jhr. Casper Ortt (1894-1977)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Jhr. Casper Ortt, geb. Rotterdam 05.02.1894, ingenieur civiele techniek Delft 1918, werkzaam bij Hollandse Beton Mij. (1920-), assistent bij de TH Bandoeng (1923-1930), buitengewoon lector TH Bandoeng (1930-1947), overl. Oosterbeek 20.03.1977, tr. Bandoeng 27.07.1922|a| Jeanne Cornelia Peyrot, geb. ’s-Gravenhage xx.07.1901|b|, overl. Arnhem 28.02.1975, crem. Arnhem (Moscowa) 04.03.1975, d.v. Jean Bernard Peyrot (1867-1944), mr.dr., RNL, en Petronella Diverina Liebert (1868-1935).

 

Noten: |a| RA 1923 p.4; |b| Haagsche courant 09.07.1901.

 

[2] Jhr. Steffan Balthazar Ortt, geb. Maastricht 26.05.1853, luitenant-ter-zee 2e klasse (1881), waterschout te Rotterdam, rijkshavenmeester, overl. Breda 23.11.1932, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 26.11.1932, tr. ’s-Gravenhage 24.05.1881
[3] Jkvr. Anna Maria Gerarda Wilhelmina de Jonge, geb. Zierikzee 11.02.1857, overl. Rotterdam 07.03.1932, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 11.03.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joan Ortt, geb. Nieuwediep (Den Helder) 27.04.1883, overl. Rotterdam 13.01.1895.

2.                   Johanna Wilhelmina Ortt, geb. Rotterdam 19.11.1885, RON, overl. Rotterdam 29.09.1972.

3.                   Casper Ortt, geb. Rotterdam 07.06.1887, overl. Rotterdam 30.06.1887.

4.                   Leontine Jacoba Ortt, geb. Rotterdam 28.11.1888, overl. 12.12.1972, begr. Rotterdam 16.12.1972.

5.                   Casper Ortt, geb. Rotterdam 05.02.1894; volgt [1].

6.                   Henriëtte Antonia Ortt, geb. Rotterdam 30.10.1898, overl. tussen 1964 en 1972, tr. Teteringen 16.12.1921 Egbert Roelof Vorenkamp, geb. Zuidwolde 02.11.1896, overl. na 1972, z.v. Roelof Vorenkamp (1867-1954), predikant, en Roelina Harmanna Maria Boerma.

 

[4] Jhr. Jacob Reinoud Theodoor Ortt, geb. Amsterdam 30.11.1817, ingenieur, adspirant ingenieur bij de Waterstaat te ’s-Gravenhage (1841), hoofdinspecteur van de Waterstaat, overl. ’s-Gravenhage 16.06.1887, tr. Maastricht 25.06.1850

[5] Léontine Louise Josephine de Raikem, geb. Luik (België) ca. 1831, overl. Apeldoorn 27.07.1915.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de kwartierstaat Jan Frederik Valeton (1912-1981).

Uit dit huwelijk:

1.                   Joan Ortt, geb. Maastricht 20.03.1852, eerste-luitenant Veldartillerie (1879), kapitein van de Veldartillerie, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 24.01.1922, tr. Utrecht 17.04.1879 Matthea Andrea Schuller tot Peursum, geb. Utrecht 15.06.1856, overl. Amersfoort 01.01.1927, begr. Utrecht (Alg.Bpl.) 04.01.1927.

2.                   Jhr. Steffan Balthazar Ortt, geb. Maastricht 26.05.1853; volgt [2].

3.                   Hendrik Jacob Ortt, geb. xx.12.1854, overl. (‘na eene korte ongesteldheid’) Kampen 30.08.1855.

4.                   Henriette Suzanna Ortt, geb. Kampen 1857 (no.36), overl. Apeldoorn 25.11.1934, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl.) 29.11.1934, tr. Haarlem 08.01.1881 Isaac Marinus Josué Valeton, geb. Groningen 30.03.1850, promotie Groningen 03.06.1874|d|, hoogleraar Amsterdam (1879-1911), lid KNAW 1890, overl. Amsterdam 31.03.1911, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 03.04.1911, z.v. Josué Jean Philippe Valeton en Sara Maria Goeverneur.
– Levensbericht IMJV: KNAW

5.                   Johanna Jacoba Ortt, geb. Kampen 04.03.1859, overl. Kampen 18.07.1859.

6.                   Felix Louis Ortt, geb. Groningen 09.06.1866, ingenieur, ingenieur van ’s Rijks Waterstaat (1888-1899), natuurfilosoof, erelid der N.W.P., overl. (Hilversum) 16.10.1959, crem. Velsen (Westerveld) 19.10.1959, tr. 1e Montreux 01.08.1892|a| (echtsch. ’s-Gravenhage 1905|c|) Anna Petronella Gelderman, geb. Middelburg 17.12.1871, onder curatele stelling (1922)|b|, overl. 05.10.1947, begr. Geel (België) 08.10.1947, d.v. Rudolphus Enno Hillegondus Munz Gelderman en Maria Agatha Boddaert; tr. 2e Amersfoort 05.10.1932 Maria Theresia Zeijlemaker, Thea, geb. Hoorn 25.10.1891, overl. Zeist 19.01.1976, d.v. Jan Zeijlemaker en Sara Cornelia Groot.

7.                   Willem Antonie Ortt, geb. Haarlem 11.05.1868, tweede luitenant bij het 4e Regiment Vesting-artillerie (1891), eerste luitenant der artillerie (1894), directeur van de maatschappij “Zandbergen” (1914), OON, overl. ’s-Gravenhage 25.05.1946, begr. Oud-Leusden 29.05.1946, tr. 1e Ginneken en Bavel 01.10.1891 Elisabeth Maria baronesse van Boetzelaer, geb. Ginneken en Bavel 26.02.1867, overl. Amersfoort 20.01.1914, d.v. Dirk Coenraad Carel baron van Boetzelaer en Maria Johanna Neomagus; tr. 2e Leusen 03.12.1914 Johanna Hillegonda Cornelia Sluiter, geb. Nijehaske (Haskerland) 17.08.1880, directrice van het Herstellingsoord “Treekerbergje” (1914), overl. ’s-Gravenhage 03.11.1960, begr. Oud-Leusden (Bpl. Rusthof) 08.11.1960, d.v. Jan Willem Sluiter en Johanna Hillegonda Cornelia Suermondt.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Brielle 05.11.1892 no.35); |b| bij vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 28.12.1922 ‘terzake van onnoozelheid’ onder curatele gesteld (annonce collectie CBG); |c| akte niet beschikbaar bij zoekakten.nl {mrt’18}; |d| proefschrift: M. Valerius Messalla Corvinus.

 

[6] jhr. Casper de Jonge, geb. Noordgouwe 16.06.1826, mr., advocaat, secretaris der gemeente Zierikzee (1854,1859), raadsheer in het provinciale gerechtshof te Middelburg (1866,1868), raadsheer in het gerechtshof te ’s-Gravenhage (1881,1888), overl. ’s-Gravenhage 03.04.1888, tr. Wageningen 16.06.1854

[7] Johanna Wilhelmina de Crane, geb. Alkmaar 05.04.1833, overl. ’s-Gravenhage 15.01.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jhr. Karel Willem de Jonge,  geb. Zierikzee 13.05.1855, suikerfabrikant te Paray-Douaville (Fr.)|b| (1907), tr. 1e voor 1904 Marthe Léontine Loncq, overl. voor 1907; tr. 2e Baarn 03.07.1907 Maria Johanna van de Wall, geb. Tiel 21.08.1874, d.v. Nicolaas van de Wall, directeur der HBS, en Sijbrigje Foekens.

2.                   Anna Maria Gerarda Wilhelmina de Jonge, geb. Zierikzee 11.02.1857; volgt [3].

3.                   Jkvr. Henriette de Jonge,  geb. Zierikzee 13.07.1858, overl. Middelburg 16.08.1914|a|, tr. ’s-Gravenhage 29.03.1883 Antonie Jacob Herbert graaf van Lijnden, geb. Zutphen 06.02.1847, eerste luitenant bij het 2e Regiment Veldartillerie (1883), overl. Haarlem 29.01.1926, z.v. Rudolph Willem graaf van Lijnden, districtscommissaris van Zutphen, RNL, en jkvr. Antonia Elisabeth van der Heim.

4.                   Martinus de Jonge,  geb. Zierikzee 26.11.1859, overl. Zeist 08.02.1942, tr. Utrecht 07.03.1895 Jacoba Henriette Magdalena van Asch van Wijk, geb. Utrecht 10.03.1860, overl. Zeist 16.06.1929, d.v. Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijk, raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Utrecht, en Henriette Hester des Tombe.

5.                   Willem Casper de Jonge,  geb. Middelburg 21.07.1866, adjunct-inspcteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Stad Doetinchem (1895), overl. ’s-Hertogenbosch 20.02.1925, tr. Haarlem 30.08.1895 Cornelia van Vladeracken, geb. Hoorn 15.12.1870 (no.319), overl. De Bilt 09.11.1938, d.v. Gerard Pieter van Vladeracken en Jacoba Elisabeth van Foreest.

6.                   Adriaan Willem Johan de Jonge,  geb. Middelburg 25.06.1868, overl. Middelburg 24.12.1870.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1914 no.640; |b| département Yveslines (78), région Île-de-France.

 

[8] Jhr. Hendrik Jacob Ortt, ged. Utrecht (Buurkerk) 01.01.1765, overl. Amsterdam 15.11.1826, otr. Huissen 14.12.1804 (att. van en naar Zuilen), tr. Zuilen 05.01.1805

[9] Agnes Maria Warin, ged. Amsterdam 18.01.1775, overl. voor 1850.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de kwartierstaat Jan Frederik Valeton (1912-1981).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jkvr. Susanna Sophia Ortt, geb. Amsterdam 18.03.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 16.04.1806, overl. Zutphen 25.07.1875, tr. Amsterdam 05.09.1850 Otto Leopold graaf van Limburg Stirum, ged. Arnhem 30.08.1801, ritmeester-dragonder (1838), ‘major de cavalarie’ (1849), RMWO 4e klasse, z.v. Samuel Johan graaf van Limburg Stirum en Johanna Sara Reijnst.
     OLvLS tr. 1e Warmond 25.07.1838 jkvr. Alida Hermanna Christina van Wijck, geb. Zwolle 05.12.1809, overl. Mulhouse (Fr.)|b| 03.08.1849|a|, d.v. Hendrik van der Wijck en Woltera Geertruida baronesse van Pallandt.

2.                   Henrietta Constantia Ortt, geb. Amsterdam 02.06.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.06.1808, overl. Amsterdam 01.01.1831.

3.                   Jhr. Johan Ortt, ook Ortt van Schonauwen, geb. Amsterdam 06.11.1811 (akte), ingenieur van de Waterstaat te Alkmaar (1841), overl. Arnhem 16.10.1898, tr. Amsterdam 19.05.1841 Cornelia Henrietta Alewijn, geb. Dendermonde (België) ca. 1820, overl. Arnhem 07.01.1881, d.v. Cornelis Alewijn en Olowine Wilhelmina Degerman.

4.                   Maria Balthasarina Ortt, ook Maria Bathazarine, geb. Amsterdam 10.06.1813 (akte), overl. Zutphen 22.02.1857.

5.                   Agnes Maria Ortt, geb. Amsterdam 12.08.1815, overl. Amsterdam 01.03.1899.

6.                   Jacob Reinoud Theodoor Ortt, geb. Amsterdam 30.11.1817; volgt [4].

 

Noten: |a| overl.akte Zutphen 03.08.1849 suppl.; |b| département Haut-Rhin (68), région Grand Est.

 

[10] Felix Lodewijk de Raikem, geb. Luik 17.10.1781, inspecteur der administratie van in- en uitgaande rechten en accijnzen te Venlo (1820), overl. voor 1850, tr. Venlo 12.01.1820

[11] Johanna Jacobina Lenssen, geb. Rheydt 16.11.1797, overl. Kampen 06.07.1857.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de kwartierstaat Jan Frederik Valeton (1912-1981).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Francis Jozef Felix de Raikem, geb. Venlo 07.11.1820.

2.                   Léontine Louise Josephine de Raikem, geb. Luik (België) ca. 1831; volgt [5].

 

[12] jhr. Karel Willem de Jonge, geb. Zierikzee 27.12.1789, maire der gemeente Duivendijke (canton Brouwershaven, arrondissement Zierikzee, departement der Monden van de Schelde) (1813), secretaris van Zierikzee (1816), ontvanger der registratie (1826,1852), wethouder van Zierikzee (1838,1850), lid van Provinciale Staten van Zeeland (1836,1850), overl. Zierikzee 04.03.1852, tr. Leeuwarden 18.09.1813

[13] Henriette van Breugel, ged. ’s-Hertogenbosch 18.04.1790, overl. Zierikzee Zierikzee 25.10.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Cornelia de Jonge, geb. Zierikzee 31.10.1814, overl. Utrecht 15.05.1882, tr. Zierikzee 20.08.1836 Adrianus Willem Gerrit van Riemsdijk, geb. Helmond ca. 1804, agent van de Rijkskassier (1836), overl. Utrecht 27.10.1871, z.v. Adrianus van Riemsdijk en Daniela Wesselman.

2.                   Jkvr. Marij Vincentia de Jonge, geb. Zierikzee 28.05.1816, tr. 1e Zierikzee 29.11.1838 jhr. Jan Cornelis Schorer der Souburgen, geb. Middelburg 29.04.1801, mr., lid van de Ridderschap en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, overl. voor 1859, z.v. jhr. Jacob Hendrik Schorer en jkvr. Johanna Maria van den Brande; tr. 2e Middelburg 16.11.1859 jhr. Charles Philippe Louis van Kinschot, ged. Rotterdam (Waals) 07.05.1806, controleur van het kadaster (1829), provinciaal directeur der belastingen (1859,1862), overl. Middelburg 22.12.1862, z.v. Hugo van Kinschot en Petronella Abigael Bentink.
     CPLvK tr. 1e voor 1829 Henriette Maria Frederique de Flines, geb. ca. 1804, overl. Zutphen 26.12.1830; tr. 2e voor 1836 Anna Elisabeth de Virieu, geb. Zaltbommel ca. 1807, overl. Middelburg 06.06.1842; tr. 3e Rotterdam 21.03.1844 Matthea Henrietta de Virieu, geb. Zaltbommel ca. 1801, overl. Arnhem 06.04.1845, d.v. Alexander Gijsbert Cornelis de Virieu en Maria Cornelia Hueck; tr. 4e Arnhem 02.04.1846 Maria Gerarda Hoffman van Hove, geb. Brakel 31.02.1792, overl. Assen 29.09.1855, d.v. Martin Godfried Hoffman van Hove en Ida Johanna Adolphina Thooft.
     MGHvH tr. 1e Gorinchem 27.10.1826 Willem Jacob van Son, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.10.1788, overl. Arnhem 20.11.1837, z.v. Pelgrom Maximiliaan van Son en Cornelis Suzanna Melissen.

3.                   Jhr. Willem Marinus Hendrik de Jonge, geb. Zierikzee 06.08.1824, surnumerair bij de registratie (1850), rentmeester van het kroondomein (1894), rentmeester van de kroondomeinen (1898), overl. Zierikzee 29.10.1898|a|, tr. Adriana Cornelia Keller, geb. Zierikzee 01.10.1823, overl. Noordgouwe 27.10.1894, d.v. Frans Keller, medicinae doctor, en Leuntje voor den Dag.

4.                   jhr. Casper de Jonge, geb. Noordgouwe 16.06.1826; volgt [6].

5.                   Hendrik Bonifacius Cornelis de Jonge, geb. Noordgouwe 05.06.1831, overl. Zierikzee 05.03.1833.

 

Noten: |a| per abuis ‘geboren te Zierikzee, overleden te Noordgouwe’ (overl.akte Zierikzee 1891 no.133).

 

[14] Martinus de Crane, geb. Goes ca. 1786, doopgetuige Rotterdam 23.07.1811, ontvanger der registratie (1833,1843), oud-ontvanger der successierechten (1853), overl. Wageningen 26.10.1863, tr.

[15] Anna Maria Gerarda Wilhelmina baronesse du Tour, geb. Alkmaar ca. 1789, doopgetuige Rotterdam 23.07.1811, overl. Wageningen 16.08.1852.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Christianus de Crane, geb. Alphen en Rietveld 07.04.1818, ontvanger der registratie, overl. Utrecht 05.12.1889, tr. Amsterdam 02.11.1843 Anna Elisabeth Maria Wolterbeek, geb. Renkum (Oosterbeek) 09.03.1823, overl. Utrecht 15.05.1906, d.v. Dirk Jacob Wolterbeek en Christina Elisabeth Hooglandt.

2.                   Johan de Crane, geb. Aarlanderveen 05.01.1821, notaris (1855,1881), overl. ’s-Gravenhage 26.11.1906, tr. ’s-Gravenhage 13.04.1853 Henriëtta van der Haak, geb. ’s-Gravenhage ca. 1829, overl. ’s-Gravenhage 21.12.1891, d.v. Johannes Gerardus van der Haak en Margaretha Scheurleer.

3.                   Mariana Johanna Catharina Henrietta de Crane, geb. Alphen en Rietveld 11.07.1822, overl. Nunspeet 20.03.1909.

4.                   Martinus Marie de Crane, geb. Alphen en Rietveld 13.06.1824, surnumerair bij ’s Rijksbelastingen (1853), ontvanger (1859), overl. Zaandam 25.06.1883, tr. Culemborg 04.04.1859 Petronella Maria Wolterbeek, geb. ca. 1824, overl. Lochem 07.01.1898, d.v. Hendrikus Johannes Wolterbeek en Christina de Jong.

5.                   Gerardus Arnoldus de Crane, geb. Alphen en Rietveld 23.06.1827, overl. Alkmaar 13.12.1837.

6.                   Mattheus Melchior de Crane, geb. Alkmaar 11.06.1829 (akte), overl. Nunspeet 22.11.1909.

7.                   Johanna Wilhelmina de Crane, geb. Alkmaar 05.04.1833; volgt [7].

 

[16] Johan Ortt, geb. ca. 1721, mr., Heer van Nijenrode en Breukelen, commissaris der Stad Amsterdam, overl. voor 1785, otr. 1e Amsterdam 28.03.1749 Adriana Huijdecoper, geb. Amsterdam ca. 1726, overl. tussen 1757 en 1763; otr. 2e Utrecht 1763|e|, tr. Breukelen 07.08.1763

[17] Dorethea Wijnanda Eijck, geb. Utrecht, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 29.11.1790; otr. 2e Amsterdam 07.04.1785|a|, tr. Breukelen 24.04.1785 Johan Michiel Bock, geb. Amsterdam 13.07.1724, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 16.07.1724, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 13.05.1791, z.v. Pierre Bock en Margarita Danckerts.

Uit het huwelijk Ortt-Huijdecoper:

1.                   Constantia Jacoba Ortt, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 21.01.1750, begr. Zuilen 16.08.1803, otr. Amsterdam 25.03.1785 Nicolaas Warin (1774-1815).

2.                   Saria Maria Ortt, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.03.1752.

3.                   Johan Ortt, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 04.04.1755.

4.                   Balthasar Ortt, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.02.1757.

Uit het huwelijk Eijck:

5.                   Hendrik Jacob Ortt, ged. Utrecht (Buurkerk) 01.01.1765; volgt [8].

6.                   Cornelia Henrietta Dorethea Adriana Ortt, ged. Utrecht (Jacobikerk) 22.02.1767, overl. tussen 1824 en 1831, otr. Amsterdam 15.08.1788|b| Paulus Andries van Eijs, geb. Amsterdam 12.10.1752, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 15.10.1752|c|, ‘regeerend schepen’ van de Stad Amsterdam (1788), koopman (1813), lid der Staten van Holland (1821,1824), RNL, overl. na 1834, z.v. David Jacob van Eijs en Sara Amsincq.

 

Noten: |a| bruid Dorothea; |b| bruid Dorothea; |c| dopeling Paul André; |d| dopeling Jean Michel; |e| geen datum vermeld.

 

[18] Nicolaas Warin, ook Nicolas/Nicholas|a|, geb. Amsterdam 21.08.1744, Ambachtsheer van Schonauwen, overl. Gorinchem 11.10.1815, z.v. Antonie Warin en Johanna Maria van der Waijen; otr. 2e Amsterdam 25.03.1785 Constantia Jacoba Ortt, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 21.01.1750, begr. Zuilen 16.08.1803, d.v. Johan Ortt en Adriana Huijdecoper; otr. 1e Amsterdam 31.01.1772

[19] Susanna Sophia Dedel, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 11.03.1784.
– Levensbericht NW: Parlement&Politiek

Uit het huwelijk Warin-Dedel (vader Nicolaas jonkheer bij KB 16.09.1815):

1.                   Jhr. Anthonij Warin, geb. Amsterdam 31.12.1772, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraans Kerk) 17.01.1773, mr., overl. Amsterdam 23.11.1852, tr. ’s-Gravenhage 05.06.1828 Hester van Hogendorp, ged. Rotterdam (Waals) 10.08.1791, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1833, d.v. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (1762-1834) en Hester Clifford.
– Levensbericht AW: Parlement&Politiek
– Levensbericht GKvH: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

2.                   Agnes Maria Warin, ged. Amsterdam 18.01.1775; volgt [9].

3.                   Nicholas Warin, geb. Amsterdam 16.10.1776, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraans Kerk) 10.11.1776, overl. Hackney nabij Londen 24.0.3.1843.

4.                   Johanna Maria Warin, geb. Amsterdam 29.11.1778, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraans Kerk) 13.12.1778, otr. Amsterdam 20.07.1798, tr. Zuijlen (gerecht) 16.08.1798 Andries Cornelis Willem Munter, geb. Amsterdam ca. 1775, z.v. Wendela Eleonora ten Hove.

5.                   Susanna Sophia Warin, geb. Amsterdam 04.06.1781, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraans Kerk) 17.06.1781, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 07.07.1808.

6.                   Jkvr. Susanne Jaqueline Warin, geb. Amsterdam 30.01.1784, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 14.03.1784, rentenierster (1816), overl. Doorn 01.09.1838, tr. Amsterdam 28.08.1816 jhr. Willem van Weede, geb. Amsterdam 15.01.1778, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 08.02.1778, rentenier (1816), overl. ’s-Graveland 25.02.1861, z.v. Hendrik Maurits van Weede en Cornelia Straalman.

Uit het huwelijk Warin-Ortt:

7.                   Jean Warin, later Jhr. Johan Warin, geb. Amsterdam 31.01.1786, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 15.03.1786, officier der cavalerie, ambtenaar (1841), RMWO, overl. Amsterdam 03.06.1847.

8.                   Jhr. Jacob Warin, geb. Amsterdam 24.03.1787, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 09.05.1787, mr., secretaris van den Raad en Rekenkamer der Domeinen (1818), hoofd Ingeland van de Beemster (1818), lid van de Permanente Commissie van het Amortisatie-Syndicaat (1833), RMWO 4e klasse, overl. Amsterdam 11.12.1833, tr. Amsterdam 11.06.1818 jkvr. Maria Cornelia Witsen Elias, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 23.09.1791, d.v. Pieter Witsen Elias en Adriana Wilhelmina Clara Fabricius.

9.                   Sarah May Warin, geb. Amsterdam 04.01.1789, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraans Kerk) 01.03.1789, begr. Breukelen xx.08.1797|b|.

 

Noten: |a| N’s patroniemen: Antoinesz, Antonisz(oon), Anthoniesz(oon), Anthonijsz, Anthonisson, Anthonisz(n); |b| Sara Maria, op 01.08 van Zuilen naar Breukelen vervoerd.

 

[20] Willem Francis Joseph de Raikem, medicinae doctor, overl. Luik 21.01.1796, tr.

[21] Johanna Josepha Mercier, geb. Luik ca. 1749, overl. ’s-Gravenhage 03.05.1830|a|, d.v. Andé Jean Baptiste Mercier en Elisabeth Francessi.

Uit dit huwelijk:

1.                   Felix Lodewijk de Raikem, geb. Luik 17.10.1781; volgt [10].

 

Noten: |a| Joanna Joseph, wede Guillaume François Joseph (overl.akte ’s-Gravenhage 1830 no.547).

 

[22] Johan Lenssen, koopman en fabrikant (1816), lid van de Raad (1820,1824), tr.

[23] Agneta Melsbach, overl. na 1820.

Uit dit huwelijk (vader ook Jean, moeder ook Agnes):

1.                   Elisabeth Catharina Lenssen, geb. Rheydt 20.06.1795, tr. Venlo 26.03.1816 Conrard Godhard Pastor, geb. Burtscheidt|b| 19.04.1790, koopman, z.v. Willem Anton Pastor, koopman, en Catharina Elisabeth Fabricius.

2.                   Johanna Jacobina Lenssen, geb. Rheydt|a| 16.11.1797; volgt [11].

3.                   Juliana Louisa Lenssen, geb. Rheydt 13.12.1799, tr. Venlo 29.07.1824 Jan Willem Conrad, geb. ’s-Gravenhage 01.10.1795, ingenieur van de Waterstaat, overl. Zwolle 04.04.1853, z.v. Frederik Willem Conrad en Wilhelmina Broestershuysen.

4.                   Marie Sophie Lenssen, geb. Venlo 02.06.1805.

5.                   Jules Auguste Lenssen, geb. Venlo 18.07.1807.

6.                   Charles Lenssen, geb. Venlo 04.11.1808.

7.                   Barthe Josephe Sibille Lenssen, geb. Venlo 03.09.1813.

 

Noten: |a| destijds in Königreich Preußen, nu Stadtteil van Mönchengladbach, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| w.s. Burtscheid, nu Stadtteil van Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24] jhr. Willem Adriaan de Jonge, vanaf 1830 de Jonge van Campensnieuwland, geb. xx.01.1763, lid van het ‘Tribunal ter eerster instantie zitting houdende te Zierikzee’ (1813), lid van de Ridderschap en Staten van Zeeland (1819), RNL, overl. Zierikzee 28.10.1835, z.v. Marinus Jan de Jonge en Digna Cornelia Keetlaar; tr.

[25] Petronella Mogge Pous, geb. ca. 1766, overl. Zierikzee 07.01.1837, d.v. Bonifacius Mogge Pous en Johanna Vincentia van Stapele.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jhr. Marinus Willem de Jonge, vanaf 1830 de Jonge van Campensnieuwland, geb. Zierikzee 29.03.1786, overl. Veur 11.09.1858, tr. Magdalena Maria Evertsen, overl. ’s-Gravenhage 19.02.1872.
– Levensbericht MWdJ: nl.wikipedia * Parlement & Politiek

2.                   Jhr. Bonifacius de Jonge, geb. Zierikzee 21.11.1787, medicinae doctor, overl. Middelburg 15.01.1854, tr. 1e Middelburg 04.05.1815 Jacoba Petronella Frederika Albertina van Doorn, geb. Vlissingen 05.08.1795, overl. Middelburg 31.10.1817, d.v. Abraham van Doorn en Petronella Willemina van Dishoek; tr. 2e Middelburg 07.10.1819 Cornelia Henriette Lantsheer, geb. Middelburg 27.08.1796, overl. Middelburg 23.11.1854, d.v. Johan Pieter Lantsheer en Cecilia Maria Steengracht.
– Johan Pieter Lantsheer en Cecilia Maria Steengracht vormen de kwartieren [20]/[21] in de kwartierstaat Jan Jacob Iman Sprenger (1890-1976), hoogleraar TH Bandoeng.

3.                   Karel Willem de Jonge, geb. Zierikzee 27.12.1789; volgt [12].

4.                   Johannes Cornelis de Jonge, geb. Zierikzee 09.05.1793, rijksarchivaris, staatsraad in buitengewone dienst, wethouder gemeente ’s-Gravenhage, RNL, overl. Huize Zuidhoorn nabij Rijswijk 12.06.1853,  tr. ’s-Gravenhage 18.09.1816 Hendriëtta Philippina Jacoba van Kretschmar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1792, overl. ’s-Gravenhage 05.05.1861, d.v. Constantijn van Kretschmar van Wijck en Maria Leopoldina Catharina van Oijen.
– Levensbericht JCdJ: nl.wikipedia

5.                   Willem Dignus de Jonge, geb. Zierikzee ca. 1795, houtvester (1816), districtscommissaris (1844,1846), RNL, overl. Zierikzee 29.01.1864, tr. 1e Steenbergen 29.11.1816 Stephania de Weert, geb. Steenbergen ca. 1798, overl. Noordgouwe 17.09.1842, d.v. Emmericus de Weert en Stephania Wijnmalen; tr. 2e Arnhem 22.08.1844 Willemina Badon Ghijben, geb. Arnhem ca. 1808, overl. Zierikzee 09.05.1894, d.v. Joannes Badon Ghijben en Elizabeth Knipschaer.

 

[26] Casper van Breugel, geb. ’s-Gravenhage 11.03.1752, mr., ‘directeur der directe belastingen in het Dept. Vriesland’ (1813), lid gemeenteraad Haarlem, overl. Haarlem 31.05.1833, tr.

[27] Marij Douglas, overl. voor 1813.

– Levensbericht CvB: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva van Breugel, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 02.04.1783.

2.                   Helena van Breugel, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 31.05.1784.

3.                   Johan van Breugel, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 08.07.1785.

4.                   Jan van Breugel, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 10.09.1786.

5.                   Vincent van Breugel, geb. ’s-Hertogenbosch 15.06.1788, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 22.06.1788, 1e luitenant 11e regiment huzaren, met Napoleon naar Rusland, laatste bericht uit Smolensk 1812, vermist eind 1814.

6.                   Henriette van Breugel, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 18.04.1790; volgt [13].

7.                   Robert van Breugel, later van Breugel Douglas|a|, geb. ’s-Hertogenbosch 26.07.1791, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 31.07.1791, mr., inspecteur der belasting (1921), lid van de Raad van State, overl. ’s-Gravenhage 23.11.1873, tr. 1e Leeuwarden 08.09.1821 Louisa Albertina Glinstra van Sminia, geb. ca. 1799, overl. ’s-Gravenhage 09.01.1837,  d.v. Hector van Sminia en Wiskje van Haersma; tr. 2e Maartensdijk 15.08.1839 Anna Maria de Rovere van Breugel, ged. Utrecht 31.03.1793, overl. Maartensdijk 17.09.1874, d.v. Jan de Rovere van Breugel en Maria Elisabeth Burman.
– Levensbericht: nl.wikipedia

8.                   Daniela van Breugel, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 17.02.1793.

 

Noten: |a| KB 30.01.1861 no.67.

 

[28] Wilhelmus Christianus de Crane, geb. Goes ca. 1746, Chevalier de L'Ordre Royal Hollandse d'union et Membre du Corps Legistatif (1809), overl. ’s-Gravenhage 23.06.1816|b|; tr. 2e Jacomina Boeije, geb. Zierikzee ca. 1747, overl. ’s-Gravenhage 31.01.1814, d.v. Johan Boeije en Anna Schuurbeeque; tr. 1e

[29] Catharina Henriëtta van Tilburgh, overl. Goes xx.04.1789.

Uit het huwelijk de Crane-van Tilburgh:

1.                   Marinus Christianus de Crane, geb. Goes ca. 1783, négociant (1809), zeehandelaar, burgemeester van Zierikzee (1816-1824 & 1827-1854), RNL, overl. Zierikzee 13.09.1865, otr. Zierikzee (Waals) 07.05.1809, tr. Sluis 12.05.1809 Johanna Ermerins, geb. Sluis ca. 1788, overl. Zierikzee 16.08.1866, d.v. Guillaume/Willem Ermerins (ca.1749-1812) en Johanna Margaretha de Vriend Bricheau (ca.1763-1830).

2.                   Martinus de Crane, geb. Goes ca. 1786; volgt [14].

Uit het huwelijk de Crane-Boeije:

3.                   Maria de Crane, geb. Zierikzee ca. 1790/1791, overl. ’s-Gravenhage 06.10.1814, tr. ’s-Gravenhage 04.08.1813 Hendrik Johannis van Gennep, geb. Gorcom (Département des Bouches de la Meuse) ca. 1789, mr., advocaat, ontvanger der domein, lid van ‘den Stedelijken Raad alhier’, overl. Arnhem 10.02.1855, z.v. Justinus van Gennep en Elisabeth Johanna van Schoor.
     HJvG tr. 2e Zorgvliet (bij Utrecht) 06.05.1819|a| Sara Gijsberta Eliza Bosch, overl. Arnhem 05.07.1884.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b| ‘zoon van ...’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1816 fol.106v)

 

[30] Joan baron du Tour, geb. ca. 1746, ‘lid van onderscheide Lands en Stedelijke Collegien’, overl. Alkmaar 30.09.1818, tr. Alkmaar 05.04.1772

[31] Johanna Carolina Boon, geb. ca. 1755, overl. Alkmaar 27.02.1831.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Martijn du Tour, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 31.01.1773.

2.                   Philippina Wilhelmina du Tour, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 22.02.1774.

3.                   Johan Carel du Tour, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 22.06.1775, overl. ’s-Hertogenbosch 23.12.1829, tr. Jeane Victorie Jacqueline Otteline baronesse de Senarolens de Grancij, overl. Bergen op Zoom 05.03.1838.

4.                   Anne Gerrit baron du Tour, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 01.10.1780, inspecteur der directe belastingen (1823), verificateur (1854), overl. Arnhem 31.12.1854, tr. 1e Alkmaar 20.12.1801 Maria van Foreest, geb. ca. 1777, begr. Alkmaar 25.11.1803; otr. 2e Rotterdam 26.05.1805 (att. naar Rijswijk 09.06.1805) Albertina Maria Clementia Collot d’Escury, geb. ca. 1782, overl. Alkmaar 09.06.1816; tr. 3e Amsterdam 02.05.1823 Catharina Margaretha Daams, geb. Haarlem ca. 1801, overl. Utrecht 05.04.1863, d.v. Pieter Daams en Ida Bourgonje.

5.                   Marc Willem du Tour, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 09.11.1783.

6.                   Jacob Willem David Constantijn du Tour, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 10.07.1785.

7.                   Maria Anna Gerarda du Tour, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 01.02.1789.
= w.s.
Anna Maria Gerarda Wilhelmina du Tour, geb. ca. Alkmaar 1789; volgt [15].

 


Bijlage A

 

Van Breugel : https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Breugel

 

De Jonge: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Jonge_(geslacht)

 

Ortt : https://nl.wikipedia.org/wiki/Ortt (jonkheer vanaf 1818)

 

Du Tour: https://nl.wikipedia.org/wiki/Du_Tour (baron vanaf 1820)

 

Warin : https://nl.wikipedia.org/wiki/Warin_(geslacht) (jonkheer vanaf 1815)

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren