Arjen Nawijn (1913-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien april 2019)

 


 

[1] Arjen Nawijn, geb. ’s-Gravenhage 18.11.1913, ingenieur technische natuurkunde Delft 1938, res. 2e luitenant (1939), krijgsgevangene Kgf no.7546 in Oflag 67 Neubrandenburg|c|, promotie Delft 24.05.1943|a|, hoogleraar Bandoeng, hoogleraar Delft, hoogleraar Twente (1968-), overl. 10.12.1999, verloofd 18.07.1938, otr. ’s-Gravenhage 20.09.1939|b|, tr. ’s-Gravenhage 18.10.1939 Catharina Rosel, Toos, geb. 1915, d.v. Willem Pieter Rosel (1868-1944) en Aafje de Roo (1884-1941).

 

Noten: |a| proefschrift: Het gasontladingsmechanisme van den Geiger-Müller-teller; promotor: H.B. Dorgelo (1894-1961); |b| Haagsche Courant 30.09.1939; |c| Aantekeningen van vaandrig Wim Ruyten, bewerkt door J.G.M. Hoppe (2015), p.231.

 

[2] Marius Elizabertus Nawijn, geb. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 15.09.1885, onderwijzer (1912), overl. ’s-Gravenhage 25.03.1958, tr. ’s-Gravenhage 03.04.1912
[3] Elisabeth Woutman, geb. Opmeer 06.07.1881, onderwijzeres OS de Gheijnstraat (1912,1914)|b|, Esperanto diploma A (1933)|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arjen Nawijn, geb. ’s-Gravenhage 18.11.1913; volgt [1].

2.                   Frederik Nawijn, geb. ’s-Gravenhage 16.05.1916.

 

Noten: |a| Het Vaderland 27.05.1933; |b| eervol ontslag op eigen verzoek (Haagsche courant 10.12.1914).

 

[4] Arjen Nawijn, geb. Bolsward 23.08.1857, commissionair (1880), kantoorbediende (1881), onderwijzer (1883,1885), hoofd ener school (1891,1912), overl. Amsterdam 04.10.1939, begr. Lutkewierum 07.10.1939, overl. na 1921, tr. Leeuwarden 23.10.1880

[5] Sijtske van der Laars, geb. Sneek 16.12.1856, overl. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 21.06.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Auke Nawijn, geb. Leeuwarden 28.11.1881, overl. Amsterdam 31.01.1955, crem. Velsen (Westerveld) 04.02.1955, tr. 1e ’s-Gravenhage 27.05.1916|b| Hermina Jacoba Swanenburg, geb. Oltgensplaat 22.09.1884, overl. Amsterdam 26.05.1932, crem. Velsen (Westerveld) 28.05.1932, d.v. Hendrik Gerrit Swanenburg en Gesina Magrieta van der Graaf; tr. 2e Amsterdam 17.07.1935 Jacoba Hermina Swanenburg, geb. Kralingen 21.12.1885, zuster van Hermina Jacoba.

2.                   Tjepco Adriaan Nawijn, geb. Leeuwarden 02.09.1883, hoofd O.L.-school No.1 te Zwijndrecht, overl. Sachsenhausen 25.01.1945|a|, tr. Hekelingen 10.08.1911 Jacoba Rookje de Raat, geb. Hekelingen 12.11.1888 (no.28), overl. na 1945, d.v. Boudewijn de Raat en Annetje Gelderland.

3.                   Marius Elizabertus Nawijn, geb. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 15.09.1885; volgt [2].

4.                   Elizabeth Sytske Nawijn, Betty, geb. Goingarijp (Doniawerstal) 13.08.1891, tr. verloofd Amsterdam 07.11.1931, tr. voor 1939 J.W.W. Waldthausen, Willy.

 

Noten: |a| annonce Leeuwarder Koerier 21.03.1946; |b| Haagsche Courant 29.05.1916.

 

[6] Frederik Woutman, geb. Hoogblokland 20.03.1852, hoofdonderwijzer te Alkmaar (1878), hoofd ener school (1907,1912), overl. Utrecht 21.07.1945, tr. Maurik 27.09.1878

[7] Margaretha Maria de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 15.05.1852, overl. Utrecht 07.03.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Hendrik Woutman, geb. Opmeer 20.03.1880, hoofd ener school (1907), overl. Gorssel 20.02.1928, tr. Medemblik 26.07.1907 Adriana Impeta, geb. Medemblik 07.01.1885, d.v. Christoffel Impeta en Gerritje Knap.

2.                   Elisabeth Woutman, geb. Opmeer 06.07.1881; volgt [3].

3.                   Geertruida Cornelia Woutman, geb. Opmeer 24.12.1882, tr. Opmeer 05.06.1911 Jan Hartog, geb. Mijdrecht 17.02.1881, gemeentesecretaris, z.v. Gerrit Hartog, landbouwer, en Louiza Vetter.

4.                   Willem Frederik Woutman, geb. Opmeer 05.08.1888, militair apotheker, tr. Arnhem 17.04.1918 Johanna Hissink, geb. Arnhem 07.03.1890, d.v. Willem Coenraad Hissink, winkelier, en Johanna Eegner.

 

[8] Auke Arjens Nawijn, geb. Bolsward 22.12.1828, tabakskerversknecht (1855,1862), tabakskerver (1864), wijnpakhuisknecht (1867), wijnhandelaarsknecht (1872), koopmansknecht (1880), winkelbediende (1884), overl. Leeuwarden 09.09.1884, tr. Bolsward 03.06.1855

[9] Lijsbert Tjepkes Talsma, geb. Bolsward 09.11.1830, overl. Leeuwarden 27.01.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arjen Nawijn, geb. Bolsward 02.09.1856, overl. Bolsward 18.09.1856.

2.                   Arjen Nawijn, geb. Bolsward 23.08.1857; volgt [4].

3.                   Tjepke Nawijn, geb. Bolsward 01.06.1862, onderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 22.07.1939, tr. Leeuwarden 06.10.1888 Janke Vergonet, geb. Leeuwarden 20.06.1863, overl. Utrecht 19.08.1946, d.v. Kerst Franses Vergonet, touwslager, en Geertruida van Laar.

4.                   Antje Nawijn, geb. Leeuwarden 23.12.1864, overl. Leeuwarden 28.07.1877.

5.                   Janke Nawijn, geb. Leeuwarden 10.02.1867, overl. Leeuwarden 18.06.1868.

6.                   Hillebrand Nawijn, geb. Leeuwarden 16.04.1872, onderwijzer te ’s-Gravenhage , tr. Leeuwarden 18.05.1904 Petronella Meeth, geb. Leeuwarden 18.06.1881, onderwijzeres (1904), d.v. Pieter Meeth, koopman in kleermakersbenodigdheden, en Jellemina van Gelderen.

 

[10] Auke Annes van der Laars, geb. Leeuwarden 10.09.1818, leerlooiersknecht (1846,1849), arbeider (1851), schipper (1854,1872), overl. Wolsum (Wymbritseradeel) 05.02.1880, tr. Bolsward 20.12.1846

[11] Mayke Klases Faber, Maaike, geb. Bolsward 03.07.1828, overl. Sneek 29.02.1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjitske van der Laars, geb. Bolsward 15.03.1848, overl. Middelburg 16.12.1911, tr. Leeuwarden 29.05.1869 Andries van Otten, geb. Bolsward 06.07.1848|a|, spiegelmaker, overl. Leeuwarden 04.06.1899, z.v. Gosling van Otten, spiegelmaker, en Tietje Postma.

2.                   Janke van der Laars, geb. Bolsward 22.09.1849, overl. Marssum (Menaldumadeel) 24.04.1937, tr. Menaldumadeel 08.06.1872 Johannes Sjoerds Nieuwland, geb. Marssum (Menaldumadeel) 05.06.1848, verwer, overl. Deinum (Menaldumadeel) 21.05.1909, z.v. Sjoerd Andries Nieuwland en Antje Jans Feitsma.

3.                   Froukje van der Laars, geb. Bolsward 11.10.1851, overl. Nijmegen 16.06.1934.

4.                   Akke van der Laars, geb. Sneek 11.08.1854, naaister (1887) overl. Leeuwarden 07.08.1914, tr. Leeuwarden 23.06.1877 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 30.06.1887) Franciscus Wilhelmus Andreas Graf, geb. Amsterdam 18.04.1851, schoorsteenveger (1877), loodgieter (1889), overl. voor 1914, z.v. Franz Joseph Graf en Gertrudis Barbara Maria Reintjens.
     FWAG tr. 2e Amsterdam 04.12.1889 Carolina Henrica Francisca van Hemert, geb. Amsterdam 13.02.1862, werkster (1889), d.v. Anton Adolph van Hemert en Carolina Henrica Francisca Cabalt.

5.                   Sijtske van der Laars, geb. Sneek 16.12.1856; volgt [5].

6.                   Dieuwke van der Laars, geb. Sneek 02.02.1858, dienstbode (1886), overl. Leeuwarden 19.01.1913, tr. Leeuwarden 07.08.1886 Lammert Corée, geb. Deinum (Menaldumadeel) 11.08.1861, timmerman, overl. Leeuwarden 11.01.1940, z.v. Bauke Lammerts Corée, timmerman, en Tettje Hommes Kalma.

7.                   Anne van der Laars, geb. Sneek 02.02.1860, slager, tr. Naarden 17.10.1886 Hendrika van den Bom, geb. Naarden ca. 1864, d.v. Evert Hendriksz van den Bom, korenmolenaar, en Gerritje Magrijn.

 

Noten: |a| kind van Tietje, erkend bij haar huwelijk (geb.akte Bolsward 1848 fol.36v).

 

[12] Martinus Hendrik Woutman, geb. Amsterdam 25.07.1818, onderwijzer (1855), hoofdonderwijzer (1878), overl. Opmeer 27.10.1907; tr. 2e Hoogblokland 07.05.1856 Cornelia Geertruida Andriessen, geb. Charlois 23.09.1823, overl. Hoogwoud 17.07.1905, zuster van Geertruida Cornelia; tr. 1e Charlois 03.04.1851

[13] Geertruida Cornelia Andriessen, geb. Charlois 03.04.1819, overl. Hoogblokland 03.01.1855.

Uit het huwelijk met Geertruida Cornelia:

1.                   Frederik Woutman, geb. Hoogblokland 20.03.1852; volgt [6].

2.                   Cornelis Woutman, geb. Hoogblokland 26.12.1854.

Uit het huwelijk met Cornelia Geertruida:

3.                   Cornelis Woutman, geb. Hoogblokland 13.02.1857|a|, student theologie Leiden 24.07.1876, predikant te Arkel (1883-1885), Berkhout (1885-1889), Boskoop (1889-1894), Aartswoud (1894-1895), Enschede (1895-1904), Breda (1904-1916), Oisterwijk (1916-1920) en Hilvarenbeek (1920-1923), overl. Hilversum 28.05.1925|c|, tr. Arkel 31.01.1884 Johanna Elizabeth Scheltema, geb. Gouda 18.01.1860, overl. Haastrecht 17.05.1932, d.v. Jacobus Nicolaas Scheltema en Arena Hendrika van Meerten.

4.                   Gerhardus Lambertus Woutman, geb. Hoogblokland 04.05.1858.

5.                   Geertruida Anna Engelina Woutman, geb. Hoogblokland 08.10.1859|b|, overl. Alkmaar 09.10.1948, tr. Arkel 25.04.1889 Rienk van der Veen, geb. Leeuwarden 22.10.1854, overl. Hoogwoud 19.07.1924, z.v. Petrus Willems van der Veen en Trijntje Zoutman.

6.                   Christina Cornelia Woutman, geb. Hoogblokland 08.08.1861, overl. Haarlem 08.04.1951, tr. Hoogblokland 17.08.1883 Marinus Constants Justinus Wanrooij, geb. Den Bommel 04.10.1855, z.v. Wolter Adriaan Wanrooij en Tanna Wilhelmina Was.

 

Noten: |a| 1858 (huw.akte Arkel 1884 no.1 in wiewaswie); |b| 1860 (huw.akte Arkel 1889 no.3 in wiewaswie); |c| bio van Cornelis Woutman bij Uitgeverij A. van den Oord.

 

[14] Willem de Ven, geb. Tiel 10.05.1821, onderwijzer (1847,1849), hoofdonderwijzer te Rijswijk (1878), hoofd ener school (1888,1894), overl. Gouda 17.06.1901; tr. 1e Schoonrewoerd 06.06.1846 Gerarda Cornelia van Hattum, geb. Schoonrewoerd 11.10.1818, overl. Rijswijk 17.02.1849, d.v. Lucas van Hattum en Geertrui van Veen; tr. 2e Maurik 08.11.1849

[15] Elisabeth van Ojen, geb. Rijswijk (Maurik) 01.04.1822, overl. Gouda 26.01.1900.

Uit het huwelijk de Ven-van Hattum:

1.                   Barend Jan de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 06.05.1847, colporteur (1887), handelsreiziger (1888), otr. Amsterdam 04.05.1876, tr. 1e Amsterdam 08.06.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 10.02.1887, ingeschr. Amsterdam 01.12.1887) Jeannette Charlotte Helena Pieterse, geb. Amsterdam 19.11.1855, d.v. Gerardus Nicolaas Pieterse en Charlotte Stas; tr. 2e Urk 05.07.1888 Hendrika Keuter, geb. Urk 27.11.1861, overl. Urk 22.02.1926, d.v. Albertus Keuter, koopman, en Cornelia van Hall.

2.                   Diederik Lucas de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 08.12.1848, overl. Rijswijk (Maurik) 08.01.1849.

Uit het huwelijk de Ven-van Ojen:

3.                   Elisabeth de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 08.09.1850.

4.                   Margaretha Maria de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 15.05.1852; volgt [7].

5.                   Jan de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 23.05.1853, boekhandelaar, overl. Gouda 26.06.1926, tr. Hoorn 29.10.1888 Elisabeth Schuijt Best, geb. Hoorn ca. 1853, overl. Zeist 20.12.1944, d.v. Laurens Schuijt Best en Johanna Jacoba Kuijlenburg, apotheekhoudster (1888).

6.                   Willem de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 29.07.1854.

7.                   Cornelis de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 13.03.1857, overl. Utrecht 15.02.1945.

8.                   Klazina de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 31.03.1858.

9.                   Gerrit de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 17.02.1860, apotheker, overl. Den Helder 07.01.1920, tr. Den Helder 08.05.1894 Alida Petronella Boon, geb. Den Helder 06.04.1864, overl. Den Helder 05.03.1930, d.v. Pieter Dirks Boon en Martje Kuiper.

10.               Johannes Philippus de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 17.04.1861, overl. Utrecht 25.01.1932, tr. Utrecht 17.04.1884 Anna Bernardina Schmitz, geb. Utrecht 08.09.1861, overl. Utrecht 15.01.1953, d.v. Johanna Wilhelm Schmitz en Hendrica Aletta Everdina Tap.

11.               Cornelia de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 24.06.1862, overl. Utrecht 23.04.1951.

12.               Dirk de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) 28.12.1864, overl. Driebergen 16.04.1924, tr. Utrecht 18.09.1897 Cornelia Maria Proper, geb. Utrecht 17.07.1866, overl. Utrecht 24.11.1934, d.v. Johannes Proper en Maria van Leersum.

 

[16] Arjan Albertus Nawijn, geb. Bolsward ca. 1804, soldaat de de 3e Afdeling Nationale Infanterie (1826), boendermakersknecht (1827,1843), winkelier (1855), boendermaker (1870,1888), overl. Bolsward 27.05.1888, z.v. Albertus Everts Nawijn, kuiper, en Mayke Arjens Spoelstra; tr. Bolsward 30.12.1827

[17] Antje Aukes Reinsma, geb. Bolsward ca. 1804, dienstmeid (1826), overl. Bolsward 29.01.1861, d.v. Auke Gabes Reinsma, arbeider, en Antje Jans Wouda.

Kind:

1.                   Mayke Nawijn, geb. Bolsward 27.11.1826|a|, overl. Bolsward 06.12.1826.

Uit dit huwelijk (vader veelal Arjen):

2.                   Auke Nawijn, geb. Bolsward 22.12.1828|b|; volgt [8].

3.                   Albertus Nawijn, geb. Bolsward 05.12.1830, schoenmakersknecht, overl. Bolsward 10.04.1888.

4.                   Gabe Nawijn, geb. Bolsward 27.10.1832, overl. Bolsward 26.12.1911, tr. Bolsward 19.05.1861 Akke Jentjes de Jong, geb. Bolsward 17.10.1834, overl. Bolsward 24.11.1923, d.v. Jentje Jacobs de Jong en Jantje Lammerts Lammertsma.

5.                   Maaike Nawijn, geb. Bolsward 02.10.1834, overl. Bolsward 15.04.1905.

6.                   Antje Nawijn, geb. Bolsward 15.08.1836, overl. Bolsward 17.10.1840.

7.                   Aaltje Nawijn, geb. Bolsward 22.02.1839, overl. Bolsward 30.01.1890.

8.                   Antje Nawijn, geb. Bolsward 21.03.1841, overl. Bolsward 01.05.1842.

9.                   Ane Nawijn, geb. Bolsward 17.07.1843, tabakkerversknecht (1843), koopman (1912), overl. Bolsward 18.01.1912, tr. Bolsward 05.06.1870 Nienke Jakobs Bangma, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 03.07.1844, naaister (1870), overl. Bolsward 13.01.1934, d.v. Jakob Douwes Bangma, schipper, en Limke Sjoerds de Wit, turfschippersche (1870).

 

Noten: |a| ‘erkennende vader van het kind te zijn, en het kind te hebben gehad van Antje’ (geb.akte Bolsward 1826 fol.127); |b| vader Arjen.

 

[18] Tjepke Bouwes Tolsma, geb. Dronrijp ca. 1788/1789, tuinier/tuinman/hovenier, overl. Bolsward 15.04.1836, z.v. Bouwe Klases Tolsma en Rinske Wopkes Tolsma; tr.

[19] Eelkje Klazes Zeilstra, geb. ca. 1790, overl. tussen 1839 en voor 1841.

Uit dit huwelijk (vader ook Talsma (bij de geboorten in Bolsward), moeder ook Zijlstra):

1.                   Bouwe Tjepkes Tolsma, geb. Weidum (Baarderadeel) xx.06.1811, huisbediende (1837), apothekersbediende (1858), doctorsbediende (1877), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 14.04.1877, tr. 1e Bolsward 03.12.1837 Fokje Rinzes de Wind, geb. Leeuwarden ca. 1812, dienstmeid (1837), overl. voor 1858, d.v. Rinze Johannes de Wind (-1832) en Klaaske Sybrandus Rozinga (-1832); tr. 2e Wonseradeel 15.05.1858 Jantje Reins Windsma, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 01.09.1831, overl. Leeuwarderadeel 27.11.1915, d.v. Rein Baukes Windsma, onderwijzer, en Trijntje Gatzes Haagsma.

2.                   Janke Tolsma, geb. Barradeel 18.06.1813, overl. Leeuwarden 08.02.1865.

3.                   Klaas Tolsma, geb. Hogebeintum (Ferwerderadeel) 04.03.1816, tuinman (1844), gepasporteerd soldaat (1852), arbeider (1867), overl. Arnhem 23.01.1867, tr. Nijmegen 30.09.1852 Johanna Wilhelmina Gensen, geb. Nijmegen 14.05.1821, dagloonster, d.v. Jan Gensen en Hendrina ter Beek, breister (1852).

4.                   Sierd Tjepkes Tolsma, geb. Hogebeintum (Ferwerderadeel) 28.11.1818 {Talsma}, tuinman, overl. Bolsward 25.02.1841, tr. Bolsward 06.10.1839 Janna Hasses de Wit, geb. Sneek 21.12.1818, naaister (1839), overl. Leeuwarden 14.12.1868, d.v. Hans de Wit, schoenmaker, en Johanna de Lang.
     JHdW tr. 2e Leeuwarden 18.05.1842 Hans Kalfsbeek, ook Kalsbeek, geb. Leeuwarden 07.03.1815, kleermaker, overl. Leeuwarden 28.05.1843, z.v. Boote Jitzes Kalfsbeek, smidsknecht, en Aaltje Jelmers Postma; tr. 3e Leeuwarden 18.05.1853 Pieter Jans van der Veer, geb. Leeuwarden ca. 1804, wachtmeester bij het Nachtwachtwezen (1852,1853), concierge aan de Burger Dag-en Avondschool (1877), overl. Leeuwarden 14.08.1877, z.v. Jan Martens van der Veer en Elske Sandstra.
     PJvdV tr. 1e Leeuwarden 07.06.1837 Jannetje Clasina Broekhuijsen, ook Broekhuizen, geb. Ankeveen ca. 1802, overl. Leeuwarden 11.07.1852|c|, d.v. Christiaan Broekhuijsen en Catarina Reijnes; tr. 3e Leeuwarden 30.03.1870 Antje Egbertus Wouwenaar, geb. Terschelling 10.09.1831, overl. Leeuwarden 08.06.1896, d.v. Egbertus Aukesz Wouwenaar, timmerman, en Antje Fuuren.
     AEW tr. 1e Den Helder 07.02.1850 Dirk Koopmans, geb. Rotterdam 24.01.1820, zeeman, overl. Rotterdam 03.02.1853, z.v. Casper Koopmans, landbouwer, en Johanna Stout; tr. 2e Delft 23.09.1857 Jakobus van Beemen, geb. Leeuwarden 08.09.1817, schippersknecht, overl. Leeuwarden 23.08.1867, z.v. Cornelis van Beemen, timmerman (1817), tuinier (1857), en IJmkje Kuipers; tr. 3e Leeuwarden 05.12.1868 Arent Kooistra, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 22.10.1818, schipper, overl. Leeuwarden 30.05.1869|b|, z.v. Binne Romkes Kooistra, veerschipper, en Jacobje Jacobs.
     AK tr. 1e Tietjerksteradeel 26.12.1845 Froukje Jacobs Jongsma, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) 26.03.1823, overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 18.05.1855, d.v. Jacob Jans Jongsma en Wijpkje Binnes Brouwer.

5.                   Rinske Talsma, geb. Bolsward 09.05.1821, dienstbode, overl. Leeuwarden 05.01.1844 {Tolsma}.

6.                   Trientje Talsma, geb. Bolsward 23.10.1823, overl. Bolsward 30.10.1841 {Tolsma}.

7.                   Sieuwke Talsma, ook Sjieuwke, geb. Bolsward 24.08.1827, dienstmeid (1854), overl. (‘in het schip liggende bij de Kleine Palen’) Sneek 29.11.1859 {Tolsma}, tr. Wymbritseradeel 10.06.1854 Durk Jacobs Wiersma, geb. Arum (Wonseradeel) 09.08.1826, schipper, overl. Rotterdam 14.03.1892, z.v. Jacob Durks Wiersma en Aukjen Sybrens Hoekstra.
     DJW tr. 2e Leeuwarden 30.12.1860 Maria Klebach, geb. Leeuwarden 02.02.1813, koopvrouw, overl. Leeuwarden 22.02.1885, d.v. Frederik Klebach en Cornelia Johannes.
     MK tr. 1e Leeuwarden 25.09.1836 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 13.12.1859, ingeschr. Leeuwarden 15.04.1860) Karel Gabes Elzer, geb. Sneek 11.04.1813, korporaal-hoornblazer bij het 1e Bataillon der 2e Afdeeling Mobiele Vriesche Schutterij, overl. Sleen 26.08.1882, z.v. Gabe Elzer en Aaltje Wilkeshuis.

8.                   Lijsbert Talsma, geb. Bolsward 09.11.1830|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| Talsma; |b| ook overl.akte Tietjerksteradeel 16.06.1869 fol.25v; |c| aangevers Pieter Jans van der Veer en Johan Coenraad Schrijver, oud 45 jaar, stadsbode (overl.akte Leeuwarden 1852 no.381).

 

[20] Anne Tijmens van der Laars, geb. ca. 1790, arbeider (1812), looier (1812,1816), leerlooier (1818), leerlooiersknecht (1822,1831), overl. Dokkum 10.03.1838, z.v. Tijmen Annes en Sijtske Rodenhuis; tr. 2e Dokkum 18.05.1833 Japke Klazes Jeltema, geb. Dokkum ca. 1787, arbeidster (1833), overl. Leeuwarden 02.08.1852, d.v. Klaas Thijssens Jeltema en Ymkje Kornelis; otr. 1e Leeuwarden 28.06.1812, tr. Leeuwarden 19.07.1812

[21] Tjietske Aukes Dol, geb. ca. 1789, dienstmaagd (1812), overl. Dokkum 09.06.1831, d.v. Auke Takes Dol en Froukjen Minnes.
     JKJ tr. 1e Dokkum 30.07.1826 Lammert Stuit, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) ca. 1793, overl. Dokkum 03.06.1827, z.v. Roel Hendriks Stuit en Gerritje Meintjes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tijmen van der Laars, geb. Leeuwarden 03.09.1812|a|, arbeider, overl. Leeuwarden 16.02.1867.

2.                   Vroukje van der Laars, geb. Leeuwarden 24.09.1814|b|, overl. Leeuwarden 24.11.1883, tr. Leeuwarden 17.05.1840 Dirk Henstra, geb. Leeuwarden 01.12.1817, koopmansknecht, overl. Leeuwarden 30.11.1883, z.v. Syds Tækes Henstra, arbeider, en Trijntje Dirks van der Meulen.

3.                   Auke van der Laars, geb. Leeuwarden 09.09.1816|c|.

4.                   Auke Annes van der Laars, geb. Leeuwarden 10.09.1818; volgt [10].

5.                   Sytse van der Laars, geb. Dokkum 07.04.1822.

6.                   Tiete van der Laars, geb. Dokkum 06.02.1824, kuipersknecht, overl. Leeuwarden 30.11.1897, tr. Leeuwarderadeel 18.05.1853 Pietje Johannes van Wigcheren, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 03.01.1828, overl. voor 1897, d.v. Johannes van Wigcheren en Dooitske Jacobs Pasma.

7.                   Jan van der Laars, geb. Dokkum 24.05.1826, overl. Dokkum 31.05.1828.

8.                   Sytske van der Laars, geb. Dokkum 20.11.1828, overl. Dokkum 26.05.1860.

9.                   Jantje van der Laars, geb. Dokkum 02.06.1831, overl. Dokkum 23.07.1831.

 

Noten: |a| vader Anne Tiemens, moeder Tjetske Alberts; |b| vader Anne Tiemens, moeder Tjetske Aukes; |c| moeder Tjetske Aukes.

 

[22] Klaas Douwes Faber, geb. Bolsward xx.10.1792, trekschipper (1822,1854), koemelker (1861), overl. Bolsward 19.01.1875, z.v. Douwe Hanses Faber, ‘overleden als zeeman te Surinamen in den jare zeventien honderd zeven of acht en negentig’|a|, en Mayke Freerks (-1804); tr. Bolsward 01.09.1822

[23] Janke Dirks Osenga, geb. Dokkum ca. 1796/1797, overl. Bolsward 21.11.1858, d.v. Dirk Fokkes Osenga, winkelier, en Akke Sakes Hoekstra (-1814).

Uit dit huwelijk (moeder veelal Osinga):

1.                   Freerk Klases Faber, geb. Bolsward 23.06.1823, trekschipper, tr. Bolsward 24.05.1846 Johanna Jacoba Pluylaar, geb. Deventer 02.01.1820, dienstmeid (1846), d.v. Doede Pluylaar, wachtmeester, en Wypkje Bodenstaf.

2.                   Dirk Klases Faber, geb. Bolsward 17.10.1825, trekschipper, overl. Bolsward 17.03.1872, tr. Bolsward 19.05.1850 Vroukjen Betzes Schram, geb. Balk (Gaasterland) 13.12.1820, dienstmeid (1850), overl. Amersfoort 13.08.1904, d.v. Betze Dooitjes Schram, werkman, en Trijntje Sakes Haanstra.

3.                   Mayke Faber, geb. Bolsward 03.07.1828|b|; volgt [11].

4.                   Akke Klazes Faber, geb. Bolsward 09.01.1831, tr. Bolsward 08.10.1854 Douwe Steffens Bartstra, geb. Bolsward 08.11.1828, onderwijzer, overl. Bolsward 16.07.1909, z.v. Steffen Douwes Bartstra, koopman, en Sietske Jaans Mobach.

5.                   Douwe Klazes Faber, geb. Bolsward 01.11.1832, arbeider, tr. Bolsward 09.09.1860 Geertje de Boer, geb. Bolsward 27.12.1839|c|, naaister (1860), d.v. Janke Sjoerds de Boer.

6.                   Dieuwke Faber, geb. Bolsward 29.04.1835, overl. Bolsward 07.11.1836.

7.                   Hans Faber, geb. Bolsward 31.12.1836, overl. Bolsward 23.07.1837.

8.                   Dieuwke Klazes Faber, geb. Bolsward 05.01.1839, tr. Bolsward 19.05.1861 Jan Tjerks de Boer, geb. Bolsward 02.02.1833, van boerenbedrijf (1861), z.v. Tjerk Hessels de Boer, koemelker, en Rooske Johannes Bokma.

 

Noten: |a| huw.akte Bolsward 1822 no.29 fol.59; |b| moeder Osinga; |c| aangifte door Rinske Wijgers van Deinum, 66 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte Bolsward 1839).

 

[24] Fredrik Woutman, geb. Vlissingen ca. 1760, geëmployeerde bij de convoijen en licenten (1817), boekhouder in- en uitgaande rechten en accijnzen (1820), directeur van het algemeen weduwenfonds (1827,1828), overl. voor 1849, z.v. Fredrik Woutman en Christina Pill; otr. 1e Amsterdam 09.08.1781|b| Margaretha Ravekes, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 12.04.1758, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 26.10.1787, d.v. Dirk Ravekes en Barta Ravekes; otr. 2e Amsterdam 26.06.1789 Aletta Elisabeth Cannegieter, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.04.1766, overl. tussen 1807 en 1817, d.v. Hendrick Isack Cannegieter en Catharina Gerrewijn; tr. 3e Amsterdam 26.02.1817

[25] Anna Engelina Meijer, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 06.02.1791, overl. tussen 1822 en 1849, d.v. Jan Christiaan Meijer en Johanna Hermina Vaagt.

     MR otr. 1e Amsterdam 07.06.1748 Jacobus de Cruseau, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 30.10.1779.

Uit het huwelijk Woutman-Ravekes:

1.                   Christina Woutman, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 26.01.1783.

2.                   Dirk Woutman, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 21.01.1784, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 08.03.1785.

3.                   Dirk Woutman, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.07.1785, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 03.10.1785.

Uit het huwelijk Woutman-Cannegieter:

4.                   Catharina Woutman, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 11.01.1791, begr. Amsterdam (Eilandskerk) 11.03.1791.

5.                   Gerard Lambertus Woutman, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.02.1792, begr. Amsterdam (Eilandskerk) 18.05.1792.

6.                   Fredrica Johanna Woutman, geb. Amsterdam 16.06.1793, ged. Amsterdam (Westerkerk) 21.06.1793.

7.                   Fredericus Johannis Woutman, geb. Amsterdam 11.01.1795, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.02.1795.

8.                   Hendrik Isaac Woutman, geb. Amsterdam 19.07.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.08.1797.

9.                   Gerardus Lambertus Woutman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1800, kruidenier (1827), conciërge (1843,1872), overl. ’s-Gravenhage 02.03.1873, tr. Amsterdam 15.11.1827|b| Johanna Maria van Poeteren, geb. ’s-Gravenhage ca. 1799, overl. ’s-Gravenhage 13.05.1874, d.v. Huijbert van Poeteren, bedienaar van begrafenissen, en Magdalena Beichner.

10.               Christiaan Abraham Woutman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1804, tabakskoper (1828), chocoladebakker (1839), overl. Zwolle 19.04.1839, tr. Amsterdam 28.02.1828 Sophia Henriette Thiele, geb. Amsterdam 22.03.1797, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 26.03.1797, naaister (1828), d.v. Jobst Hendrik Thiele en Sara Koster.

11.               Fredrik Woutman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1807, instructeur (1833), overl. Bennebroek 05.07.1881, tr. Amsterdam 15.11.1827 Elisabeth Amalia Grein, geb. Wenen ca. 1799, overl. Haarlem 14.08.1868, d.v. Peter Joseph Grein en Elisabeth Lodmuller.

Uit het huwelijk Woutman-Meijer:

12.               Martinus Hendrik Woutman, geb. Amsterdam 25.07.1818; volgt [12].

13.               Barend Woutman, geb. Nijmegen 04.06.1820, rijksambtenaar, tr. Ambt Hardenberg 08.02.1861 Theodora Gerharda Jacoba van Oort, geb. Oldenzaal ca. 1831, d.v. Gerhard Jacob van Oort, ontvanger, en Elisabeth Johanna Martena Helderman.

14.               Gerardus Johannes Woutman, geb. Nijmegen ca. 1822, sigarenmaker (1849), tabakswerker (1860), winkelier (1879), tr. 1e Amsterdam 24.10.1849 Geeske Staal, geb. Emden (Hannover)|a| ca. 1809, overl. voor 1860, d.v. Petrus Staal en Tetje Lubberts de Haan; tr. 2e Amsterdam 25.07.1860 Maria Titia Kloos, geb. Haarlem 21.11.1817, dienstbaar (1845), overl. voor 1879, d.v. Jakobus Kloos, winkelier (1845), wever (1860), en Margaretha Herfst; tr. 3e Amsterdam 08.01.1879 Johanna Elisabeth Koopman, geb. Sloten ca. 1834, d.v. Antje Koopman.
     MTK tr. 1e Amsterdam 30.07.1845 Johan Daniël Heeren, geb. Amsterdam 06.02.1809, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 19.02.1809, zeeman, overl. voor 1860, z.v. Amme Heeren en Brandina Gauma.

 

Noten: |a| nu in de Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| bruidegom van Amsterdam, oud 23 jaar.

 

[26] Cornelis Burt Andriessen, geb. Vlissingen xx.10.1758|a|, predikant te Nisse (-1797) en Charlois (1797-1840), overl. Charlois 01.10.1845, z.v. Jacobus Andriessen en Maria Cornelia Burt; tr. 1e Johanna van den Kerkhoff, overl. voor 1800; otr./tr. 2e Charlois (trouw gaarder) 13.10.1800/02.11.1800, otr./tr. Rotterdam (stadstrouw) 19.10.1800/03.11.1800 Helena Isabella Dutilh, begr. Charlois 26.01.1802; otr. 3e Charlois (ambachtstrouw) 23.04.1808, tr. Charlois 09.05.1808

[27] Geertruij Kruijdenier, geb. Charlois, overl. na 1845.

Uit het huwelijk Andriessen-Kruijdenier (moeder ook Kruidenier):

1.                   Maria Adriana Andriessen, geb. Charlois 01.04.1808, overl. Maurik 06.03.1873|b|, tr. Charlois 22.02.1842 Jacob Gerrit Gerritse, geb. Wageningen 19.08.1804, molenaarsknecht, korenmolenaar, overl. Maurik 17.03.1883, z.v. Cornelis Gerritse en Anneke Jacobse.

2.                   Helenus Adrianus Andriessen, geb. xx.08.1811, overl. Charlois 13.01.1812.

3.                   Helena Adriana Andriessen, geb. Charlois 21.03.1813, overl. Charlois 27.05.1813.

4.                   Helenus Adrianus Andriessen, geb. Charlois 23.05.1814, overl. Charlois 16.09.1814.

5.                   Christina Cornelia Andriessen, geb. Charlois 06.02.1816, overl. Markelo 22.04.1896.

6.                   Leentje Andriessen, Helena, geb. Charlois 03.11.1817, overl. Rotterdam 11.06.1888, tr. Charlois 25.04.1845 Jacob Rijken, geb. Zwijndrecht ca. 1810, overl. Rotterdam 29.09.1881, z.v. Mijnoldus Rijken en Machteltje Bezemer.

7.                   Geertruida Cornelia Andriessen, geb. Charlois 03.04.1819; volgt [13].

8.                   Cornelia Geertruijda Andriessen, geb. Charlois 15.02.1822, overl. Charlois 18.07.1822.

9.                   Cornelia Geertruida Andriessen, geb. Charlois 23.09.1823, overl. Hoogwoud 17.07.1905, tr. Hoogblokland 07.05.1856 Martinus Hendrik Woutman (1818-), z.v. Frederik Woutman en Anna Engelina Meijer.

 

Noten: |a| oud 86 jaar, 11 mnd, 3 wkn, en 5 dgn (overl.akte Charlois 1845 fol.79); |b| vader Cornelis Ruth Andriesen (overl.akte Maurik 1874 no.19).

 

[28] Barend Jan de Ven, geb. Tiel ca. 1757, verwer en glazenmaker (1818,1826), overl. Tiel 04.07.1842, z.v. Willem de Ven en Geertruij Metje Taaij; tr. 1e voor 1818 Metje Vermeer, overl. voor 1818; tr. 2e Tiel 26.09.1818

[29] Margaretha Maria Verweij, geb. Tiel ca. 1795/1796, overl. Tiel 20.04.1867, d.v. Nicolaas Verweij en Neeltje Vermeer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertrui Metje de Ven, geb. Tiel 20.05.1819, winkelierster (1884), overl. Tiel 26.05.1884, tr. Tiel 30.04.1840 Cornelis Gerardus van den Heuvel, geb. Tiel 15.01.1812, verwer (1840), huisschilder (1874), winkelier (1881), overl. Tiel 27.12.1881, z.v. Johannes van den Heuvel, bakker, en Bartje Wichman.

2.                   Willem de Ven, geb. Tiel 10.05.1821; volgt [14].

3.                   Neeltje de Ven, geb. Tiel 27.04.1823, overl. Renkum 02.03.1907, tr. Tiel 11.10.1844 Johannes Philippus Krenning, geb. ca. 1824, koek- en banketbakker, overl. Renkum 03.06.1902, z.v. Gerrit Krenning en Anna Elisabeth Bouman.

4.                   levenloze zoon, Tiel 20.02.1825.

5.                   Clasina de Ven, geb. Tiel 18.08.1826, overl. Gorssel 18.07.1898, tr. 1e Tiel 26.07.1861 Willem Johannis van der Straaten, geb. Dordrecht 01.04.1822, onderwijzer (1861), hoofdonderwijzer (1872), overl. Zaltbommel 17.04.1872, z.v. Aart van der Straaten en Cornelia van Son; tr. 2e Tiel 29.04.1875 Hendrik van Eck, geb. Huissen 14.06.1820, onderwijzer (1847), winkelier (1848), koopman (1875), overl. Gorssel 12.11.1903, z.v. Lambertus van Eck, schoolmeester, en Jannigje van den Eickel.
     HvE tr. 1e Zaltbommel 17.04.1847|a| Martina Helena van Heuckelum, geb. Zaltbommel ca. 1809, overl. Zutphen 27.09.1869, d.v. Jasper van Heuckelum en Dina de Groot.

6.                   levenloze dochter, Tiel 09.03.1829.

 

Noten: |a| bruid van Heukelom.

 

[30] Jan Cornelis van Ojen, geb. ca. 1780, bouwman/landman/landbouwer, overl. Rijswijk (Maurik) 12.04.1856, z.v. Cornelis Janse van Ojen en Jacomijntje van Ek; tr.

[31] Elisabeth van Brenk, geb. ca. 1784/1785, overl. Rijswijk (Maurik) 02.09.1828, d.v. Gerrit van Brenk en Cornelia van IJsendoorn.

Uit dit huwelijk (vader ook van Oijen):

1.                   Cornelis van Ojen, geb. Rijswijk ca. 1807/1808, overl. Cothen 23.10.1884, tr. Cothen 19.05.1861 Hendrina van Dijk, geb. Cothen 18.10.1825, d.v. Reijer van Dijk en Hendrina van Eck.

2.                   Gerrit van Ojen, geb. Rijswijk 30.10.1808, bakker en winkelier, overl. Rijswijk (Maurik), tr. Maurik 23.04.1851 Anna Jacoba van Keulen, geb. Rijswijk (Beusichem) 15.12.1812, overl. Rijswijk (Maurik) 29.03.1861, d.v. Gerrit van Keulen, raad der gemeente, en Willemke van Wijk.

3.                   Cornelia van Ojen, geb. Rijswijk 18.07.1811, landbouwster, overl. Rijswijk (Maurik) 25.02.1881.

4.                   Jacomijntje van Ojen, Jacomina, geb. Rijswijk (Beusichem) 04.09.1813, overl. Rijswijk (Maurik) 29.01.1897.

5.                   Willemtje van Ojen, geb. Rijswijk (Beusichem) 06.03.1815, overl. Rijswijk (Maurik) 06.10.1879|a|.

6.                   Dirk van Oijen, geb. Rijswijk (Beusichem) 24.02.1817, landbouwer, overl. Rijswijk (Maurik) 17.01.1871.

7.                   Neeltje van Oijen, geb. Maurik 30.08.1818|b|, overl. Rijswijk (Maurik) 09.05.1908.

8.                   Jan van Oijen, geb. Rijswijk (Maurik) 09.04.1820, overl. Rijswijk (Maurik) 19.02.1902.

9.                   Elisabeth van Ojen, geb. Rijswijk (Maurik) 01.04.1822; volgt [15].

10.                Rijk van Oijen, geb. Rijswijk (Maurik) 10.02.1824, landbouwer, overl. Rijswijk (Maurik) 19.06.1910.

 

Noten: |a| Willemke, geb. 16.05 (overl.akte Maurik 1879 no.69); |b| moeder van Brink (geb.akte Maurik 1818 no.43).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren