Maria Cornelia Philippine de Haan (1909-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

De onderzoeken naar de voorouders van [6] Ernest Eduard Klerks (1860-) en naar de voorouders van [7] Philipine Haack van der Goes (1858-) lopen nog.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Maria Cornelia Philippine de Haan, Marietje, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 02.01.1909, administratrice aan het 2e VCL (1952-1974)|a|, tr. Soerabaia 15.10.1929 Hendrik Bernard Christiaan Penning, geb. Semarang 01.10.1900, handelsbediende (1924), agent Ned. Ind. Escompto Mij (1946), overl. Batavia 16.08.1946, z.v. Christiaan Apollos Penning (1863-voor 1929) en Hendrina Cornelia Wentink (1865-1929).
     HBCP tr. 1e ’s-Gravenhage 11.04.1924 (echtsch. voor 1926) Henriette Anna Alwine Doornik, geb. Tebing Tinggi (Res. Deli) 17.08.1903, overl. na 1981, d.v. Willij Doornik (1874-1944), resident, en Christine Winande Wilhelmine Hasselaer (1876-1969).
     HAAD tr. 2e Singapore 20.09.1926 Fredrik Hendrik Frangenheim, Frits, geb. Semarang 21.12.1903, overl. Estoril (Portugal) 13.11.1981.
 
Noten: |a| mw M.C. Penning-de Haan.
 
[2] Jan de Haan, geb. Harlingen 27.01.1876, Oost-Indisch ambtenaar, RON (voor 1914), OON (voor 1927), RNL (voor 1928), overl. ’s-Gravenhage 20.07.1929, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 23.07.1929, tr. Maris (Res. Celebes en Onderhorigheden) 16.05.1903
[3] Ernestine Jeanette Philippine Klerks, geb. Tandjong-Pinang (Res. Riouw en Onderhorigheden) 20.08.1881, overl. na 1929.
– Indische carrière JdH: controleur BB (ben. 14.02.1903, werkzaam te Makasser (1903,1904), afdeling Zuid-Bali te Gionjar (1908), afdeling Zuid-Bali te Kloenkoeng (1910), verlof (1912), en onderafdeling Hoofdplaats Palembang (Res. Palembang) (1914), secretaris van de residentie Menado (ben. 18.05.1914), assistent-resident van de afdeling Indragiri te Rengat (Res. Riouw en Onderhorigheden) (ben. 30.05.1916), assistent-resident van de afdeling Samarinda te Samarinda (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) (ben. 26.01.1918), resident van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo te Bandjermasin (ben. 02.08.1924, vermeld 1928), verlof (1929).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia Philippine de Haan, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 02.01.1909|a|; volgt [1].

2.                   Ernest Eduard de Haan, geb. Kloengkoeng, Salemba (Weltevreden, Res. Batavia) 06.06.1910|b|, overl. Oosterbeek 09.09.2000.

3.                   Johanna Geertruida de Haan, geb. Weltevreden (Batavia) 14.03.1918|c|.

4.                   Jan de Haan, geb. Samarinda 10.10.1920|d|.

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 02.01.1909 (dochtertje); |b| Bataviaasch nieuwsblad 08.06.1910 & geb. Weltevreden (kaarten Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939); |c| geb. Rengat (Indragiri)/Weltevreden 14.03 (Bataviaasch nieuwsbald 15.03.1918) & geb. Batavia 13.03 (kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939); |d| geb. Samarinda (kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939) & geb. Soengei Mariami, Borneo (kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939).

 

[4] Casper de Haan, geb. Leeuwarden 21.04.1830, koekbakker (1867,1876), banketbakker (1879,1901), koek- en banketbakker (1904), overl. Harlingen 29.01.1904, tr. Het Bildt 03.06.1867

[5] Maria Cornelia van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 14.10.1840, overl. Harlingen 07.02.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit de Haan, geb. Leeuwarden 23.02.1868, overl. Harlingen 12.03.1941.

2.                   Gerardus de Haan, geb. Leeuwarden 31.10.1869, overl. Leeuwarden 12.07.1903.

3.                   Christina de Haan, geb. Leeuwarden 25.04.1872, overl. Wageningen 12.03.1944|b|, tr. Harlingen 23.12.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 12.01.1928, ingeschr. Harlingen 01.02.1928) Pieter Buijs, geb. Harlingen 12.06.1871, stuurman (1901), chef van het vervoer bij een kunstzijdefabriek (1928), overl. Apeldoorn 24.06.1960, z.v. Benjamin Buijs, koopman, en Pietje van der Meer.

4.                   Hendrika de Haan, geb. Harlingen 27.07.1874, overl. Leeuwarden 13.05.1940, tr. Harlingen 02.09.1895 Pieter Coenraad Hamstra, geb. Harlingen 15.02.1875, kruidenier, overl. Leeuwarden 19.03.1945, z.v. Petrus Hamstra, koopman, en Tjeerdje van Slooten.

5.                   Jan de Haan, geb. Harlingen 27.01.1876; volgt [2].

6.                   Johannes de Haan, geb. Harlingen 03.11.1877, wachtmeester der veldartillerie (1910), overl. Arnhem 29.12.1947|a|, tr. ’s-Hertogenbosch 06.07.1910 Jacoba Egberdina Meijer, geb. Zwolle 22.10.1877, onderwijzeres in handwerken (1910), overl. Harlingen 15.08.1945, d.v. Henricus Hofsté Meijer, fotograaf, en Rikste Spittje.

7.                   Geesje de Haan, geb. Leeuwarden 01.07.1879, overl. Harlingen 15.08.1879.

8.                   Germen de Haan, geb. Leeuwarden 07.09.1880, overl. Harlingen 20.04.1882.

9.                   Geesje Gerberdiena de Haan, geb. Leeuwarden 05.07.1882, overl. Heerenveen 11.02.1967.

 

Noten: |a| ook overl.akte Renkum 1947 no.244; |b| ook overl.akte Renkum 01.10.1948 no.90.

 

[6] Ernest Eduard Klerks, geb. Batavia 23.01.1860, overl. tussen 1940 en 1961, tr. Semarang 17.09.1880

[7] Philipine Haack van der Goes, geb. Batavia 20.07.1858, overl. tussen 1940 en 1961.
– Indische carrière EEK: adspirant-controleur BB in de residentie Riouw, benoemd tot substituut-griffier (1881)|k|, controleur der 2e klasse –werkzaam afdeling Soengei-Kakap (Borneo) (1883), afdeling Soekadana (Borneo) (1884,1885), onderafdeling Segeri (Celebes) (1886,1888), onderafdeling Takalar (Celebes) (1889,1892)–, controleur der 1e klasse –werkzaam onderafdeling Boeloekoemba (Celebes) (1890,1892), onderafdeling Komering Oeloe (1896)–,

secretaris residentie Palembang (ben. 03.09.1897, vermeld 1899), assistent-resident, tevens fungerend notiaris en vendumeester, afdeling Noorderdistricten te Maros (Gouvernement Celebes en Onderhorigheden) (ben. 04.05.1899, vermeld 1907), secretaris-penningmeester afdeling Batavia van de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot bescherming van dieren (1912,1920), secretaris-penningmeester Pasar Gambir Comité (1921-1935)|l|.

– Artikel over zestig jarig huwelijk in Bataviaasch nieuwsblad 14.09.1940, foto van het echtpaar in Bataviaasch dagblad 16.09.1940.

Uit dit huwelijk (zeven kinderen in 1899):

1.                   Ernestine Jeannette Philippine Klerks, geb. Tandjong-Pinang (Res. Riouw en Onderhorigheden) 20.08.1881|a|; volgt [3].

2.                   dochter Klerks, geb. Soengei Kakap 1882|b|.
= w.s. Hermina Petronella Klerks, geb. Pontianak (Borneo) ca. 1883, overl. ’s-Gravenhage 03.04.1961, tr. Batavia 05.05.1909 Diederik de Graaff, geb. Padang 01.09.1875, overl. Ambarawa 01.02.1945, begr. Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang.

3.                   Emilie Henriette Klerks, geb. Segerie (Res. Celebes en Onderhorigheden) 08.11.1885|c|, tr. Batavia 23.03.1918 Alexander Charles Johannes Groenewald, geb. Batavia 17.03.1872.

4.                   Ernest Eduard Klerks, geb. Segerie (Res. Celebes en Onderhorigheden) 11.12.1886, handelsvertegenwoordiger (1919), overl. ’s-Gravenhage 01.08.1966, tr. 1e ’s-Gravenhage 29.12.1919 (vonnis Arr.Rb. 08.04.1937, ingeschr. ’s-Gravenhage 24.05.1937) Susanne Marie Theresia Scheurer, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 10.06.1893, d.v. Moritz Karl Wilhelm Friedrich Scheurer, kapitein der infanterie KNIL, en Helena Stürmer; tr. 2e Anna Maria Elizabeth Doesburg, geb. Rotterdam 05.09.1901, overl. ’s-Gravenhage 16.12.1996, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 20.12.1996, d.v. Leonardus Cornelis Antonius Doesburg en Margaretha Hendrica Maria Taverne.
     SMTS tr. 2e 23.03.1938 Cornelis Schouten, geb. Karanganjar (Res. Bagelen) 27.06.1895, dr.

5.                   Herman Petrus Klerks, geb. Segerie (Res. Celebes en Onderhorigheden) 19.03.1888|d|, tr. Batavia 10.04.1915 Julie Marie Klerks.

6.                   Charles Auguste Klerks, geb. Boeloekomba (Celebes en Onderhorigheden) 12.06.1889, adjunct-administrateur van de afdelingsbank te Serang, overl. Rotterdam xx.11.1974|f|, tr. Serang (Bantam) 15.02.1919 Maria Geertruida Louisa Elbracht, geb. Poerwakarta (Krawang, Batavia) 16.05.1892, overl. Rotterdam xx.04.1971|g|, d.v. Frans Willem Elbracht en Caroline Elisabeth Pijma.|e|

 

Noten: |a| RA 1882 p.285 (Jeannette) & RA 1883 p.298 (Jeanette); |b| Java-bode 29.12.1882; |c| Sumatra-courant 05.12.1885 & RA 1887 p.309; |d| Bataviaasch nieuwsblad 14.04.1888 & RA 1890 p.346; |e| INN 15 (2002) p.163 & RA 1920 p.34; |f| Het vrije volk 13.11.1974; |g| Het vrije volk 13.04.1971; |k| Nederlandse staatscourant 12.01.1881; |l| Bataviaasch nieuwsblad 17.10.1935.

 

[8] Gerrijt de Haan, geb. Leeuwarden 09.07.1806, ged. Leeuwarden 23.07.1806, flankeur bij het flankeurbataillon der achtste Afdeling Infanterie (1829), koekbakker (1829,1865), koekbakkersknecht (1867), overl. Leeuwarden 24.04.1881, tr. Leeuwarden 27.12.1829

[9] Stijntje Hendriks van Schepen, geb. Vrouwenparochie ca. 1798/1800, dienstmeid (1826), overl. Leeuwarden 24.02.1891.

Kind van Stijntje:

1.                   Kasper van Schepen, geb. Leeuwarden 03.03.1826|a|, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.09.1826.

Uit dit huwelijk (vader Gerrit, moeder soms Christina, moeder ook van Scheepen):

2.                   Casper de Haan, geb. Leeuwarden 21.04.1830; volgt [4].

3.                   Geesje de Haan, geb. Leeuwarden 12.12.1832, overl. Leeuwarden 19.01.1833.

4.                   Geesje de Haan,  geb. Leeuwarden 15.04.1834, overl. Leeuwarden 25.01.1913, tr. Leeuwarden 02.12.1857 Godard Jacobus Acker, geb. Leeuwarden 14.12.1834, koek- en banketbakker, overl. Leeuwarden 22.12.1901, z.v. Antonius Acker, guardenier, en Aaltje Hebbes.

5.                   Jan de Haan, geb. Leeuwarden 14.09.1837, goud- en zilversmid, overl. Leeuwarden 01.04.1908, tr. Leeuwarden 17.05.1865 Pietje de Kant, geb. Leeuwarden 23.06.1839, overl. Leeuwarden 24.06.1928, d.v. Coenraad de Kant, baardscheerder, en Anna Margaretha van der Zwaan.

6.                   Marianna de Haan, geb. Leeuwarden 09.01.1840, overl. Leeuwarden 31.01.1842.

 

Noten: |a| kind Casper, moeder Christina Schepels aangifte door Casper de Haan, oud 57 jaar, turfdrager {Stijntje’s latere schoonvader}, (geb.akte Leeuwarden 1826 no.145).

 

[10] Gerardus van der Velde, geb. Sint Anna Parochie, ged. Franeker (rk) 26.06.1809, schoolonderwijzer (1828), provisioneele onderwijzer der jeugd (1829), onderwijzer der jeugd (1831,1848), lidmaat Wanswerd en Jislum (naar Sint Annaparochie 13.09.1836), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 04.01.1848, tr. Het Bildt 03.12.1826|a|

[11] Hendrikje Santhuizen, geb. Sint Annaparochie 13.09.1803, winkelierster (1854,1876), aang.lidmaat Wanswerd en Jislum  13.03.1831 (naar Sint Annaparochie 13.09.1836), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.01.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rinsje van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 12.03.1827, overl. Tzum (Franekeradeel) 17.10.1901, tr. Het Bildt 08.06.1854 Ulbe Wiegers Kuperus, geb. Kubaard (Hennaarderadeel) 05.02.1830, grofsmid, overl. Tzum (Franekeradeel) 12.05.1899, z.v. Wieger Johannes Kuperus, arbeider (1830), guardenier (1854), en Pietje Jans Ypma.

2.                   Anna Petronella van der Velde, geb. Oude Bildtzijl (Het Bildt) 12.08.1828, overl. Sint Annaparohie (Het Bildt) 18.02.1829.

3.                   Johannes van der Velde, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 18.12.1829, overl. Ferwerd (Ferwerderadeel) 24.12.1829.

4.                   Dirkje van der Velde, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 08.12.1831, dienstmeid (1866), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 13.01.1900, tr. Menaldumadeel 20.06.1866 Jacob Klazes Gosliga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 15.09.1831, boerenknecht (1866), gardenier (1906), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 16.06.1906, z.v. Klaas Jacobs Gosliga, guardenier (1831), en Trijntje Pieters Schiphof.

5.                   Pietje van der Velde, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 25.01.1834, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 21.04.1907, tr. Het Bildt 09.05.1867 Gerben Kuik, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 12.11.18289, broodbakker, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 23.02.1905, z.v. Dirk Dirks Kuik, bakker, en Trijntje Jans Post.

6.                   Johannes van der Velde, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 18.07.1836, soldaat bij de tweede compagnie derde bataillon zevende regiment infanterie, overl. Delft 20.10.1859|b|.

7.                   Anna van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 28.07.1838, overl. na 1895, tr. Het Bildt 15.08.1861 Jan Kaspersma, geb. Steenwijkerwold 11.10.1838, schipper (1861), brugwachter (1895), overl. Leeuwarden 26.12.1895, z.v. Kasper Sietzes Kaspersma, schipper, en Maartje Jans Post.

8.                   Maria Cornelia van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 14.10.1840; volgt [5].

9.                   Gerardina Hendrika van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.11.1841, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 22.03.1900, tr. Het Bildt 12.10.1876 Jogchem Kortje, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 10.09.1841, gardenier, overl. Drachten (Smallingerland) 19.12.1922, z.v. Jan Jogchums Kortje, gardenier, en Hiltje Sjoerds de Boer.

10.               Gieleske van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 12.02.1843, tr. Het Bildt 07.05.1868 Dirk Rosendal, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.08.1843, z.v. Jarig Dirks Rosendal, werkman, en Grietje Douwes Blom.

11.               Gieles van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 30.08.1844, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 03.09.1844.

12.               Gieles van der Velde, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 16.03.1846, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 23.08.1846.

 

Noten: |a| bruidegom oud 19 jaar (>geb.ca.1807) (huw.akte Het Bildt 1826 no.53); |b| ook overl.akte Het Bildt 1859 no.237.

 

[12] Klerks

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   * Emile Auguste Klerks, geb. Batavia 11.09.1854, controleur BB der 2e klasse (1883), der 1e klasse (1888,1895), assistent-resident afdeling Martapoera (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) (ben. 31.12.1897, vermeld 1904), overl. Palembang 12.09.1910, verloofd Bengkoelen xx.01.1892, tr. Bengkoelen 14.05.1892 Victoria Amelia Lewis, geb. Palembang 01.09.1873, overl. Bandoeng 23.04.1938.

2.                   Ernest Eduard Klerks, geb. Batavia 23.01.1860; volgt [6].

 

[14] Haack van der Goes

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Philipine Haack van der Goes, geb. Batavia 20.07.1858; volgt [7].

 

[16] Casper de Haan, ged. Leeuwarden (Ev.Luthers) 25.11.1770, turfdrager (1812,1829), overl. Leeuwarden 12.11.1829|a|, z.v. Willem de Haan en Tjaltje Sents (zie Bijlage A); tr.

[17] Marianna Spitzer, geb. Breda ca. 1767, overl. Leeuwarden 20.03.1829, d.v. Thomas Spitzer en Magdalena Borrin.

Uit dit huwelijk (moeder soms Janna, moeder ook Spitser):

1.                   Elizabeth de Haan, geb. Leeuwarden 07.08.1792, ged. Leeuwarden 12.08.1792, overl. Leeuwarden 29.11.1853, tr. Amsterdam 14.08.1816|c| Albertus Michiel Hoedt, geb. Rotterdam 29.12.1771|b|, medicinae doctor, chirurgijn, z.v. Jan Diedrik Hoedt en Angenita van Middelkoop.

2.                   Thomas de Haan, geb. Leeuwarden 08.02.1794, ged. Leeuwarden 12.02.1794.

3.                   Tjaltje de Haan, ook Tjalkje, geb. Leeuwarden 05.11.1796, ged. Leeuwarden 09.11.1796, overl. Leeuwarden 01.06.1868, tr. voor 1816 Thomas de Rooy, geb. Dordrecht ca. 1790, kleermaker, overl. Leeuwarden 25.07.1850, z.v. Jonas de Rooy en Johanna van Zanen.

4.                   Willem de Haan, geb. Leeuwarden 29.10.1799, ged. Leeuwarden 06.11.1799, overl. Stavoren 22.08.1870, tr. Stavoren 21.02.1830 Froukje Sipkes Steenstra, geb. Veenwouden ca. 1792, overl. Stavoren 30.11.1877, z.v. Sipke Pieters Steenstra en Dieuke Reinders.

5.                   Helena de Haan, geb. Leeuwarden 07.02.1802, ged. Leeuwarden 17.02.1802, overl. Leeuwarden 01.01.1883, tr. Pieter Habekottee, geb. Leeuwarden ca. 1795, overl. Leeuwarden 14.08.1852, z.v. Hermanus Habekottee en Joanna Gerrits.

6.                   Grietie de Haan, geb. Leeuwarden 23.06.1804, ged. Leeuwarden 04.07.1804, breidster, overl. Leeuwarden 26.03.1872, tr. Leeuwarden 25.03.1827 Lambertus de Gruijter, ook de Gruiter, ged. Delft 20.03.1790, blokmaker (1827), oppasser (1841), overl. Leeuwarden 11.08.1841, z.v. Lambertus de Gruijter en Maria Bollebackker.

7.                   Gerrijt de Haan, geb. Leeuwarden 09.07.1806, ged. Leeuwarden 23.07.1806|d|; volgt [8].

8.                   Casper de Haan, geb. Leeuwarden 22.06.1810, ged. Leeuwarden 01.07.1810.

9.                   Jan de Haan, geb. Leeuwarden 25.11.1812, sociëteitsbediende, overl. Leeuwarden 24.06.1836, tr. Leeuwarden 12.05.1833 Martha Gillebaart, geb. Leeuwarden ca. 1806, aang.lidmaat Leeuwarden 06.12.1829 (naar Sneek 01.09.1847), overl. Leeuwarden 08.11.1861, d.v. Frederik Gillebaart en Catharina Roets.

 

Noten: |a| Kasper, de toenaam van de moeder onbekend (overl.akte Leeuwarden 1829 no.554); |b| dopeling Albert Michiel Jan; |c| bruidegom oud 34 jaar (huw.akte Amsterdam 1816 reg.4 fol.76); |d| moeder Spitser.

 

[18] Hendrik Feikes van Schepen, geb. Vrouwenparochie 12.05.1767, ‘batelier’ (1811), beurtschipper (1816), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.01.1824, z.v. Feike Hendriks en Stientje N; tr.

[19] Geeske Lieuwes (Zwart), geb. ca. 1770, werkvrouw (1829), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 21.08.1847|a|, d.v. Lieuwe N en Hendrikje N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stijntje van Schepen, geb. Vrouwenparochie ca. 1798/1800; volgt [9].

2.                   Trijntje van Schepen, geb. Vrouwenparochie ca. 1803/1804, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.01.1872, tr. Het Bildt 18.01.1829 Pieter Sierks de Vries, geb. Sint Annaparochie/Vrouwenparochie ca. 1800/1802, schipper, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.04.1842, z.v. Sierk Pieters de Vries en Maaike Sjierks.

3.                   Johannes van Schepen, geb. Vrouwenparochie ca. 1807, schipper, tr. Het Bildt 17.06.1841 Djuike Lourens van der Plaats, ook Dieuwke Louwrens, geb. Sint  Annaparochie ca. 1813, werkvrouw, overl. (Het Bildt) 13.04.1848, d.v. Lourens Klazes van der Plaats, werkman, en Grietje Taekes (Dankert).

4.                   Lieuwe van Schepen, geb. Vrouwenparochie ca. 1809, schipper (1840), werkman (1882), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 05.06.1882, tr. Het Bildt 30.04.1840 Neeltje Tjipkes Bouma, geb. Hijum (Stiens) 12.05.1815, dienstmeid (1840), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.11.1892, d.v. Tjipke Harmens Bouma, dienstknecht, en Tjitske Bokkes Osinga.

5.                   Grietje van Schepen, geb. Vrouwenparochie 12.08.1816, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.04.1861, tr. Het Bildt 07.04.1842 Laas Watzes van der Plaats, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 17.07.1816, werkman, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 24.12.1898, z.v. Watze Pieters van der Plaats, werkman, en Renske Lazes Berkenpas.

 

Noten: |a| geboren en wonende Sint Annaparochie, ‘de verdere namen der ouders onbekende, beide overleden’ (overl.akte Het Bildt 1847 no.130).

 

[20] Gieles Johannes van der Velde, geb. Breda ca. 1764, militair (1795), kleermaker (1812,1837), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 29.03.1837, z.v. Johannes van der Velde en Maria Elisabeth Aarts; otr. Franeker (gerecht) 03.10.1795, tr. Vrouwenparochie 1795

[21] Dirkje Gerrits Groen, geb. Vrouwernparochie ca. 1768, overl. (Het Bildt) 21.03.1841, d.v. Gerrit Pieters Groen en Antje Gerrits.

Uit dit huwelijk (vader Gielis/Giles/Gilis/Goljus/Gilles:

1.                   Maria Cornelia van der Velde, geb. Franeker (of Sint Annaparochie) 13.03.1794, ged. Franeker 23.12.1795|a|, overl. Leeuwarden 23.10.1849, tr. Het Bildt 28.06.1820 Hermannus Henricus Perck, geb. Werlte|b| ca. 1793/1794, kleermaker, overl. Leeuwarden 22.11.1870|c|, z.v. Wilhelm Perck, koopman, en Tecla Dreesmann.

2.                   Joannes van der Velde, geb. Vrouwenparochie, ged. Franeker (rk) 06.07.1797, kleermaker, tr. Sint Annaparochie 18.08.1816 Trijntje Foppes Siderius, geb. Sint Annaparochie 14.12.1799, d.v. Foppe Everts en Tjitske Heeres.

3.                   Gerardus van der Velde, geb. Sint Anna Parochie, ged. Franeker (rk) 26.06.1809; volgt [10].

4.                   Antje van der Velde, geb. Sint Annaparochie 22.03.1812, overl. Sint Annaparochie 13.08.1812.

 

Noten: |a| Tresaor (doopboek niet gezien); |b| destijds in Munsterland, nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |c| Perk, geb. Werente in Westphalen, moeder Theresia Driesman (overl.akte Leeuwarden 1870 no.638).

 

[22] Johannes Geerts Santhuizen, geb. Sint Jacobiparochie ca. 1768/1769, ‘boucher’ (1811), deurwaarder (1815), politiebediende (1825), agent van politie (1826,1844), overl. (Het Bildt) 27.08.1844, z.v. Geert Harmens en Rinsje Cornelis; tr. 2e Het Bildt 22.07.1826 Ytske Jans Spoelstra, geb. Ferwerd ca. 1796, boerin, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.01.1827, d.v. Jan Tjeerds en Fentje Ottes, werkvrouw (1826); tr. 1e

[23] Pietje Arjens Keizer, geb. Vrouwenparochie ca. 1775, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 24.05.1825, d.v. Arjen Hendriks Keizer en Hendrikje Pieters.

     YJS tr. 1e Ferwerderadeel 20.05.1818 Meindert Dirks Stienstra, geb. Sint Annaparochie ca. 1787/1788, landbouwer, overl. Sint Annaparochie (Het  Bildt) 13.10.1824, z.v. Dirk Feijes Stienstra en Aatje Meinderts Dadema.

Uit het huwelijk Santhuizen-Keizer:

1.                   Hendrikje Santhuizen, geb. Sint Annaparochie 13.09.1803; volgt [11].

2.                   Geert Santhuizen, geb. Sint Annaparochie ca. 1806, vleeshouwer (1829), gardenier (1854), overl. SintANnaparochie (Het Bildt) 19.06.1854, tr. Het Bildt 03.09.1829 Doetje Gabes Venema, geb. Tietjerk ca. 1796/1797, werkvrouw (1828), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 30.12.1867, d.v. Gabe Jans Venema en Trijntje Jochums.
     DGV tr. 1e Het Bildt 27.04.1823 Johannes Pieters Groen, geb. Vrouwenparochie ca. 1797/1798, werkman, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.01.1828.

3.                   Arentje Zandhuizen, geb. Sint Annaparochie xx.12.1810, overl. Sint Annaparochie 22.10.1811.

4.                   Gerritje Santhuizen, geb. Sint Annaparochie xx.01.1814, overl. Sint Annaparochie 07.05.1814.

5.                   Aarjen Santhuizen, geb. Sint Annaparochie 09.09.1815, gardenier (1836), veeschatter (1842), commies bij ’s Rijksbelastingen (1859),  overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 13.10.1859, tr. 1e Het Bildt 28.07.1836 Baukje Borger, geb. Sint Annaparochie 09.07.1816, overl. (Het Bildt) 03.12.1836, d.v. Aafje Joukes Borger, winkelierster (1836); tr. 2e Het Bildt 17.11.1842 Aafke Durks Hoekstra, geb. Kollum 30.12.1812, dienstmeid (1842), overl. na 1859, d.v. Durk Linzes Hoekstra en Jantje Heerkes Visser.

Uit het huwelijk Santhuizen-Spoelstra:

6.                   Ytzen Santhuizen, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.01.1827, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.06.1840.

 

[24] Klerks

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Klerks; volgt [12].

 

[26] NN

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   NN; volgt [13].

 

[28] Haack van der Goes

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Haack van der Goes; volgt [14].

 

[30] NN

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   NN; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Willem de Haan, geb. ca. 1728, overl. Leeuwarden 29.12.1814|a|, otr. Leeuwarden 12.10.1765, tr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 27.10.1765

[33] Tjaltje Sents, ook Tjaltie/Tjalkje, bnegr. Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof) 21.01.1805|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   * kind, begr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 05.10.1766.

2.                   Casper Haan, ged. Leeuwarden (Ev.Luthers) 29.11.1767|a|.
= w.s. kind, begr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 21.10.1768.

3.                   Casper de Haan, ged. Leeuwarden (Ev.Luthers) 25.11.1770|b|; volgt [16].

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Leeuwarden 1814 no.197); |b| moeder Tjolkje Seins; |c| vader Wilm, moeder Sentz; |d| de vrouw van Willem de Haan.

 


terug