Kornelis Posthumus (1902-1972)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Kornelis Posthumus, Kees, geb. Harlingen 16.06.1902, kandidaats Groningen, doctoraal Leiden, promotie Leiden 1929|a|, leraar Chr.Lyceum te Bandoeng (1930,1932), later wnd.rector (1934) en rector (1938,1941), ondervoorzitter Volksuniversiteit Bandoeng (1935,1936), buitengewoon hoogleraar anorganische en physische scheikunde Technische Hogeschool te Bandoeng (1941-), hoogleraar Eindhoven (1956-), OON, RNL 1964, overl. Eindhoven 14.09.1972, crem., verloofd Bandoeng 08.05.1931, tr. Elisabeth Maria Kampman, Betsy, geb. Madjené 15.04.1912|b|, overl. Eindhoven 24.11.1996, d.v. Aart Kampman (1878-1945), arts, officier van gezondheid, en Maria Wilhelmina Diderika Bertram (1888-1963).

 

Noten: |a| proefschrift: Explosiegebieden van gasmengsels, waarbij een of twee der gassen endotherm zijn; promotor: F.A.H. Schreinemakers (1864-1945); |b| RA 1913 p.63.

 

[2] Godert Posthumus, geb. Harlingen 09.11.1871, houthandelaar (1901), kantoorbediende (1902,1907), houthandelaar (1928), overl. Harlingen 07.01.1928, begr. Harlingen (Alg.Bpl.) 11.01.1928, tr. Den Helder 05.08.1901

[3] Cornelia Riemens, geb. Amsterdam 04.12.1876, regentes in de algemeene arm- en weesvoogdij (-1931)|a|, overl. Amsterdam 20.12.1953, begr. Harlingen (Alg.Bpl.) 24.12.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelis Posthumus, geb. Harlingen 16.06.1902; volgt [1].

2.                   Jacobus Hendrik Valentijn Posthumus, geb. Harlingen 20.01.1904, empl. Molukken Veem (1934,1941), lid gemeenteraad Makassar (1939,1940), plv.wethouder Makassar (1942), verloofd Harlingen 27.07.1928, tr. verloofd Harlingen 27.07.1928 Nellie Elisabeth Marie Boorsma, ook Nelly, geb. Buitenzorg 02.03.1897, overl. Batavia 18.06.1945.

3.                   Trijntje Posthumus, geb. Harlingen 16.07.1905, overl. ’s-Gravenhage 28.05.1947, tr. Jan Kreukniet, overl. na 1947.

4.                   Conrad Valentin Posthumus, geb. Harlingen 10.03.1907, kapitein op de koopvaardij, MWO 1940, overl. Dorset 20.08.1975, tr. voor 1953 C.G. Choules.
– Levensbericht CVP: nl.wikipedia

5.                   Reinder Posthumus, geb. Harlingen 15.02.1909, overl. Harlingen 24.05.1961, begr. Vlieland 27.05.1961, tr. Jitske Wielinga, geb. Anjum 17.11.1910, overl. na 1953, d.v. Reinder Wielinga (1879-1958) en Anna Elisabeth Huitema.

 

Noten: |a| Leeuwarder courant 25.08.1931.

 

[4] Cornelis Posthumus, geb. Harlingen 20.10.1836, mast-, blok- en pompmaker (1868), blokmaker (1871,1876), houthandelaar (1878,1916), overl. Harlingen 21.12.1916, tr. Harlingen 24.09.1868

[5] Trijntje Stuur, geb. Workum 05.01.1849, overl. Harlingen 10.04.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Posthumus, geb. Harlingen 28.06.1869, overl. Harlingen 17.02.1872.

2.                   Dieuwke Posthumus, geb. Harlingen 10.12.1870, overl. Harlingen 04.09.1950.

3.                   Godert Posthumus, geb. Harlingen 09.11.1871; volgt [2].

4.                   Trijntje Posthumus, geb. Harlingen 15.12.1872, overl. Harlingen 28.09.1891.

5.                   Geertje Posthumus, geb. Harlingen 13.12.1873, overl. Harlingen 01.10.1875.

6.                   Joukje Posthumus, geb. Harlingen 13.07.1875, overl. Utrecht 16.02.1935, tr. Harlingen 22.07.1903 Willem Hendrikus Rietveld, geb. Utrecht 30.09.1863, hoofd eener bijzondere school (1903), overl. Utrecht 30.06.1939, begr. Utrecht (Alg.Bpl.) 04.07.1939, z.v. Franciscus Jacobus Rietveld, en Antonia Adriana Marsbach.

7.                   Geertje Posthumus, geb. Harlingen 13.08.1876, overl. Assen 14.03.1938.

8.                   Reinder Posthumus, geb. Harlingen 12.01.1878, overl. Harlingen 14.10.1909.

9.                   Grietje Posthumus, geb. Harlingen 14.03.1880, overl. Harlingen 05.11.1880.

10.                Grietje Posthumus, geb. Harlingen 05.07.1881, tr. Harlingen 27.09.1920 Paulus de la Fette, geb. Franeker 24.03.1887, onderwijzer (1920), z.v. Simon de la Fette en Rigtje Poort.

11.                Pietje Posthumus, geb. Harlingen 20.01.1883.

12.                Wilhelmina Posthumus, geb. Harlingen 06.05.1884, overl. Harlingen 30.12.1884.

 

[6] Jacobus Hendrik Valentijn Riemens, geb. Vlissingen 03.11.1845, klerk bij de marine (1872), ambtenaar (1876), magazijnmeester marine (1898,1907), overl. Amsterdam 07.12.1907, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 11.12.1907, tr. Vlissingen 08.05.1872

[7] Hillichien Siegers, geb. Vlissingen 16.07.1841, overl. Amsterdam 18.02.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Conrad Valentijn Riemens, geb. Amsterdam 10.03.1873 (akte), kantoorbediende (1898), commissionair in effecten (1911), overl. Bussum 08.09.1957, tr. 1e Amsterdam 11.08.1898 Wilhelmina Geertruida Schijffelen (1874-1909), d.v. David Schijffelen en Wilhelmina Geertruida Stas; tr. 2e Hilversum 30.03.1911 Gerardina Frederica Hogervorst, geb. Hilversum 29.07.1868, d.v. Hendrik Hogervorst en Geertruida Gerardina Voormolen.
     GFH tr. 1e Hilversum 20.07.1893 Conradus Gerhardus Henderikus Meijer, geb. Uithuizermeeden 21.02.1866, koopman (1893), handelaar in groenten (1898), overl. Hilversum 07.11.1898, z.v. Louis Samuel Meijer (1833-1897), student Groningen 13.08.1851, predikant te Uithuizermeeden en Mensingeweer (Leens), en Alida Limborgh (1831-1897).

2.                   Frouke Riemens, geb. Amsterdam 14.12.1874 (akte), overl. (‘door een noodlottig ongeval’) ’s-Gravenhage 05.10.1937, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 07.10.1937.

3.                   Cornelia Riemens, geb. Amsterdam 04.12.1876; volgt [3].

4.                   Pieter Riemens, geb. Amsterdam 09.12.1878 (akte), overl. Bussum 10.11.1959.

5.                   Jacobus Hendrik Valentijn Riemens, geb. Amsterdam 04.04.1880, directeur van een naamloze vennootschap (1926), overl. Naarden 05.07.1955, tr. Amsterdam 24.08.1926 Anna Elisabeth Bakker, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1955, d.v. Petrus Cornelis Bakker, bankbediende, en Anna Antonia Westenberg.

6.                   Jan Hendrik Riemens, geb. ca. 1883, medewerker Ned.-Ind. Handelsbank (1934), overl. Batavia 29.05.1934, begr. Batavia (Bpl. Laanhof) 30.05.1934, tr. Semarang 12.08.1919 Anna Maria Geertruida Elisabeth van Woerdekom, Mies, geb. Zuilen 21.01.1882, d.v. Willem Frederik van Woerdekom en Dirkje Feddema.

 

[8] Godert Jurjens Posthumus, geb. Sneek ca. 1792, ‘van bakkersbedrijf’ (1823), meesterbakker (1824), broodbakker (1839), overl. (‘in de stadsgracht verdronken is gevonden’) Harlingen 26.05.1850|a|, tr. Schoterland 21.05.1823

[9] Trijntje Wigles Gorter, geb. Heerenveen ca. 1803, overl. Harlingen 09.07.1839.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jurjen Posthumus, geb. Harlingen 04.03.1824, bakker (1849), koopman (1858,1859), gistkoopman (1891), overl. Harlingen 20.04.1891, tr. 1e Harlingen 07.06.1849 Hylkje Miedema, geb. Harlingen 21.03.1826, overl. Harlingen 09.07.1858, d.v. Rein Miedema, ijzerkramer, en Itske van der Veer; tr. 2e Harlingen 03.11.1859 Grietje Blanksma, geb. Almenum (Harlingen) 22.08.1820, overl. Harlingen 04.09.1881, d.v. Elle Robijns Blanksma, zoutziedersknecht, en Antje Jacobs Ferwerda.

2.                   Dieuwke Posthumus, geb. Harlingen 16.03.1827, tr. 1e Harlingen 17.05.1849 Hendrik Jans Horjus, geb. Harlingen 14.06.1821, grofsmid, overl. Harlingen 08.11.1855, z.v. Jan Jelles Horjus en Wijke Hendriks Kroese; tr. 2e Harlingen 22.04.1858|b| Jelle Horjus, geb. Harlingen 22.03.1817, huistimmerman, overl. Harlingen 30.06.1867, z.v. Jan Jelles Horjus en Wijke Hendriks Kroese.
     JH tr. 1e Harlingen 01.11.1846 Grietje van der Meulen, geb. Harlingen ca. 1811, overl. Harlingen 03.04.1850, d.v. Hermanus van der Meulen en Trijntje Jeltes Radsma.

3.                   Wigle Posthumus, geb. Harlingen 23.04.1828, overl. Harlingen 27.01.1848.

4.                   Jouwkje Posthumus, geb. Harlingen 08.11.1830, overl. Harlingen 16.04.1926, tr. Harlingen 19.06.1856 Ruurd Brouwer, geb. Harlingen 07.12.1826, kuiper, overl. Harlingen 02.04.1888, z.v. Hette Ruurds Brouwer en Rinske Johannes Proosterbeek.

5.                   Esscher Posthumus, geb. Harlingen 07.01.1834, kleermaker, overl. Amsterdam 06.01.1897|c|, tr. Harlingen 31.10.1867 Wilhelmina Schaafsma, geb. Harlingen 12.12.1840, overl. Harlingen 30.07.1868, d.v. Tetze Sjoerds Schaafsma en Elisabeth Johannes Alta.

6.                   Cornelis Posthumus, geb. Harlingen 20.10.1836; volgt [4].

7.                   Godert Posthumus, geb. Harlingen 05.04.1839, overl. Harlingen 20.07.1850.

 

Noten: |a| ‘zoon van Godert Posthumus en van Jouwkje, verder onbekend’ {de aangevers lijken niet goed geinformeerd} (overl.akte Harlingen 1850 fol.25b); |b| familienaam bruidegom ook Horrius, toestemming verleend bij KB nr. 86 d.d. 23 januari 1858 (huw.akte Harlingen 1858 no.12); |c| ingeschreven extract (overl.akte Harlingen 1897 no.10).

 

[10] Reinder Alberts Stuur, geb. Harlingen 13.08.1822, bakker (1848), boer (1849,1851), fabrikant (1853,1861), overl. Workum 08.03.1872, tr. 2e Harlingen 29.05.1850 Geertje Potma, geb. Workum 24.03.1822, overl. Workum 20.11.1888, d.v. Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga; tr. 1e Workum 22.03.1848

[11] Trijntje Gerbens Deinum, geb. Workum 03.12.1824, overl. Workum 14.01.1849.

Uit het huwelijk Stuur-Deinum:

1.                   Trijntje Stuur, geb. Workum 05.01.1849; volgt [5].

Uit het huwelijk Stuur-Potma:

2.                   Eke Stuur, geb. Workum 17.03.1851, overl. Workum 20.08.1855.

3.                   Pietje Stuur, geb. Workum 11.02.1853, overl. Alkmaar 09.07.1927.

4.                   Albert Harmen Stuur, geb. Workum 06.09.1854, bakker (1883), overl. Workum 30.08.1934, tr. Workum 03.06.1883 Simkje Schootstra, geb. Workum 14.06.1862, overl. Workum 24.03.1916, d.v. Folkert Johannes Schootstra, uurwerkmaker, en Leentje Abma.

5.                   Harmen Stuur, geb. Workum 23.04.1856, overl. Workum 06.06.1949, tr. Menaldumadeel 09.05.1895 Sijke van der Heide, geb. Marssum (Menaldumadeel) 21.01.1866, overl. Workum 29.06.1931, d.v. Jan Reinders van der Heide en Trijntje Oreel.

6.                   Eke Stuur, geb. Workum 20.05.1858, overl. Workum 17.08.1941, tr. Workum 02.05.1886 Sjoerd Hobma, geb. Workum 24.08.1857, timmerman (1886), overl. Workum 18.06.1943, z.v. Gerben Sjoerds Hobma, timmerman, en Janke Tromp van Noord.

7.                   Joukje Stuur, geb. Workum 14.07.1861, overl. Harlingen 01.05.1943.

8.                   levenloze dochter, Workum 28.08.1863.

 

[12] Conrad Valentin Riemens, geb. Vlissingen ca. 1802, klerk bij de marine (1836,1845), adjunct commies bij de marine (1862,1864), gep.ambtenaar der marine (1870), overl. Meteren (Geldermalsen) 07.10.1880, tr. Vlissingen 17.03.1836

[13] Cornelia le Sage, geb. Vlissingen ca. 1803, particuliere (1836,1845), overl. Vlissingen 19.04.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Riemens, geb. Vlissingen 05.12.1836, timmerman (1864), tr. Vlissingen 01.06.1864 Joostje van Poelje, geb. Vlissingen 15.06.1835 (no.160), d.v. Joos van Poelje, vleeshouwer, en Christina Johanna Ketner.

2.                   Adriana Riemens, geb. Vlissingen 22.05.1838, overl. Vlissingen 03.10.1838.

3.                   Jacobus Riemens, geb. Vlissingen 05.12.1839, overl. Vlissingen 27.08.1845.

4.                   Adriana Johanna Riemens, geb. Vlissingen 26.06.1841, overl. Vlissingen 01.02.1862.

5.                   Johannes Riemens, geb. Vlissingen 24.12.1842, overl. Zeist 31.08.1908, tr. Utrecht 27.01.1870 Diderica Jacoba Agatha Laan, geb. Amersfoort 21.02.1839, overl. Oegstgeest 08.02.1933, d.v. Hendrik Arnoud Laan en Hillegonda Maria Agatha van der Tak.

6.                   Jacobus Hendrik Valentijn Riemens, geb. Vlissingen 03.11.1845; volgt [6].

 

[14] Pieter Siegers, geb. Hoogezand 18.02.1787, schipper (1815,1829), havenmeester (1832,1841), overl. Vlissingen 25.09.1856; tr. 1e voor 1811 Geertruida Feites Hoeksma, Geertje, geb. ca. 1789, overl. tussen 1819 en 1826; tr. 2e Vlissingen 16.08.1826

[15] Frouwke Oosterman, geb. Sappemeer 24.10.1801, particuliere (1801,1841), overl. Vlissingen 03.03.1886.

Uit het huwelij Siegers-Hoeksma:

1.                   Hendrika Pieters, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.09.1811|c|, overl. Lemsterland 19.10.1811.

2.                   Roelof Siegers, geb. Vlissingen ca. 1813, notarisklerk, overl. Vlissingen 25.05.1837.

3.                   Grietje Siegers, geb. Vlissingen 29.04.1815, overl. Vlissingen 30.08.1881, tr. Christiaan Johannes van der Hijden.

4.                   Hendrika Siegers, geb. Vlissingen 03.04.1817.

5.                   Feite Siegers, geb. Vlissingen 18.09.1819.

Uit het huwelijk Siegers-Oosterman:

6.                   Jan Hendrik Siegers, geb. Vlissingen 19.12.1826.

7.                   Pieter Johannes Siegers, geb. Vlissingen 26.10.1829, havenmeester (1858,18709), commissionair in effecten (1876), kassier (1878), overl. Vlissingen 04.01.1913, tr. 1e Vlissingen 13.08.1858 Elizabeth Huberta Jacoba Hector, geb. Vlissingen 16.05.1834, overl. Vlissingen 03.03.1876, d.v. Johannes Gideon Hector, (adjunct)commies bij de Marine, wethouder (1873), en Catharina Pieternella Jacoba Zip; tr. 2e Middelburg 11.03.1878 Dorothea Cornelia Snijders, geb. Middelburg 03.08.1843, overl. Vlissingen 31.07.1901, d.v. Aarnout Johannes Cornelis Snijders, koopman, en Dina Catharina Zip.

8.                   Anna Jacoba Siegers, geb. Vlissingen 01.08.1832, overl. Middelburg 01.03.1869, tr. Vlissingen 09.02.1859 Antonie George Ludwich, geb. Middelburg 03.07.1833, winkelbediende (1859,1869), groothandelaar (1876), z.v. Lambertus George Ludwich, broodbakker, en Wilhelmina Susanna Vervenne.
     AGL tr. 2e Middelburg 21.03.1876 Maria Arnolda Pols, geb. Breda 14.07.1847, d.v. Cornelis Pols, handelaar, en Francina Maria de Rooij.

9.                   Geziena Tietcia Siegers, geb. Vlissingen 12.02.1835, overl. Sint Annaland 21.09.1872|a|.

10.                Tietcia Helena Siegers, geb. Vlissingen 03.05.1837, overl. Vlissingen 17.11.1885, tr. Vlissingen 23.09.1863 Willem Goossen, geb. Goes 19.04.1835, genees-, heel- en verloskundige (1863), overl. Sint Annaland 06.03.1885|b|, z.v. Johannes Goossen, timmerman, en Abigael Boer.

11.                Helena Siegers, geb. Vlissingen 07.11.1839, overl. Vlissingen 07.08.1920, tr. Vlissingen 25.09.1867 Pieter Isaac Mortier, geb. Vlissingen 30.08.1836, grutter (1867), overl. Vlissingen 05.09.1916, z.v. Pieter Mortier, waagmeester, en Jacomina Pieternella Riemens.

12.                Hillichien Siegers, geb. Vlissingen 16.07.1841; volgt [7].

 

Noten: |a| Geziena Titia; |b| e.v. Titia Helena; |c| vader Pieter Roelofs (geb.akte Lemsterland 1811 fol.12).

 

[16] Jurjen Posthumus, geb. Bolsward ca. 1754, korenmeter, overl. Sneek 21.02.1823, z.v. Sjoerd Posthumus en Hester de Haan; tr.

[17] Dieuwke Born, geb, Sneek ca. 1757, overl. Sneek 16.06.1818, d.v. Godert Born en Antje Huites.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoerd Posthumus, geb. Sneek ca. 1786, conventuaal|a|, overl. Groningen 29.03.1851.

2.                   Godert Jurjens Posthumus, geb. Sneek ca. 1792; volgt [8].

 

Noten: |a| lid van de orde van de zwarte franciscanen.

 

[18] Wigle Sjoerds Gorter, geb. ca. 1776, deurwaarder bij het vredegerecht van het kanton Heerenveen (1812,1826), bode van de Grietenij Schoterland (1826), overl. Heerenveen (Schoterland) 20.09.1826; tr.

[19] Joukjen Kornelis Bakker, geb. ca. 1778, overl. Schoterland 01.03.1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Wigles Gorter, geb. Heerenveen ca. 1803; volgt [9].

2.                   Jantjen Wigles Gorter, geb. Heerenveen ca. 1808, overl. Leeuwarden 15.04.1891, tr. 1e Schoterland 21.04.1839 Eize Lourens de Haan, geb. Nijehaske ca. 1807, overl. na 1891, z.v. Lourens Eizes de Haan en Sjuuwke Jans Wabstra; tr. 2e Schoterland 22.10.1843 Yge Lourens de Haan, geb. Nijehaske ca. 1811, schippersknecht (1843), overl. na 1891, z.v. Lourens Eizes de Haan en Sjuwke Jans Wabstra.

3.                   Cornelia Wigles Gorter, geb. Heerenveen ca. 1811, ged. op belijdenis Schoterland (Doopsgez.) 10.02.1833, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.08.1840, tr. Schoterland 19.05.1837 Godefridus Dijstelberge, geb. Rotterdam 27.09.1811, commies (1843,1867), zaakwaarnemer (1889), overl. Lemmer (Lemsterland) 07.11.1889, z.v. Marcus Dijstelberge en Elisabeth van Gelderen.
     GD tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 10.05.1843 Marrigje Oostrum, geb. Bodegraven ca. 1812, overl. Harlingen 08.05.1867, d.v. Jacob Oostrum en Teuntje Verboom; tr. 3e Margje Akkerman, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.01.1828, overl. Lemmer (Lemsterland) 13.09.1911, d.v. Paulus Ruurds Akkerman en Hendrikje Sikkes de Graaf.

4.                   Sjoerd Wigles Gorter, geb. Heerenveen (Schoterland) 24.11.1812, klerk (1837), overl. Heerenveen (Schoterland) 16.01.1891, tr. 1e Schoterland 18.06.1837 Dieuwke Harmens Bijl, geb. Heerenveen (Schoterland) 21.04.1813, overl. Heerenveen (Schoterland) 06.04.1854, d.v. Harmen Steffens Bijl, slager, en Klaaske Jochums Kingma; tr. 2e Schoterland 28.04.1859 Geeske Jans Nijeholt, geb. Heerenveen (Schoterland) 12.12.1820, overl. Heerenveen (Schoterland) 07.12.1891, d.v. Jan Wiebes Nijeholt, huisman, en Joukjen Keimpes.

5.                   Hyltje Gorter, geb. Heerenveen (Schoterland) 28.08.1814, overl. Heerenveen (Schoterland) 16.09.1814.

6.                   Hiltje Gorter, geb. Heerenveen (Schoterland) 12.11.1816, overl. Heerenveen (Schoterland) 01.12.1816.

7.                   Hiltje Gorter, geb. Heerenveen (Schoterland) 24.09.1818, overl. Leeuwarden 08.10.1905, tr. 1e Leeuwarden 18.05.1845 Jacob van der Veen, geb. Leeuwarden 31.08.1818, timmerman, overl. Leeuwarden 30.06.1849, z.v. Hero Ydes van der Veen, ‘adsistent’, en Saakje Jacobs Mulder; tr. 2e Leeuwarden 17.08.1853 Johan Valentijn Munsterman, geb. Leeuwarden 01.12.1817, rijtuigschilder, overl. Leeuwarden 23.04.1871, z.v. Casper Karel Munsterman, zadelmakersknecht, en Trijntje Oeges de Vries.

8.                   N Gorter|a|.

 

Noten: |a| ‘nalatende zes kinderen’ (overl.akte Schoterland 1826 no.199 en overl.akte Schoterland 1832 no.25).

 

[20] Albert Harmens Stuur, geb. Nieuwe Pekela 23.07.1782, schipper (1811,1817), overl. Harlingen 30.04.1863|a|, z.v. Harmen Gerrits Stuur en Grietje Alberts Wouters; tr. 1e Veendam 23.12.1811 Hindrikje Thijssens Rogaar, geb. Veendam 23.01.1788, dienstmaagd (1811), schippersche (1814), overl. Veendam 25.09.1814, d.v. Thijs Derks Rogaar en Janna Harms, scheepstimmervrouw; tr. 3e Harlingen 01.11.1832 Joukje Sjoerds Wiarda, geb. Harlingen ca. 1794, overl. Harlingen 20.03.1861, z.v. Sjoerd Piebes Wiarda en Anna Pieters; tr. 2e Harlingen 04.04.1816

[21] Pietje Wopkes van der Stel, geb. Harlingen ca. 1793, d.v. Wopke Sjoerds van der Stel en Joukje Wiegers.

Uit het huwelijk Stuur-Rogaar:

1.                   Harm Alberts Stuur, geb. (aan het Oosterdiep te) Veendam 19.09.1812, varensgezel, tr. Harlingen 16.08.1832 (echtsch. Arr.Rb. Sneek 27.07.1836, ingeschr. Harlingen 16.11.1836) Trijntje Willems Hidma, geb. Schraard (Wonseradeel) ca. 1811, d.v. Willem Rinses Hidma en Lokjen Heins Heinsma.

Uit het huwelijk Stuur-van der Stel:

2.                   Wopke Alberts Stuur, geb. Harlingen 27.02.1817, overl. Kloosterveen (Smilde) 06.04.1886, tr. Smilde 02.05.1856 Henderkien Slijkman, geb. Smilde 29.03.1823, naaister (1856), overl. Kloosterveen (Smilde) 14.06.1909, d.v. Arend Slijkman, schipper, en Janna Goossens.

3.                   Reinder Alberts Stuur, geb. Harlingen 13.08.1822; volgt [10].

4.                   Hendrik Stuur, geb. Harlingen 02.01.1826, overl. Rotterdam 06.08.1906, tr. Rotterdam 23.07.1856 Tettje Symons Boetje, geb. Terhorne 24.08.1824, overl. Rotterdam 20.01.1908, d.v. Symon Sybes Boetje, schipper, en Antje Thomas van Spanjen.
     TSB tr. 1e Zierikzee 26.06.1847 Sivert Christian Sönderland, geb. Christiansand xx.11.1814, zeevarende (1847), overl. Rotterdam 23.09.1855, z.v. Rasmus Sönderland en Martha Louisa Pederdochter.

 

Noten: |a| wedr Pietje van der Meij (overl.akte Harlingen 1863 no.78); |b| ingeschreven echtscheiding (overl.akte Harlingen 1836 no.58).

 

[22] Gerben Jarigs Deinum, geb., Workum ca. 1792, bakker (1824), koopman (1829,1848), overl. Workum 10.04.1848, z.v. Jarig Tjebbes Deinum en Willemke Hendriks Hagius; tr. Workum 13.04.1824

[23] Aaltje Sybrens Deinum, geb. Workum ca. 1798, overl. Workum 02.01.1829, d.v. Sybren Tjebbes Deinum en Trintje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Gerbens Deinum, geb. Workum 03.12.1824; volgt [11].

 

[24] Cornelis Riemens, overl. tussen 1804 en 1837; tr.

[25] Jacomina van Hoek, geb. Vlissingen ca. 1763, particuliere (1836), overl. Vlissingen 11.05.1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Riemens, geb. Vlissingen ca. 1788, overl. Zaamslag 12.01.1859, tr. Abraham van Druene, overl. voor 1859.

2.                   Jacobus Riemens, geb. Vlissingen ca. 1789, broodbakker (1857), overl. Vlissingen 08.11.1869, tr. Vlissingen 07.11.1810 Wilhelmina Barbara Pauli, geb. Vlissingen ca. 1790, overl. Vlissingen 15.06.1857, d.v. Johannes Philippus Pauli en Rosalia Sara Veltman.

3.                   Jacomina Petronella Riemens, geb. Vlissingen 13.11.1794, particuliere (1849), overl. Vlissingen 18.01.1877, tr. Vlissingen 26.05.1824 Pieter Mortier, geb. Vlissingen 24.12.1794, grutter, overl. Vlissingen 13.02.1849, z.v. Izaac Mortier en Maria Cornelia van Duuren.

4.                   Anthonia Elizabeth Riemens, geb. Vlissingen 15.06.1797, particuliere (1843), overl. Vlissingen 02.03.1872, tr. Vlissingen 13.02.1822 Cornelis Adriaan Verhoeff, geb. Vlissingen 10.05.1786, broodbakker (1822), particulier (1843), overl. Vlissingen 23.05.1843, z.v. Adriaan Verhoeff en Margrieta van der Jagt.

5.                   Hendrik Riemens, geb. 1800, vleeshouwer (1837), overl. ’s-Gravenhage 10.09.1841, tr. ’s-Gravenhage 24.05.1837 Johanna Christina Ederveen, geb. Gendt ca. 1800, overl. Druten 21.10.1898, d.v. Dirk Jan Ederveen, landbouwer, en Adriana Grada Termeer.
     JCE tr. 2e ’s-Gravenhage 08.02.1854 Abraham van der Steen, geb. Leiden 19.08.1816, overl. Druten 29.03.1886, z.v. Jacobus van der Steen, droogscheerder, fabriekwerker, en Maria Hennebiek.

6.                   Conrad Valentin Riemens, geb. Vlissingen ca. 1802; volgt [12].

7.                   Anthonij Riemens, geb. Vlissingen 11.06.1804, overl. Vlissingen 11.09.1872, broodbakker (1825), stedelijk ambtenaar (1856,1857), tr. 1e Vlissingen 27.04.1825 Jansje Mets, geb. Vlissingen 05.07.1802, particuliere (1825), overl. Vlissingen 13.10.1856, d.v. Jan Mets en Johanna Nijssen; tr. 2e Middelburg 28.10.1857 Maria Wouterina Johanna Meijer, geb. Veere 26.07.1812, dienstbode (1857), overl. Vlissingen 02.08.1890, d.v. Nicolas Meijer, ‘marin’, en Martina Marguerite van Boven.

 

[26] Johannes le Sage, tr.

[27] Adriana Broenjes, winkelierster (1836).

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Cornelia le Sage, geb. Vlissingen 01.03.1799, particuliere (1824), tr. Vlissingen 26.05.1824 Jacobus van Hoeven, geb. Vlissingen 25.12.1797, timmerman (1824), winkelier (1853), z.v. Jacobus van Hoeven en Elisabeth van Vlaanderen.

2.                   Cornelia le Sage, geb. Vlissingen ca. 1803; volgt [13].

3.                   Elisabeth le Sage, geb. Vlissingen 29.12.1804, particuliere (1834), tr. Vlissingen 10.12.1834 Hubrecht Roelse, geb. Vlissingen 18.05.1807, ondercommies Directie Walcheren (1834), z.v. Hubrecht Willemse Roelse en Johanna Abrahamse Schout.

4.                   Elena Pieternella le Sage, geb. Vlissingen 11.02.1806, particuliere (1838), overl. Vlissingen 24.11.1842|a|, tr. Vlissingen 17.05.1838 Isaac Rekkers, geb. Vlissingen 08.03.1812, broodbakker (1834,1854), overl. Vlissingen 17.05.1882, z.v. Hermanus Ferdinand Rekkers, meester vleeshouwer, en Janna Moens.
     IR tr. 1e Vlissingen 11.06.1834 Maria Zeegelaar, geb. Vlissingen 23.10.1815, overl. Vlissingen 08.08.1836, d.v. Willem Zeegelaar en Jacoba Obijn; tr. 3e Vlissingen 22.01.1845 Johanna Pieternella Loois, geb. Middelburg 15.04.1814, overl. Vlissingen 01.11.1845, d.v. Abraham Loois, broodbakker, en Maria Cornelia Leenhouts; tr. 4e Vlissingen 16.12.1846 Sara Borst, geb. Haarlem 14.04.1813, overl. Vlissingen 21.01.1850, d.v. Roelof Borst, letterzetter, en Neeltje van den Berg; tr. 5e Vlissingen 17.05.1854 Aaltje Elisabeth Ampers, geb. Vlissingen 10.06.1819, dienstbode (1839), overl. Vlissingen 11.07.1883, d.v. Pieter Johannes Ampers, sjouwer (1819), kantoorloper bij de Marine (1854), en Jacoba Kuijpers.
     AEA tr. 1e Vlissingen 08.05.1839 Francois Gijsbertus van Os, geb. Vlissingen ca. 1813, scheepmaker, scheepstimmerman, overl. Vlissingen 30.03.1848, z.v. Huibregt van Os en Pieternella Susanna Schultz.

 

Noten: |a| Helena Pieternella (overl.akte Vlissingen 1842 no.206).

 

[28] Roelof Siegers, geb. Sappemeer 26.09.1752, rentenier (1831), overl. Lemsterland 17.04.1831, z.v. Sieger Helmers en Rimke Roelofs; tr.

[29] Hendrika Jans ter Spil, geb. Sappemeer 16.06.1749, overl. Lemmer (Lemsterland) 03.10.1819.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helmer Roelofs Siegers, geb. ca. 1781, schipper (1815), koopman (1843), overl. Middelburg 09.06.1843, tr. Lemsterland 05.05.1815 Antje Pieters Nieuwenhof, geb. ca. 1791, d.v. Pieter Caspers Nieuwenhof en Klaasje Baates.

2.                   Pieter Siegers, geb. Hoogezand 18.02.1787; volgt [14].

3.                   Bronne Roelofs Siegers, geb. ca. 1790, schipper (1818), tr. Lemsterland 06.12.1818 Janna Jans de Graad, geb. ca. 1790, d.v. Jan Jans de Graad en Wimke Siebes de Vrij.

4.                   Aafke Roelofs Siegers, geb. ca. 1792, tr. Lemsterland 06.12.1818 Hendrik Geerts Lever, geb. ca. 1781, schipper (1818), z.v. Geert Jans Lever en Geertje Hendriks Prins.

 

[30] Harm Idzes Oosterman, geb. ca. 1750, landgebruiker, overl. Zuidbroek 27.07.1814; tr.

[31] Annechien Everts van Bergen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tietje Harms Oosterman, geb. Zuidbroek 05.04.1797, overl. Nieuwe Pekela 02.08.1872|a|, tr. Nieuwe Pekela 19.06.1819 Jan Egberts Deuiker, geb. Nieuwe Pekela 15.07.1788, landbouwer, z.v. Egbert Jurjens Deuiker, landbouwer, en Zwaantje Jans.

2.                   Hillechien Harms Oosterman, geb. Zuidbroek 28.02.1800, overl. Sappemeer 06.07.1849, tr. Zuidbroek 13.04.1848 Jurjen Geerts Kroon, geb. Oude Pekela 07.12.1804, broodbakker (1838,1848), landbouwer (1859), overl. Sappemeer 21.07.1859, z.v. Geert Jurjens Kroon en Antje van Emmen.
     JK tr. 1e Sappemeer 26.01.1838 Trijntje Fokkes Bosscher, geb. Slochteren ca. 1805, overl. Sappemeer 10.04.1844, d.v. Fokke Hindriks Bosscher, boterkoper, en Imke Reurts, winkelierster.

3.                   Frouwke Oosterman, geb. Sappemeer 24.10.1801; volgt [15].

 

Noten: |a| wede Deuter (overl.akte Nieuwe Pekela 1872 no.62).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren * terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren