Tjalling Koopmans (1910-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Tjalling Koopmans, ook Tjalling Charles Koopmans, geb. ís-Graveland 28.08.1910, wiskundige (1936), promotie Leiden 26.11.1936|a|, correspondent KNAW 1950, Nobelprijs Economie 1975, overl. New Haven (Connecticut, USA) 26.02.1985, tr. Amersfoort 22.10.1936 Trijntje Wanningen, geb. Amersfoort 12.01.1912, d.v. Hendrik Wanningen (1883-1948), onderwijzer (1912), accountant (1936), en Johanna Weide (1881-na1973).
 
Ė Levensberichten: nl.wikipedia * nobelprize.org * KNAW
Ė Naamgever van het Koopmansgebouw (voorheen Gebouw B, architect Jos. Bedaux): Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.143-144.

 

Noten: |a| proefschrift: Linear regression analysis of economic time series; promotor: H.A. Kramers (1894-1952). 

 

[2] Sjoerd Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 22.06.1877, hoofdonderwijzer te Folsgare (1902), onderwijzer te ís-Graveland (1908), hoofd ener school (1936), overl. Hilversum 19.10.1959, tr. Sneek 05.09.1902
[3] Wijtske van der Zee, geb. Sneek 12.02.1878, overl. Hilversum 22.05.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Koopmans, geb. Sliedrecht 26.05.1905, promotie Utrecht 21.01.1938|a|, predikant te Elkerzee, ís-Heer Hendrikskinderen en Amsterdam (Noorderkerk) (1941-1945), overl. Amsterdam 24.03.1945, tr. Breukelen-Nijenrode 21.06.1928 Christina Klasina Breen, geb. Cadzand 25.03.1897, overl. Amsterdam 28.03.1951, d.v. Frederik Breen en Christina Hendrika Verboom.
Ė Levensbericht JK: nl.wikipedia

2.                   Hendrik Koopmans, geb. Sliedrecht ca. 1908, ingenieur scheikundige technologie Delft 1930, promotie Delft 22.05.1935|b|, hoofd chem. afd. Centr. Instit. v. Industrieontwikk. (1971), tr. Zeist 04.04.1934 Elisabeth HenriŽtte de Haan, geb. Zwolle 16.11.1903, overl. Vlaardingen 23.01.1955, begr. Vlaardingen (Alg.Bpl. Emaus) 27.01.1955, d.v. Adriaan de Haan, predikant, en Hillegonda Maria Agatha Laan.

3.                   Tjalling Koopmans, geb. ís-Graveland 28.08.1910; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn; promotor: M. van Rhijn; |b| proefschrift: Bijdrage tot de kennis van het cokesvormingsproces; promotor: G.A. Brender ŗ Brandis.

 

[4] Tjalling Pieters Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 06.07.1829, van boerenbedrijf (1858,1859), koopman/winkelier (1861,1904), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 23.03.1904, tr. Wymbritseradeel 08.05.1858

[5] Rigtje Sjoerds Joustra, ook Richtje, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 30.06.1837, van boerenbedrijf (1858), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 28.08.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Okje Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 02.04.1859, modiste (1881), broodventster (1905), overl. Leeuwarden 06.03.1938, tr. 1e Wymbritseradeel 19.02.1881 Gerrit Schraa, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 02.01.1860, (brood)bakkersknecht, overl. Leeuwarden 31.08.1898, z.v. Hendrik Harmens Schraa, arbeider, en Gerbrig Jentjes Dijkstra; tr. 2e Leeuwarden 07.06.1905 Klaas Jansma, geb. Sondel (Gaasterland) 21.05.1857, veldarbeider, overl. Leeuwarden 30.10.1944, z.v. Tjeerd Jans Jansma, arbeider, en Joltje Willems Schaper.
†††† KJ tr. 1e Lemsterland 30.05.1884 Maaike Fleer, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.04.1861, overl. Nijemirdum (Gaasterland) 10.07.1901, d.v. Andries Klazes Fleer, arbeider (1861), werkman (1901), en Grietje Jans Stuurman.

2.                   Sjoerd Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 09.03.1861, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 13.10.1861.

3.                   Sjoerd Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 20.11.1862, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 11.08.1863.

4.                   Zuster Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 24.06.1864, tr. Harderwijk 13.02.1896 Harmen Jan Knaap, geb. Harderwijk 06.12.1857, schilder, overl. Harderwijk 11.10.1922, z.v. Gerrit Knaap, schilder, en Willemina van Zalingen.

5.                   Gatske Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 05.03.1866, huishoudster (1884,1887), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 03.08.1937, tr. 1e Wymbritseradeel 01.11.1884 Sijmen Visser, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 03.10.1829, van boerenbedrijf (1860), landbouwer (1870,1886), overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 10.08.1886, z.v. Aant Sijmens Visser, visser, en Trijntje Gerbens Veldhuis; tr. 2e Hennaarderadeel 10.12.1887 Sijmon van der Meer, geb. Winsum (Baarderadeel) 13.06.1844, rietdekker (1881), winkelier (1887), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 19.07.1928, z.v. Feike Sijmons van der Meer, boer, en Wijpkjen Jans Noordmans.
†††† SV tr. 1e Doniawerstal 11.05.1860 Antje Douma, geb. Doniaga (Doniawerstal) 28.01.1838, dienstmeid (1860), overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 10.05.1870, d.v. Douwe Klazes Douma, van boerenbedrijf, en Angeniet Gerrits Haagsma.
†††† SvdM tr. 1e Hennaarderadeel 16.07.1881 Emke Hiemstra, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 15.05.1836, dienstmeid (1860), winkelierster (1881), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 17.11.1885, d.v. Douwe Hantjes Hiemstra, arbeider (1836,1860), wegwerker (1881),en Doedtje Rienks Douma.
†††† EH tr. 1e Hennaarderadeel 16.05.1860 Jan Keimpes Schilstra, geb. Oosterlittens (Baarderadeel) 03.06.1834, boerenknecht (1860), arbeider (1869), overl. Baarderadeel 19.06.1869, z.v. Keimpe Joukes Schilstra, arbeider, en Rinske Jans Boomsma.

6.                   Geertje Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 22.12.1867, huishoudster (1908), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 15.11.1963, tr. Wymbritseradeel 06.08.1908 Ype Bruinsma, geb. Schraard (Wonseradeel) 02.01.1865, van boerenbedrijf (1889), boer (1908), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 02.06.1934, z.v. Foppe Thijsses Bruinsma, landbouwer/boer, en Doutzen Ypes Jansen.
†††† YB tr. 1e Wymbritseradeel 04.05.1889 Trijntje Santema, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 28.01.1869, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 15.06.1906, d.v. Pier Santema, landbouwer, en Tjitske Bouma.

7.                   Wijbrigje Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 05.11.1869, tr. Wymbritseradeel 24.05.1890 Gerrit de Jong, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 12.02.1865, kuiper, z.v. Gerrit de Jong, arbeider (1865), koemelker (1890), en Doedtje Boekema.

8.                   Pieter Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 24.09.1871, hoofd ener school (1906), overl. voor 1949, tr. Dordrecht 25.05.1899 Maria Wilhelmina van Helden, geb. Dordrecht 28.09.1873, overl. Leeuwarden 04.05.1949, d.v. Johannes Anthonie van Helden, smid, en Cornelia Brand.

9.                   Beike Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 09.09.1873, dienstmeid (1898), tr. Wonseradeel 14.05.1898 Rein Zoethout, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 29.12.1863, boerenknecht, z.v. Jan Haijes Zoethout, arbeider, en Hinke Walings Walinga.

10.               Hitje Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 12.07.1875, tr. Wymbritseradeel 13.10.1898 Tijmen van der Kooij, geb. Hindeloopen 02.05.1875, onderwijzer, z.v. Douwe Klazes van der Kooij, winkelier, en Aaltje de Koe.

11.               Sjoerd Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 22.06.1877; volgt [2].

12.               Tśde Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 22.06.1879, koopman, tr. Amsterdam 07.06.1906 Anna Catharina Wilhelmina Weiland, geb. Amsterdam 29.10.1885, d.v. Matheus Nicolaas Weiland, diamantbewerker, en Anna Catharina Wilhelmina de Klerk.

13.               Atze Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 16.07.1883, huisschilder, tr. Amsterdam 01.10.1908 Jacoba Petronella van Wermeskerken,geb. Amsterdam 05.04.1887, d.v. Henri van Wermeskerken en Antje Kroone, winkelierster (1908).

 

[6] Jan van der Zee, geb. Sneek 11.02.1843, huis- en rijtuigschilder (1870), schilder (1878), huisschilder (1902), overl. ís-Graveland 14.12.1910|a|, tr. Sneek 13.11.1870

[7] Hendrikje van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 30.12.1841, dienstmeid (1870), overl. Sneek 29.12.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijtske van der Zee, geb. Sneek 12.02.1878; volgt [3].

 

Noten: |a| moeder van der Feer (overl.akte ís-Graveland 1910 no.20).

 

[8] Pieter Rientzes Koopmans, geb, Offingawier ca. 1788/1789, schipper (1815), turfschipper (1819), schipper (1822,1829), boer (1831,1842), overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 26.12.1842, tr. Nijland 27.01.1815

[9] Okjen Tśdes de Jong, geb. GoŽnga 31.01.1792, boerin (1815,1852), overl. Sneek 26.01.1877; tr. 1e Wymbritseradeel 15.05.1811 Ypke Jelles (Jellema), geb. Offingawier 20.01.1787, boerenknecht, overl. Offingawier xx.12.1811, z.v. Jelle Ypkes en Trijntje Gerbens.

Uit het huwelijk Jellema-de Jong:

1.                   Ypkien Jellema, geb. Offingawier (Nijland) 12.03.1812|b|, overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 13.10.1903, tr. Wymbritseradeel 01.02.1831 Eile Martens van der Wal, geb. Broek 28.03.1805, schoolonderwijzer (1831), hoofdonderwijzer (1860), overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 06.09.1860, z.v. Marten Eiles van der Wal (-1827) en Antje Alles Eenshuistra, winkelierster (1831).

Uit het huwelijk Koopmans-de Jong:

2.                   Beitske Koopmans, geb. LoŽnga (Nijland) 18.10.1815, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 22.12.1853, tr. Wymbritseradeel 09.05.1835 Wijbe Annes Grondsma, geb. Offingawier 25.07.1812, boerenknecht (1835), arbeider (1853,1868), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 17.11.1868, z.v. Anne Gerrits Grondsma (-1814) en Tietje Wijbes Jellema, winkelierster (1835).
†††† WAG tr. 2e Wymbritseradeel 11.11.1865 Anneke Brinksma, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 23.06.1818, van boerenbedrijf (1841), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 16.05.1887, d.v. Rauke Jans Brinksma, slager, en Eb Tjeerds Zijlstra.
†††† AB tr. 1e Wymbritseradeel 18.09.1841 Pieter de Jager, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 08.09.1817, van boerenbedrijf (1841), boer (1862), overl. (Wymbritseradeel) 07.06.1862, z.v. Johan Ekkes de Jager, schipper (1817), boer (1841), en Geertje Pieters Koopmans, boerin.

3.                   Tśde Koopmans, geb. LoŽnga (Wymbritseradeel) 06.10.1817, boerenknecht (1843), koemelker (1857,1893), overl. LoŽnga (Wymbritseradeel) 07.08.1893, tr. 1e Wymbritseradeel 13.05.1843 Elbrig Rientzes Zuidstra, geb. Sijbrandaburen (Rauwerderhem) 20.06.1823, van boerenbedrijf (1843), overl. LoŽnga (Wymbritseradeel) 11.03.1852, d.v. Rients Klazes Zuidstra, arbeider, boer, en Wiggeltje Ales de Hoop; tr. 2e Wymbritseradeel 04.04.1857 Hiltje Sjoerds Douma, geb. Langweer (Doniawerstal) 18.01.1825, dienstmeid (1857), overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 19.07.1901, d.v. Sjoerd Douwes Douma, boer, en Akke Gerbens Annema.

4.                   Rients Koopmans, geb. Sneek 18.11.1819, arbeider, overl. (Wymbritseradeel) 02.01.1899, tr. Wymbritseradeel 14.05.1846 Trijntje Veldhuis, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 20.05.1819, van boerenbedrijf (1846), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 21.09.1895, d.v. Ruurd Jans Veldhuis, boer, en Sjoerdje Heins Cnossen.

5.                   Gerrijt Koopmans, geb. Sneek 31.01.1822, boerenknecht (1847), arbeider (1897), overl. LoŽnga (Wymbritseradeel) 04.12.1902, tr. Wymbritseradeel 15.05.1847 Bregtje Hoogeterp, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 16.04.1818, dienstmeid (1847), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 20.06.1897, d.v. Thee Feijkes Hoogeterp, arbeider, en Hiltje Harmens de Jong.

6.                   Gatske Koopmans, geb. Sneek 11.01.1824, van boerenbedrijf (1840), huishoudster (18940, overl. Sneek 16.12.1894, tr. 1e Wymbritseradeel 09.05.1840 Eeltje Rollema, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 11.07.1818, van boerenbedrijf (1840), koemelker (1850), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 27.04.1850, z.v. Pieter Eeltjes Rollema, boer, en Akke Melles Dotinga; tr. 2e Sneek 21.03.1852 Johannes Prins, geb. Sneek 20.08.1802, timmerman, overl. Sneek 21.09.1888, z.v. Meindert Johannes, timmerman, en Marijke Hendriks.
†††† JP tr. 1e Sneek 15.07.1827 Jeltje Hulsma, geb. Sneek 17.08.1804, overl. Sneek 25.06.1850, d.v. Enoch Ypes Hulsma en Ytje Hanzes Rodenburg.

7.                   Albert Koopmans, geb. Kortezwaag (Opsterland) 25.02.1826|a|, boerenknecht (1846), schipper (1854), overl. Sneek 20.07.1914, tr. 1e Wymbritseradeel 09.05.1846 Tjitske Hilverda, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 22.01.1820, dienstmeid (1846), overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 14.12.1852, d.v. Klaas Joukes Hilverda, koopman, en Hesseltje Jans Koopmans; tr. 2e Wymbritseradeel 09.07.1854 Rinskjen Slump, geb. Oosterzee (Lemsterland) 05.03.1833, dienstmeid (1854), overl. Sneek 19.02.1917, d.v. Jan Roelofs Slump, boerenarbeider (1833), schipper (1854), en Hiltje Johannes Jasper.

8.                   Wijtske Koopmans, geb. (Ďbij toeval te Sneek, in het schip liggende in de Stadsgracht bij de Oosterpoortí) Sneek 22.06.1828, overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 26.07.1828.

9.                   Tjalling Koopmans, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 06.07.1829; volgt [4].

10.               Gerben Koopmans, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 21.10.1831, arbeider, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 05.07.1912, tr. Wymbritseradeel 11.05.1861 Sibbeltje Hoogstra, geb. IJsbrechtum (Wymbritseradeel) 23.11.1837, dienstmeid (1861), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 07.10.1918,d.v. Sijbe Jacobs Hoogstra, tuinman (1837), tuinier (1861), en Aukje Jans Radersma.

11.               Watte Koopmans, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 08.02.1837, overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 15.02.1837.

 

Noten: |a| aangifte door vader Pieter Koopmans, wonende te Offingawier doch leggende thans met zijn schip te Kortezwaag, kind geboren Ďin het schipí (geb. akte Opsterland 1826 fol.25); |b| moeder Okkjen Tśdes, wede Ypke Jelles, geen vermelding van Jellema (geb.akte Nijland 1812 fol.10).

 

[10] Sjoerd Atzes Joustra, geb. Oppenhuizen 10.11.1808, boerenknecht (1831), boer (1833,1863), veehouder (1864), landbouwer (1865,1870), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 01.07.1870, tr. Wymbritseradeel 21.05.1831

[11] Zuster Johans de Jager, geb. Jutrijp 25.09.1812, boerin (1833), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 29.09.1896|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Suster):

1.                   Atze Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 07.01.1833, predikant, overl. Slijk-Ewijk (Valburg) 19.03.1870, tr. IJlst 07.02.1864 Anke van der Veer, geb. IJlst 28.05.1844, overl. Slijk-Ewijk (Valburg) 29.07.1868|b|, d.v. Pieter Uiltjes van der Veer en Minke Reiding.
Ė Levensbericht AJ: DBNL

2.                   Geertje Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 29.01.1835, van boerenbedrijf, tr. Wymbritseradeel 15.05.1857 Jan Heringa, geb. Bierum 16.03.1819|c|, veldwachter (1857,1858), z.v. Pieter Garmts Heringa, dagloner, en Geertje Schuurmans.

3.                   Rigtje Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 30.06.1837; volgt [5].

4.                   Johan Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 24.06.1839, boer, overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 13.10.1918, tr. Wymbritseradeel 09.05.1863 Minke Keulen, geb. Sneek 18.06.1832, dienstmeid (1863), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 21.09.1911, d.v. Jeljer Jans Keulen, boer, en Beitske Gerlofs Porten.

5.                   Wijbrigje Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 01.08.1841, van boerenbedrijf (1865), overl. Workum 21.03.1903, tr. 1e Wymbritseradeel 20.05.1865 Hendrik Fekkes, geb. Hindeloopen 30.01.1837, timmerman, overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 06.11.1873, z.v. Jelle Fekkes, onderwijzer der jeugd (1837), en Wiepk Hendriks Krins; tr. 2e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 30.10.1879 Gerrit Salverda, geb. Zurich (Wonseradeel) 17.09.1830, timmerknecht (1854), opzichter (1877,1879), overl. Workum 26.02.1918, z.v. Meile Ages Salverda, strandmeester (1830,1854), en Gerritje Johannes Jansonides.
†††† GS tr. 1e Wonseradeel 20.05.1854 Jetske de Jong, geb. Makkum (Wonseradeel) 02.01.1833, overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.11.1877, d.v. IJpe Dirks de Jong, panbakkersknecht, en Jeltje Klazes de Boer.

6.                   Ekke Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 11.12.1843, overl. Nijega (Doniawerstal) 07.10.1873, tr. Wymbritseradeel 17.11.1871 Antje Haagsma, geb. Dijken (Doniawerstal) 14.07.1849, overl. Joure (Haskerland) 15.07.1879, d.v. Hielke Gerrits Haagsma, landbouwer, en Geeske Alberts Sietzema.
†††† AH tr. 2e Haskerland 27.08.1874 Willem van Duijsen, geb. Drachten (Smallingerland) 17.01.1850, koopman, overl. na 1879, z.v. Cornelis van Duijsen, schoenmaker, en Ietje Jeens van den Berg.

7.                   Hitje Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 17.01.1846, overl. Broek (Doniawerstal) 07.12.1906, tr. Wymbritseradeel 29.09.1866 Ruurd de Haan, geb. Joure (Haskerland) 01.12.1844, hulponderwijzer, overl. Apeldoorn 06.07.1919, z.v. Geert Melles de Haan, arbeider (1844), tuinman (1866), en Neeltje Gabes Fennema.

8.                   Sjoerd Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 27.03.1848, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 14.05.1850.

9.                   Suster Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 16.04.1850, van boerenbedrijf (1870), koemelkster (1921), overl. (Wymbritseradeel) 20.04.1921, tr. Wymbritseradeel 22.10.1870 Rauke de Jager, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 25.01.1842, van boerenbedrijf (1870), slager (1908), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 30.03.1908, z.v. Pieter Johans de Jager, arbeider, en Anneke Raukes Brinksma.

10.               Sjoerdtje Joustra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 16.04.1852, tr. 1e Wymbritseradeel 22.11.1872 Jelte Hesselius, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 17.10.1844, timmermansknecht (1872), timmerman (1884), overl. (Wymbritseradeel) 18.02.1884, z.v. Jacob Jacobs Hesselius, timmerman, en IJmkjen Thomas Pietersma; tr. 2e Rauwerderhem 06.05.1886 Gosse Oosterbaan, geb. Achlum (Franekeradeel) 05.04.1846, overl. voor 1904, z.v. Wijbren IJpes Oosterbaan, arbeider, en Johanna Tjeerds Boomsma; tr. 3e Amsterdam 24.11.1904 Klaas de Groot, geb. Zaandam|Zaandijk 06.07.1845, korendrager (1869), cafťhouder (1904), z.v. Jurieaan de Groot en Guurtje Landsman.
†††† KdG tr. 1e Zaandijk 09.05.1869 Maartje Relk, geb. Zaandijk 13.08.1842, overl. voor 1904, d.v. Cornelis Relk en Jannetje Boon.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 29.09.1896; |b| overledene van der Veen (overl.akte Valburg 1868 no.62); |c| Herenga.

 

[12] Heije Wijbrands van der Zee, geb. Bolsward 11.10.1814, schilder (1838), huisschilder/huisverwer (1841,1852), huis- en rijtuigschilder (1870), huisschilder (1884), overl. Sneek 21.07.1884; tr. 2e Sneek 21.05.1852 Helena Bokma, geb. Sneek ca. 1793/1794, overl. Sneek 15.11.1865, d.v. Sjoerd Bokma en Roelofje Minnema; tr. 1e Sneek 22.11.1838

[13] Wijtske van der Veer, geb. Sneek 05.09.1812, overl. (kraambed) Sneek 27.07.1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelof van der Zee, geb. Sneek 07.10.1841, huis- en rijtuigschilder (1884), verwer (1900), overl. IJlst 03.01.1900|a|, tr. Sneek 16.10.1884 Jeltje Wiarda, geb. Bozum (Baarderadeel) 28.02.1841, overl. IJlst 03.01.1900|b|, d.v. Hijltje Sijbrens Wiarda, boer (1841,1860), veehouder (1884), en Janke Pieters Zetstra.
†††† JW tr. 1e Baarderadeel 09.06.1860 Andries Jongbloed, geb. Sneek 13.02.1829, koopman, overl. Sneek 09.09.1880, z.v. Cornelis Andries Jongbloed, schipper, en Maaike Abes Zijlstra.

2.                   Jan van der Zee, geb. Sneek 11.02.1843; volgt [6].

3.                   Wijtse van der Zee, ook Wijtze, geb. Sneek 26.07.1846, overl. Sneek 27.09.1846.

 

Noten: |a| overl. 03.01 Ďdes voormiddags ten ruim twaalf ureí, e.v. JW (overl.akte IJlst 03.01.1900 no.2); |b| overl. 03.01 Ďdes voormiddags ten half elf ureí, wede RvdZ (overl.akte IJlst 04.01.1900 no.3, twee andere aangevers).

 

[14] Evert Andries van der Veen, geb. Heerenveen xx.09.1797, arbeider (1823), verwer (1825), tabakkerversknecht (1827), arbeider (1829), tabakkerversknecht (1831), kolonist te Ommerschans (1855,1859), tabakkerversknecht (1861), overl. (Ďte Nijehaske in het vaarwater de Heerensloot verdronken gevondení) Haskerland 27.12.1863, tr. Schoterland 07.12.1823

[15] Jantje Haantjes Postma, geb. Heeg 29.03.1801, ged. Heeg 12.04.1801, dienstmeid (1823), arbeidster te Heerenveen (1855), overl. Heerenveen (Schoterland) 13.01.1859.

Uit dit huwelijk (moeder ook Posthuma):

1.                   Jeltje van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 21.02.1825, dienstmeid, overl. Heerenveen (Schoterland) 15.08.1851

2.                   Jantje van der Veen, geb. Heerenveen (∆ngwirden) 19.04.1827, naaister (1845,1856), overl. Heerenveen (Schoterland) 05.09.1889, tr. 1e Aengwirden 01.06.1856 Albert van der Veen, geb. Joure 27.02.1820, schrijnwerkersknecht (1845), schrijnwerker (1856), kastmakersknecht (1859), overl. Joure (Haskerland) 11.11.1859, z.v. Rieuwert Andries van der Veen (-1827) en Jantje Alberts Stuurman, werkster (1845); tr. 2e Haskerland 26.04.1863 Jan de Bruin, geb. Franeker 16.10.1825, kleermakersknecht, overl. Haarlem 02.08.1906, z.v. Jan Ages de Bruin en Elske Pieters van der Perk.
†††† AvdV tr. 1e Haskerland 25.05.1845 Trijntje Roelofs Hosper, geb. Oldeboorn 19.12.1819, dienstmeid (1845), overl. Joure (Haskerland) 06.07.1853, d.v. Roel Frankes Hosper, arbeider, en Luitzen Douwes Mayer.
†††† JdB tr. 1e Franeker 13.05.1849 Geertien Oosterveld, geb. Eelde 21.07.1823, overl. Franeker 14.03.1858, d.v. Trientien Ottens Oosterveld, stadsvroedvrouw te Franeker (1858).

3.                   Maaike van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 04.09.1829, overl. (Schoterland) 05.03.1858.

4.                   Andries van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 26.12.1831, timmerknecht, overl. Sneek 07.07.1866, tr. Opsterland 11.02.1859 Femke Geerts Hazewindus, geb. Kortezwaag (Opsterland) 16.10.1837, naaister (1859), arbeidster (1890), overl. Heerenveen (∆ngwirden) 27.02.1931, d.v. Geert Pieters Hazewindus, zaagmolenaarsknecht (1837), en Rinskjen Sijberens Jonker, arbeidster (1859).
†††† FH tr. 2e Opsterland 26.04.1890 Siebe Bok, geb. Luxwoude (Opsterland) 28.07.1824, arbeider (1854), vervener (1890), overl. Terwispel (Opsterland) 10.11.1892, z.v. Wieger Siebes Bok, timmerman (1824), visser (1854), en Elizabeth Annes Voolstra.
†††† SB tr. 1e Opsterland 06.02.1854 Grietje Hof, geb. Terwispel (Opsterland) 06.07.1828, arbeidster, overl. Terwispel (Opsterland) 16.01.1886, d.v. Hendrik Pieters Hof, arbeider, en Antje Hendriks van Duinen.

5.                   Hantje van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 03.04.1834, verver, overl. Oranjewoud (Schoterland) 21.01.1917, tr. Schoterland 05.05.1861 Anna Fronika Comello, geb. Heerenveen (Schoterland) 20.07.1836, overl. Oranjewoud (Schoterland) 17.02.1913, d.v. Willem Comello, verwer en glazenmaker, en Elske Johannes de Vries.

6.                   Rieuwert van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 14.04.1836, kleermakersknecht, overl. (Schoterland) 10.03.1855.

7.                   Johanna van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 07.03.1839, dienstmeid (1869), overl. Joure (Haskerland) 14.11.1910, tr. Haskerland 06.06.1869 Jan Postma, geb. Het Meer 27.12.1839, schoenmakersknecht (1869), schoenmaker (1906), overl. Joure (Haskerland) 04.12.1906, z.v. Jan Jans Postma, tabakkerversknecht, en Baukje Haijes Stobbe.

8.                   Hendrikje van der Veen, geb. Heerenveen (Schoterland) 30.12.1841; volgt [7].

9.                   Tjeerd van der Veen, geb. Heerenveen (Aengwirden) 01.05.1845, houtzaagmolenaarsknecht (1874), venter (1896), overl. (Schoterland) 02.07.1896, tr. Schoterland 24.05.1874 Jacobje Keipema, geb. Heerenveen (∆ngwirden) 16.03.1845, dienstmeid (1874), overl. ís-Gravenhage 03.03.1926, d.v. Egbert Keimpes Keimpema, arbeider, en Martje Tammes Heida.

 

[16] Rients Pieters Koopmans, geb. Offingawier ca. 1760, boer, overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 11.09.1826|b|, tr.

[17] Beike Alberts (Alberda), geb. Terzool ca. 1763, overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 21.04.1821|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Beike/Beitsche/Beijke/Beijtske):

1.                   Pieter Koopmans, geb. Offingawier ca. 1788/1789; volgt [8].

2.                   Gerben Koopmans, geb. Offingawier ca. 1792, boer (1815), koopman (1816), boer (1844), landbouwer (1871), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 30.07.1871, tr. Nijland 06.09.1816 Dieuke Annes Hettema, geb. GoŽnga ca. 1785, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 04.07.1844, boerin, d.v. Anne Hettes Hettema en Beijke Piers.

3.                   Albert Koopmans, geb. Offingawier ca. 1794, slachter (1822), landbouwer (1840), overl. Sijbrandaburen (Rauwerderhem) 27.01.1840, tr. Wymbritseradeel 16.05.1822 Tjitske Rienstra, geb. Lutkewierum ca. 1801, boerin (1842), overl. Jouwerd (Baarderadeel) 23.06.1889, d.v. Jan Jacobus Rienstra boer, en Aaltje Sijmons.
†††† TR tr. 2e Rauwerderhem 02.04.1842 Pieter Meijer, geb. GoŽnga (Nijland) 13.08.1814, boerenknecht, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 21.01.1885, z.v. Jan Oeges Meijer, schipper, en Wijbkjen Joukes.

4.                   Sjoerd Koopmans, geb. Offingawier ca. 1796, boerenzoon (1819), overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 27.04.1875, tr. Wymbritseradeel 10.12.1819 Jantje Hessels de Vries, geb. Ouwsterhaule (Doniawerstal) 03.02.1793, dienstmeid (1819), overl. Gauw (Wymbritseradeel) 10.10.1874, d.v. Hessel Siebes (-1809) en Jantje Jans.

5.                   Wate Koopmans, geb. Offingawier ca. 1804/1805, landbouwer, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 01.06.1859, tr. Rauwerderhem 06.03.1847 Sjoukjen Tjeerdsma, geb. Scharnegoutum ca. 1811, dienstmeid (1847), overl. na 1859, d.v. Geert Jorrits en Willemke Sijtzes.

6.                   Jentje Koopmans, geb. Offingawier ca. 1806, slachter, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 13.11.1840, tr. Wymbritseradeel 23.05.1829 Doetje Lanting, geb. Bozum xx.07.1807, winkelierster (1867), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 27.06.1867, d.v. Gerrit Jans Lanting, winkelier, en Durkjen Willems Koopmans.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1821 no.32); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1826 no.210).

 

[18] Tśde Annes de Jong, geb. GoŽnga ca. 1752, boer, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 17.02.1829|b|, tr.

[19] Gatske Gerbens, geb. Uitwellingerga ca. 1770, boerin, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 05.03.1822|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Okjen de Jong, geb. GoŽnga 31.01.1792; volgt [9].

2.                   Anne de Jong, geb. GoŽnga ca. 1794/1795, boerenzoon (1820), boer (1842), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 25.06.1842, tr. Wymbritseradeel 03.06.1820 Liesbeth Elsinga, geb. Gaastmeer ca. 1798, dienstmeid (1820), overl. (Wymbritseradeel) 15.05.1850, d.v. Ate Watzes Elsinga, schipper, en Trijntje Tśdes (Walma).

3.                   Wijtske de Jong, geb. GoŽnga ca. 1797/1798, overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 02.11.1871, tr. Wymbritseradeel 02.06.1821 Ruurd van der Zijl, geb. Sneek ca. 1793/1794, boerenzoon (1821), boer (1837), overl. (Wymbritseradeel) 20.11.1837, z.v. Pieter Hommes van der Zijl, boer, en Nieske Adams (-1795).

4.                   Gerben de Jong, geb. Gauw 26.10.1801, boerenknecht (1832), landbouwer (1875,1878), overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 03.12.1878, tr. Wymbritseradeel 08.05.1832 Hiltje Boonstra, geb. LoŽnga 25.04.1799, dienstmaagd (1832), overl. (Wymbritseradeel) 04.06.1875, d.v. Albert Gerrits Boonstra (-1809) en Baukjen Hendriks Dijkstra (-1828).

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1822 no.15); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1829 no.26).

 

[20] Atze Hendriks Joustra, geb. Snikzwaag ca. 1774, boer, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 05.08.1831|c|, tr.

[21] Rigtje Sjoerds, geb. Offingawier ca. 1768, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 28.02.1820|b|.

Uit dit huwelijk (twee kinderen in 1811|a|):

1.                   Wijbrigje Joustra, geb. Sneek xx.12.1805, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 23.08.1873, tr. Wymbritseradeel 29.05.1824 Douwe Jongbloed, geb. Oppenhuizen xx.03.1799, schoolonderwijzer, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 27.06.1871, z.v. Atze Aukes Jongbloed, boer, en Uilkje Douwes (-1808).

2.                   Sjoerd Joustra, geb. Oppenhuizen 10.11.1808; volgt [10].

 

Noten: |a| Atze Hendriks te Oppenhuizen neemt de familienaam Joustra aan, met een dochter en een zoon (Register van Naamsaanneming Woudsend 1811); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1820 no.17); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1831 no.90).

 

[22] Johan Ekkes de Jager, geb. Jutrijp 20.01.1789, boerenknecht (1812), schipper (1815,1817), huisman (1819), boer (1822,1853), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 02.06.1870, z.v. Ekke Ates de Jager, schuitschipper, en Hidtje Johans; tr. Woudsend 22.04.1812

[23] Geertje Pieters Koopmans, geb. Jutrijp 26.11.1792, boerin (1841,1842), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 01.05.1862, z.v. Pieter Annes Koopmans, boer, en Zuster Klases (Zwart).

Uit dit huwelijk:

1.                   Zuster de Jager, geb. Jutrijp 25.09.1812; volgt [11].

2.                   Hettje de Jager, ook Hittje, geb. Jutrijp (Woudsend) 16.11.1815, overl. Jutrijp (Woudsend) 18.11.1815.

3.                   Pieter de Jager, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 08.09.1817, van boerenbedrijf (1841), boer (1862), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 07.06.1862, tr. Wymbritseradeel 18.09.1841 Anneke Brinksma, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 23.06.1818, van boerenbedrijf (1841), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 16.05.1887, d.v. Rauke Jans Brinksma, slager, en Eb Tjeerds Zijlstra.

4.                   Hotske de Jager, geb. Sneek 08.10.1819, van boerenbedrijf (1842), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 01.07.1884, tr. Wymbritseradeel 07.05.1842 Hessel Haarsma, geb. Poppingawier (Rauwerd) 18.04.1814, boer, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 14.03.1890, z.v. Murk Hessels Haarsma, boer, en Aaltje Baukes Teppema.

5.                   Ekke de Jager, geb. Sneek 25.03.1822, overl. Sneek 01.06.1828.

6.                   Hittje de Jager, geb. Sneek 07.03.1824, overl. Sneek 17.08.1826.

7.                   Johan de Jager, geb. Sneek 20.02.1826, van boerenbedrijf (1853), boer (1861), landbouwer (1877), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 02.06.1877, tr. 1e Wymbritseradeel 30.04.1853 Arentje Klijnstra, geb. Harich (Gaasterland) 06.09.1829, van boerenbedrijf (1853), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 26.06.1858, d.v. Foppe Jans Klijnstra, boer, en Hendrikje Johannes Tromp; tr. 2e Wymbritseradeel 10.01.1861 Geertje Bootsma, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 02.09.1820, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 19.11.1911, d.v. Jan Eeltjes Bootsma, boer, en Janke Gerrits Zandstra.

 

[24] Wijbrand Hessels van der Zee, geb. Hindeloopen ca. 1783/1784/1785, bakker (1813,1814), schipper (1817,1824), overl. Parrega (Wonseradeel) 17.10.1844, z.v. Hessel Wijbrands en Simontje Broens; tr.

[25] Sieuwke Gerbens Bokma, geb. Bolsward ca. 1789, overl. Parrega (Wonseradeel) 01.10.1847, d.v. Gerben Doekles Bokma en Tietje Gatses Rusticus.

Uit dit huwelijk (vader ook ook Wiebren/Wijbrandt/Wijbrandus/Wijbrant/Wijbren, moeder ook Sjeuwke/Sjieuwke):

1.                   Hessel van der Zee, geb. Bolsward ca. 1808, zilversmid, overl. Franeker 17.06.1841, tr. Franeker 11.12.1831 Antje van der Kam, geb. Franeker ca. 1805/1806, goudsmidsche (1844), overl. Franeker 06.11.1844, d.v. Dirk van der Kam en Knierke Gerkema.

2.                   Tjitske van der Zee, geb. Bolsward ca. 1810/1811, bakkerse (1844), overl. Harlingen 11.12.1848, tr. 1e Wonseradeel 05.06.1830 Klaas van Smeeden, ook van Smeden, geb. Franeker ca. 1806, bakkersknecht (1830), brood en kleinbakker (1840), overl. Harlingen 16.08.1840, z.v. Bauke Sijbrens van Smeeden (-1819) en Geertje Minnes Hoekstra; tr. 2e Harlingen 21.07.1844 Heere Wiebrens Buma, geb. Workum 18.11.1820, bakker, overl. Franeker 08.08.1895, z.v. Wijbren Tjeerd Buma, schippersknecht, en Hinke Alberts van Roukema.
†††† HWB tr. 2e Tietje van der Zee (1824-1868), jongere zuster van Tjitske.

3.                   Gerben van der Zee, geb. Bolsward 25.04.1812, kastmakersknecht (1937), schrijnwerker (1846), kastmaker (1864), overl. Harlingen 22.01.1873, tr. 1e Sneek 23.04.1837 Grietje de Jager, geb. Sneek 27.01.1817, overl. Bolsward 09.02.1842, d.v. Douwe de Jager, koopman, en Antonia Everts Vlink; tr. 2e Utingeradeel 26.07.1846 Willemina Gatzonides, geb. Oldeboorn 24.10.1815, overl. Harlingen 30.12.1864, d.v. Johannes Dirks Gatzonides, kleermaker, en Jeltje Willems, ventersche.

4.                   Heije van der Zee, geb. Bolsward 16.05.1813, overl. Bolsward 21.08.1813.

5.                   Heije van der Zee, geb. Bolsward 11.10.1814|a|; volgt [12].

6.                   Siemon van der Zee, geb. Sneek 19.03.1817, overl. Parrega (Wonseradeel) 05.09.1874, tr. Wonseradeel 11.04.1840 Akke Rusticus, geb. Westhem (Nijland) 17.10.1815, overl. Parrega (Wonseradeel) 11.01.1872, d.v. Jacob Hotzes Rusticus, boer, en Marij Ykes Ykema.

7.                   Gatse van der Zee, ook Gatze, geb. Sneek 07.03.1819, goud- en zilversmid (1841), aanspreker (1879), overl. Sneek 08.01.1879, tr. Sneek 29.04.1841 Aurelia Asma Winia, geb. Sneek 24.02.1818, overl. Sneek 24.03.1882, d.v. Ate Winia en Geertje van der Werf.

8.                   Gatske van der Zee, geb. Sneek 09.10.1821, boerin, overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.10.1856, tr. Wonseradeel 25.04.1840 Tśke Bruinsma, geb. Ugoklooster (Wonseradeel) 17.10.1817, landbouwer, overl. Bolsward 09.02.1900, z.v. Freerk Martens Bruinsma (-1832), boer, en Aafje Sjoerds Dijkstra, boerin.

9.                   Tietje van der Zee, geb. Sneek 04.10.1824, huishoudster (1868), overl. IJlst 30.08.1868, tr. Harlingen 23.05.1850|c| Heere Buma (1820-1895).
†††† HB tr. 1e Harlingen 21.07.1844 Tjitske van der Zee (ca.1810/1811-1848), oudere zuster van Tietje.

10.               Romkje van der Zee, geb. Sneek 08.02.1827|b|, overl. IJlst 29.06.1897, tr. Wonseradeel 28.04.1849 Jisk Attema, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 07.04.1822, boerenknecht, overl. IJlst 30.05.1903, z.v. Jan Sieks Attema, boer, en Wijtske Kornelis Roode.

 

Noten: |a| vader Wiebren; |b| aangifte door Folquinus Josephus Jorritsma, oud 40 jaar, medicinae doctor, de vader Ďthans gedetineerd te Goudaí (geb.akte Sneek 1827 fol.27); |c| dispensatie van art.88 Burgerlijk Wetboek bij KB van 20.04.1850 nį 85 (huw.akte Harlingen 1850 no.).

 

[26] Roelof Hendriks van der Veer, geb. Sneek 08.08.1790, schilder (1811), kunstverlakker (1812,1817), verwer (1838), huisverwer (1844), overl. Sneek 11.03.1844, z.v. Hendrik Pieters van der Veer en Wijtske Roelofs van der Veen; tr. Sneek 10.11.1811

[27] Janneke Everts Vlink, geb. Sneek 24.12.1791, verwersche (1838), overl. Sneek 17.05.1868, d.v. Evert Vlink, tinnegieter, en Akke Born.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijtske van der Veer, geb. Sneek 05.09.1812; volgt [13].

2.                   Evert van der Veer, geb. Sneek 03.11.1817|a|, overl. Sneek 29.03.1838.

 

Noten: |a| aangifte door Antonius Annastatius Jorritsma, oud 64 jaar, vroedmeester, de moeder Ďzich bevindende te Sneekí, de vader Ďwonende te Amsterdamí (geb.akte Sneek 1817 fol.169).

 

[28] Andries Meines van der Veen, Ďvoor lange jaren te Heerenveen overledení (1823)|a|, overl. Heerenveen 19.12.1810|b|, tr.

[29] Jantje Rieuwerts Tadema, geb. Terband ca. 1758, naaister (1823), arbeidster (1826), overl. Heerenveen (Aengwirden) 22.09.1826.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1826):

1.                   Goitsen van der Veen, geb. Heerenveen ca. 1793/1794, herbergiersknecht (1825), overl. Heerenveen (∆ngwirden) 06.02.1864, tr. ∆ngwirden 02.05.1825 Trijntje Tulphijn, geb. Sloten ca. 1801, dienstmeid (1825), overl. Heerenveen (∆ngwirden) 25.01.1883, d.v. Tjeerd Sijbes Tulphijn, timmerman, en Rienkjen Tjeerds.

2.                   Evert van der Veen, geb. Heerenveen xx.09.1797; volgt [14].

 

Noten: |a| huw.akte Schoterland 1823 no.57 (zoon Evert); |b| huw.akte ∆ngwirden 1825 fol.2 (zoon Goitsen).

 

[30] Haantje Haantjes, Ďzedert lange jaren te Heeg overledení (1823)|a|, overl. Heeg 12.01.1811|b|, begr. Heeg 16.01.1811, tr.

[31] Jeltje Jacobs, geb. Koudum ca. 1757, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 11.04.1824|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Haantjes, geb. Heeg 05.07.1786, ged. Heeg 16.07.1786.

2.                   Tjertje Haantjes, geb. Heeg 14.11.1791, ged. Heeg 04.12.1791, dienstmeid (1841), tr. Wymbritseradeel 15.05.1841|d| Tewis Kok, geb. Woudsend ca. 1794/1795, schippersknecht (1821,1841), schipper (1848), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 12.12.1848|e|, z.v. Gerrit Willems Kok, scheepstimmerknecht (1821), en Klaaske Tewis.
†††† TK tr. 1e Wymbritseradeel 03.02.1821 Minke Schotanus, geb. Heeg ca. 1798/1799, dienstmeid (1821), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 20.02.1838, d.v. Gerrit Ansches Schotanus, timmerman, en Feikjen Tjallings.

3.                   Haantje Haantjes, geb. Heeg 19.07.1795, ged. Heeg 09.08.1795, schippersknecht (1824), stuurman (1834), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 28.10.1834, tr. Wymbritseradeel 16.06.1824 Jantje Ferwerda, geb. Sneek xx.08.1799, dienstmeid (1824), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 05.12.1876, d.v. Atze Sikkes Ferwerda, arbeider, en Lijsbeth Rinderts.

4.                   Hinderik Haantjes, geb. Heeg 10.04.1798, ged. Heeg 29.04.1798.

5.                   Jantje Haantjes (Postma), geb. Heeg 29.03.1801, ged. Heeg 12.04.1801; volgt [15].

 

Noten: |a| huw.akte Schoterland 1823 no.57 (dochter Jantje); |b| huw.akte Wymbritseradeel 1824 no. (zoon Haantje); |c| Jeltje Jakobs, geen ouders vermeld, wede Haantje Haantjes (overl.akte Wymbritseradeel 1824 no.23); |d| vader v/d bruid Haantje Haantjes Haanstra (huw.akte Wymbritseradeel 1841 no.26); |e| overledene e.v. Tjertje Haantjes Haanstra (overl.akte Wymbritseradeel 1848 no.173).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren