Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Utrechtse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2020 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Sjoerd Doaitse Swierstra, Doaitse, geb. Oppenhuizen 29.11.1950, promotie Twente 15.01.1981|a|, hoogleraar Utrecht (1983-2013), overl. Groningen 03.03.2020, crem. Haren (De Rietschans) 08.03.2020.
 
Noten: |a| proefschrift: Lawine, an experiment in language and machine design; promotor: A.J.W. Duijvestijn (1927-1998).

 

[2] Sjoerd Swierstra, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 28.04.1924, leraar R.H.L.S. te Deventer, overl. Eefde 07.02.1977, crem. Dieren 11.02.1977, tr. Rotterdam 03.01.1950
[3] Anna Elizabeth Dijkstra, Anneke, geb. Rotterdam 05.10.1927, overl. Zutphen 03.01.2016, crem. Zutphen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Sjoerd Doaitse Swierstra, geb. Oppenhuizen 29.11.1950|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwsblad van Friesland 06.12.1950.

 

[4] Sjoerd Swierstra, geb. Sneek 10.06.1886, van boerenberoep (1917), overl. 14.02.1970, tr. Wymbritseradeel 10.05.1917

[5] Pietje Hornstra, geb. Boornzwaag (Doniawerstal) 10.03.1896, overl. Heerenveen 29.10.1986.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Dooitse Swierstra, geb. Oppenhuizen 20.02.1918, promotie Utrecht 21.06.1956|a|, hoogleraar Utrecht (1957-1983), overl. Zeist 12.03.2005.

2.                   Kornelis Swierstra, Kees, geb. Oppenhuizen 29.01.1922, overl. Meppel 23.12.2009, tr. Pietje Kingma, geb. Weidum 10.09.1922, overl. Steenwijkerwold 03.12.2010, cerem. Meppel 08.12.2010.

3.                   Sjoerd Swierstra, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 28.04.1924; volgt [2].

 

Noten: |a| proefschrift: Een onderzoek naar het zuurstofgebruik van infectieuze larven van bij het paard voorkomende strongylidae; promotor: J. Jansen (1900-1992).

 

[6] Douwe Wybe Dijkstra, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 18.02.1898, overl. Rotterdam 24.03.1970, tr. Groningen 22.12.1924

[7] Brechtje Cornelia Kluijver, geb. Leiden 20.12.1900, overl. Zutphen 22.01.1994.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Anna Elizabeth Dijkstra, geb. Rotterdam 05.10.1927; volgt [3].

 

[8] Dooitze Swierstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 19.11.1853, landbouwer/veehouder/boer, overl. Sneek 03.02.1927, tr. Leeuwarden 18.04.1878

[9] Hesseltje Schuurmans, geb. Dedgum (Wonseradeel) 16.02.1857, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 06.11.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Swierstra, geb. Deinum (Manaldumadeel) 11.04.1879, van boerenberoep, overl. Sneek 17.03.1950|a|, tr. Wymbritseradeel 12.05.1906 Sjoerdtje Douma, geb. Workum 03.04.1883, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 18.10.1942, d.v. Sjirk Douma, landbouwer, boer, en Fokeltje Schuurmans.

2.                   Sijbren Swierstra, geb. Deinum (Menaldumadeel) 27.03.1880, veehouder, overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 03.04.1953, tr. Baarderadeel 10.05.1905 Tietje Smeding, geb. Beers (Baarderadeel) 11.11.1881, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 21.01.1922, d.v. Andle Melles Smeding, veehouder, en Tjitske Louws Palsma; tr. 2e Sneek 16.05.1928 Iebeltje Keulen, geb. Wijckel (Gaasterland) 15.09.1891, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 23.03.1946, d.v. Emke Keulen, arbeider, en Meintje Roelinga.

3.                   Petronella Catharina Siwerstra, geb. Deinum (Menaldumadeel) 08.05.1881, tr. Wymbritseradeel 08.05.1908 Lolke Lolkema, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 15.01.1878, boer, z.v. Jan Lolkes Lolkema, landbouwer, boer, en Grietje Koenes Lolkema.

4.                   Douwe Swierstra, geb. Sneek 07.03.1885, van boerenbedrijf, overl. na 1963, tr. Baarderadeel 28.10.1908 Geertje van der Gaast, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 21.10.1881, overl. Leeuwarden 01.08.1963, d.v. Durk van der Geest, landbouwer, veehouder, en Joukje Bootsma. [Mantgum 1953]

5.                   Sjoerd Swierstra, geb. Sneek 10.06.1886; volgt [4].

 

Noten: |a| ook overl.akte Wymbritseradeel 1950 no.27.

 

[10] Pier Kornelis Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.04.1868, van boerenbedrijf (1892,1893), veehouder (1894,1903), boer (1917), overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 28.11.1947, tr. Rauwerderhem 02.06.1892

[11] Gerbrigje Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 21.08.1868, van boerenbedrijf (1892), overl. Sneek 06.05.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelis Hornstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 01.04.1893, veehouder, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 06.03.1967, tr. Wonseradeel 14.05.1924 Pietje Knol, geb. Hartwerd (Wonseradeel) 14.12.1899, overl. na 1986, d.v. Sijmon Knol, veehouder, en Jetske Breeuwsma.

2.                   Janke Hornstra, geb. Boornzwaag (Doniawerstal) 09.08.1894, tr. Wymbritseradeel 19.07.1917 Ids de Boer, geb. Tims (Wymbritserdaeel) 07.11.1892, van boerenbedrijf, z.v. Hepke de Boer, boer, en Anna Schaap. [Tirns 1948]

3.                   Pietje Hornstra, geb. Boornzwaag (Doniawerstal) 10.03.1896; volgt [5].

4.                   Sijtske Hornstra, geb. Boornzwaag (Doniawerstal) 25.11.1897, tr. Rauwerderhem 13.12.1923 Reinder de Boer, geb. Jubbega-Schurega (Schoterland) 11.04.1897, veearts, z.v. Gosse de Boer, onderwijzer, en Sjoukje Sietsma. [Giekerk 1947]

5.                   levenloze dochter, Terzool (Rauwerderhem) 03.04.1903.

 

[12] Edsger Wybes Dijkstra, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 22.07.1860, overl. Holwerd (Westdongeradeel) 09.11.1910, tr. Utingeradeel 30.11.1883

[13] Antje Johannes Kooistra, geb. Nes (Utingeradeel) 13.08.1864, overl. Holwerd (Westdongeradeel) 06.05.1906.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk:

1.                   Douwe Wybe Dijkstra, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 18.02.1898; volgt [6].

 

[14] Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 04.12.1858, overl. Groningen 14.02.1938, tr. Leiden 01.10.1896

[15] Helena Aletta Fockema Andreć, geb. Lemmer (Lemsterland) 25.10.1871, overl. Bussum 26.07.1951.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Brechtje Cornelia Kluijver, geb. Leiden 20.12.1900; volgt [7].

 

[16] Johannes Barteles Swierstra, geb. Mantgum (Baarderadeel) 14.11.1823, boer/landbouwer, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 30.09.1893, z.v. Bartele Johannes Swierstra en Lijsbert Sipkes Feikens (zie Bijlage A); tr. Baarderadeel 07.05.1848

[17] Akke Ymkes Kingma, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 10.03.1827, boerin, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 15.04.1888, d.v. Ymke Douwes Kingma, boer, en Grietje Andries Smeding.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bartele Swierstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 23.01.1850, van boerenbedrijf (1872), boer (1899), veehouder (1902), boer (1906), veehouder (1912), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 03.05.1913, tr. Rauwerderhem 09.05.1872 Fokjen Klazes de Groot, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 23.02.1853, van boerenbedrijf (1872), overl. Britswerd (Baarderadeel) 18.02.1890, d.v. Klaas Everts de Groot, landbouwer, en Rinske Hendriks Schuurmans, boerin (1872).

2.                   Ymke Swierstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 19.01.1852, boer, overl. na 1934, tr. Baarderadeel 09.05.1878 Elisabeth Jans Heeringa, geb. Bozum (Baarderadeel) 03.05.1857, overl. Bozum (Baarderadeel) 16.10.1934|a|, d.v. Jan Rintjes Heeringa, boer, en Klaaske Abes de Boer.

3.                   Dooitze Swierstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 19.11.1853; volgt [8].

4.                   Sipke Swierstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 24.10.1855.

5.                   Douwe Swierstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 16.09.1857, overl. Leeuwarden 02.05.1878.

6.                   Lijsbeth Swierstra, geb. Britswerd (Baarderadeel) 24.12.1859, overl. voor 1892, tr. Hennaarderadeel 07.05.1884 Hotze Hijlarides, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 23.04.1855, van boerenbedrijf (1884), boer (1892,1903), overl. Kubaard (Hennaarderadeel) 27.02.1903, z.v. Pieter Douwes Hijlarides, boer, en Jantje Hotzes Koster, boerin (1884).
     HH tr. 2e Hennaarderadeel 14.05.1892 Hiltje Johannes Kalma, geb. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 06.01.1854, overl. na 1903, d.v. Johannes Hommes Kalma, boer, en Taetske Everts Heeg.
     HJK  tr. 1e Hennaarderadeel 31.05.1879 Jacobus Kalma, geb. Boksum (Menaldumadeel) 07.07.1850, van boerenbedrijf (1879), koopman (1889), overl. (Menaldumadeel) 25.11.1889, z.v. Sjerp Karsjens Kalma, boer, en Joukjen Tjeerds Bosma.

7.                   Tjerk Swierstra, geb. Britswerd (Baarderadeel) 06.08.1862, zuivelconsulent, tr. Wymbritseradeel 15.03.1894 Popkjen Smeding, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 12.02.1871, d.v. Sijbe Smeding, hoofdonderwijzer, en Akke Jongbloed.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarderadeel 1934 no.153.

 

[18] Sijbren Sijbrens Schuurmans, geb. Boksum (Menaldumadeel) 19.08.1824, van boerenbedrijf (1851), boer (1855,1857), landbouwer (apr1878), boer (mei1878), veehouder (1880), overl. Jorwerd (Baarderadeel) 31.10.1880, z.v. Sijbren Sijbrens Schuurmans en Geertje Alberts Stiensma (zie Bijlage A); tr. Rauwerderhem 08.05.1851

[19] Petronella Catharina Durks Kalma, geb. Mantgum (Baarderadeel) 05.01.1830, aang.lidmaat Jorwerd 01.05.1851, overl. Jorwerd (Baarderadeel) 10.03.1863, d.v. Durk Jetzes Kalma, boer/landbouwer, en Petronella Catharina Sijbrens Hogenbrug.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijbren Schuurmans, geb. Dedgum (Wonseradeel) 16.03.1852, overl. voor 1910, tr. Baarderadeel 08.05.1880 Riemke Jacobs Sijperda, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 16.04.1858, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 14.10.1910, d.v. Jacob Anskes Sijperda, boer, en Hijlkje IJmkes Kingma, boerin.

2.                   Durk Schuurmans, geb. Dedgum (Wonseradeel) 02.09.1853, overl. voor 1922, tr. Baarderadeel 17.05.1877 Grietje Jacobs Sijperda, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 27.09.1856, overl. Oosterwierum (Baarderadeel) 19.04.1922, d.v. Jacob Anskes Sijperda, boer, en Hijlkje IJmkes Kingma, boerin.

3.                   Gettje Schuurmans, geb. Dedgum (Wonseradeel) 12.06.1855, veehoudster, overl. Jellum (Baarderadeel) 03.03.1930, tr. Baarderadeel 14.05.1881 Sijbren Feikes Jellema, geb. Weidum (Baarderadeel) 08.12.1857, veehouder, overl. Jellum (Baarderadeel) 04.05.1924, z.v. Feike Willems Jellema en Geeltje Sijbrens Schuurmans (1821-1863).

4.                   Hesseltje Schuurmans, geb. Dedgum (Wonseradeel) 16.02.1857; volgt [9].

5.                   Petronella Catharina Schuurmans, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 07.03.1859, overl. voor 1895, tr. Baarderadeel 09.05.1883 Sjoerd Tjerks van der Hem, geb. Lions (Baarderadeel) 21.09.1859, veehouder, overl. Mantgum (Baarderadeel) 13.07.1895, z.v. Tjerk Sjoerds van der Hem, boer, en Antje Durks Palsma.

6.                   Hendrik Schuurmans, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 01.06.1860, veehouder (1883), overl. Jorwerd (Baarderadeel) 12.07.1890, tr. 1e Baarderadeel 19.04.1883 Janke Baukes Buringa, geb. Bozum (Baarderadeel) 16.04.1864, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 07.11.1884, d.v. Bauke Tiberius Buringa, boer, veehouder, en Pietertje Hijltjes Wiarda; tr. 2e Baarderadeel 01.06.1887 Janke Annes Faber, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 26.05.1868, overl. na 1890, d.v. Anne Ymkes Faber, koopman, en Jantje Sijbes Landstra.
     JAF tr. 2e Baarderadeel 28.05.1892 Jan Wijtzes Visser, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 03.04.1866, z.v. Wijtze Jans Visser, werkman, en Harmke Johannes Dijkstra.

7.                   levenloze zoon, Jorwerd (Baarderadeel) 17.02.1863.

 

[20] Kornelis Piers Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.09.1841, boer (1868,1892), veehouder (1897,1907), overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 13.06.1911, z.v. Pieter Gerrits Hornstra, boer, en Antje Tjerks Bottema, boerin; tr. Utingeradeel 02.06.1867

[21] Pietje Ruurds de Groot, geb. Friens (Idaarderadeel) 28.10.1845, van boerenbedrijf (1867), boerin (1868,1892), overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 30.11.1927, d.v. Ruurd Jentjes de Groot, boer, en Klaaske Gerbens Wartena, boerin.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pier Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.04.1868; volgt [10].

2.                   Ruurd Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 08.02.1870|a|, van veehoudersbedrijf (1897), overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 15.02.1958, tr. Rauwerderhem 08.05.1897 Sijtske Bonnes Dijkstra (1871-1945), d.v. Bonne Baukes Dijkstra en Janke Arjens van der Krieke.

3.                   Tjerk Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 08.02.1870|b|, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 05.03.1870.

4.                   Klaaske Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 07.12.1871, overl. Franeker 21.11.1928, tr. Rauwerderhem 23.05.1895 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 10.06.1897, ingeschr. Rauwerderhem 01.11.1897) Pier van Borssum Waalkes, geb. Reitsum (Ferwerderadeel) 04.11.1869, koopman in sigaren (1892), onder-administrateur aan een boterfabriek (1895), onder-administrateur aan de kaas- en  boterfabriek te Sneek (1897), koopman (1934), overl. Harlingen 11.11.1963, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 14.11.1963, z.v. Jan van Borssum Waalkes, landbouwer, en Catharina Elisabeth de Groot.
     PvBW tr. 2e Magdalena Tectoris, geb. Frechen (Pruissen)|c| 14.02.1863, overl. Schiedam 14.03.1934, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 17.03.1934, d.v. Anton Teectoris en Catharina Esser; tr. 3e Schiedam 16.08.1934 Mettje van Borssum Waalkes, geb. Leeuwarden 21.01.1884, onderwijzeres, overl. na 1963, d.v. Jan van Borssum Waalkes en Anna Wilhelmina de Vries.

5.                   Antje Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 03.05.1874, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 07.09.1947, tr. Rauwerderhem 08.05.1897 Pope Kiestra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 28.07.1873, van veehoudersbedrijf (1897), overl. Bolsward 10.12.1966, d.v. Douwe Kiestra, veehouder, en Trijntje Santema.

6.                   Trijntje Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.05.1876, overl. na 1952, tr. Rauwerderhem 05.05.1898 Hermanus Kiestra, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 17.06.1871, veehouder, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 25.09.1952, z.v. Douwe Kiestra, veehouder, en Trijntje Sijbrens Santema.

7.                   Tjerkje Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.10.1881, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 04.09.1959, tr. Rauwerderhem 10.05.1907 Uiltje Bauke Hofstra, geb. Gersloot (Ćngwirden) 11.09.1879, veehouder, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 08.02.1965, z.v. Sijmen Tettes Hofstra, veehouder, en Jitske Uiltje Westerterp.

 

Noten: |a| geboren des morgens ten half zeven ure (akte no.18); |b| geboren des morgens ten zeven ure (akte no.19); |c| nu in Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[22] Bonne Baukes Dijkstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 23.04.1838, boer/landbouwer/veehouder, overl. Beets (Opsterland) 08.11.1915, z.v. Bauke Atzes Dijkstra en Wijtske Hijlkes Hijlkema; tr. Utingeradeel 06.05.1860

[23] Janke Arjens van der Krieke, geb. Akkrum (Utingeradeel) 06.06.1840, boerin/landbouwster, overl. Beets (Opsterland) 28.09.1920, d.v. Arjen Sijtzes van der Krieke, boer, en Antje Theunis Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijtske Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 10.03.1861, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 24.11.1925, tr. Opsterland 09.08.1883 Hidzer Sietzema, geb. Drachten (Smallingerland) 17.05.1855, landbouwer, overl. Beets (Opsterland) 28.10.1912, z.v. Tjerk Hidzers Sietzema, landbouwer, en Engeltje Errits de Jong.
     HS tr. 1e Opsterland 14.05.1880 Sieuke Westerhof, geb. Drachten (Smallingerland) 06.11.1854, overl. Beets (Opsterland) 05.12.1881, d.v. Sake Gaeles Westerhof, landbouwer, en Minke Jans Sietsma.

2.                   Antje Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 18.05.1862, overl. Boornbergum (Smallingerland) 08.01.1942, tr. Opsterland 17.05.1889 Rinze Sikkema, geb. Bakkeveen (Opsterland) 25.09.1864, onderwijzer, overl. Boornbergum (Smallingerland) 11.03.1934, z.v. Sierd Sikkema, boer, arbeider, en Klaaske Lammerts Harmsma.

3.                   Arjen Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 24.05.1863, van boerenbedrijf (1888), overl. voor 1953, tr. Opsterland 08.11.1888 Goske Jongsma, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 07.04.1862, overl. Gorredijk (Opsterland) 05.11.1953, d.v. Libbe Sijtzes Jongsma, boer, landbouwer, en Jeltje Binnes Binsma.

4.                   Bauke Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 29.04.1864, van boerenbedrijf (1893), overl. Heerenveen 06.05.1956, tr. Opsterland 10.05.1893 Geeske Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 11.08.1870, overl. Heerenveen 20.12.1938, d.v. Fokke Sjoerds Brandsma, landbouwer, en Grietje Lammerts Brandsma.

5.                   Wikjen Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 25.08.1866, overl. Heerenveen 12.09.1953, tr. Utingeradeel 09.10.1891 Kornelis Adams de Boer, geb. Akkrum (Utingeradeel) 07.05.1864, slachter (1891), veehouder (1929), overl. Akkrum (Utingeradeel) 10.02.1929, z.v. Adam Wijzes de Boer, olieslagersknecht (1864), arbeider (1891), en Aaltje Kornelis de Haan.

6.                   Nieske Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 10.08.1867|a|, overl. Heerenveen 31.10.1942|c|.

7.                   Gerbrigje Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 10.08.1867|b|, overl. Beets (Opsterland) 09.11.1867.

8.                   Gerbrigje Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 21.08.1868; volgt [11].

9.                   Atze Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 11.05.1870, boer, overl. Drachten (Smallingerland) 07.02.1953, tr. Opsterland 20.05.1896 Froukje de Haan, geb. Ureterp (Opsterland) 31.01.1873, d.v. Hendrik Berends de Haan, arbeider, en Roelofke Jans Zeilstra.

10.               Sijtske Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 26.06.1871, overl. Boornbergum (Smallingerland) 11.01.1945, tr. Rauwerderhem 08.05.1897 Ruurd Kornelis Hornstra (1870-1958), z.v. Kornelis Piers Hornstra en Pietje Ruurds de Groot.

11.               Hielke Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 14.02.1873, kaasmaker, overl. Lippenhuizen (Opsterland) 28.11.1958, tr. Opsterland 11.05.1899 Popkje Ponne, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 02.08.1876, overl. Luxwoude (Heerenveen) 03.11.1964, d.v. Pieter Hendrikus Ponne, koemelker (1876), en Jeltje van der Lei, winkelierster (1899).

12.               Sietze Dijkstra, geb. Beets (Opsterland) 26.09.1875, veehouder, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 04.03.1926, tr. Opsterland 16.05.1902 Minke Eppinga, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 13.11.1875, overl. na 1926, d.v. Jan Lubberts Eppinga, timmerman, en Aukje Gerrits van Wallinga.

 

Noten: |a| geboren des voormiddags ten half elf ure (akte no.232); |b| geboren des voormiddags ten half twaalf ure (akte no.233); |c| ook overl.akte Smallingerland 1942 no.146.

 

[24] Wybe Edsgers Dijkstra, geb. Kooten (Achtkarspelen) 16.03.1825, overl. Steens (Leeuwarderadeel) 20.07.1864, tr. Leeuwarderadeel 15.05.1858

[25] Dieuwke Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 17.09.1828, wagenmakersche (1868), overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 06.11.1890.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Edsger Dijkstra, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 22.07.1860; volgt [12].

 

[26] Johannes Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 05.04.1830, overl. Akkrum (Utingeradeel) 24.10.1913, tr. Rauwerderhem 17.05.1855

[27] Jantje Jacobs Buitenveld, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 24.04.1833, overl. Akkrum (Utingeradeel) 15.02.1928.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Antje Johannes Kooistra, geb. Nes (Utingeradeel) 13.08.1864; volgt [13].

 

[28] Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 17.02.1831, fabrikant (1854,1883), overl. Koog aan de Zaan 16.12.1893, tr. Wormerveer 25.05.1854

[29] Neeltje Dekker, geb. Wormerveer 25.01.1831, overl. Leiden 05.08.1909.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 04.12.1858; volgt [14].

 

[30] Sijbrandus Johannes Fockema Andreć, geb. Beetsterzwaag 04.06.1844, overl. Leiden 17.01.1921, tr. Opsterland 19.05.1870

[31] Elisabeth Reinardina Tonckens, geb. Opsterland 11.09.1850, overl. ’s-Gravenhage 10.07.1905.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Helena Aletta Fockema Andreć, geb. Lemmer (Lemsterland) 25.10.1871; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Bartele Johannes Swierstra, geb. Jorwerd 09.08.1789, ged. Mantgum, schipper (1816), boer te Schillaard onder Mantgum (1818,1819), aang.lidmaat Wieuwerd 12.05.1816 (naar Mantgum 23.08.1817), ingek.lidmaat Mantgum en Schillaard 24.08.1817 (van Britswerd), overl. Schillaard (Baarderadeel) 28.09.1838, z.v. Johannes Piers Swierstra en Gertje Bartels; tr. 1e Baarderadeel 02.09.1815 Dirkje Sijbrens Fopma, geb. Wieuwerd 20.02.1786, aang.lidmaat Wieuwerd 12.05.1816, overl. voor 1818, d.v. Sijbren Taekes en Pijttje Hessels; tr. 2e Baarderadeel 12.09.1818|b|

[33] Lijsbert Sipkes Feijkema, geb. Bozum 07.01.1794, ged. Mantgum, boerin (1848,1854), aang.lidmaat Mantgum en Schillaard 30.04.1820, rentenierster (1856), overl. Schillaard (Baarderadeel) 26.04.1856|c|, d.v. Sipke Annes Feijkema, boer, en Martjen Heerkes Gosliga.

Uit het huwelijk Swierstra-Fopma:

1.                   Durk Swierstra, geb. Mantgum (Jorwerd) 06.10.1816|a|, overl. Mantgum (Jorwerd) 19.10.1816.

Uit het huwelijk Swierstra-Feijkema (moeder Feijkens):

2.                   Martsen Swierstra, geb. Schillaard onder Mantgum (Baarderadeel) 21.04.1819, overl. Mantgum (Baarderadeel) 22.08.1865, tr. Baarderadeel 11.05.1839 Kornelis Aukes Jansma, geb. Marssum 28.09.1816, aang.lidmaat Mantgum en Schillaard 02.05.1838, overl. Mantgum (Baarderadeel) 22.01.1901, z.v. Auke Jans Jansma en Martzen Ales de Groot.

3.                   Geertje Swierstra, geb. Mantgum (Baarderadeel) 27.03.1821, overl. Mantgum (Baarderadeel) 08.10.1829.

4.                   Johannes Swierstra, geb. Mantgum (Baarderadeel) 14.11.1823; volgt [16].

5.                   Sipke Swierstra, geb. Schillaard onder Mantgum (Baarderadeel) 21.02.1826, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 14.06.1898, tr. Baarderadeel 08.05.1851 Geiske Wijgers Wijnia, geb. Britswerd (Baarderadeel) 16.01.1825, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 06.02.1916, d.v. Wijger Sijbrens Wijnia, boer, en Lijsbert Jelles Sijbrandij.

6.                   Klaas Swierstra, geb. Mantgum (Baarderadeel) 16.09.1828, overl. Mantgum (Baarderadeel) 12.10.1828.

7.                   Getje Swierstra, geb. Schillaard (Baarderadeel) 14.07.1832, overl. Schillaard (Baarderadeel) 02.04.1871, tr. Baarderadeel 19.04.1854 Meinte Hendriks Schuurmans, geb. Grouw (Idaarderadeel) 07.06.1832, overl. Bolsward 05.03.1901, z.v. Hendrik Wobbes Schuurmans, landbouwer, en Hiltje Geerts Atsma.
     MHS tr. 2e Baarderadeel 26.08.1874 Klaaske Bouma, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 04.09.1849, overl. Grouw (Idaarderadeel) 03.01.1912, d.v. Gosse Jans Bouma, schipper, en Foekje Johannes van Ussen.

8.                   levenloze dochter, Schillaard (Baarderadeel) 06.06.1836.

 

Noten: |a| get. Gertje Barteles {oma}; |b| bruidegom Zwierstra, tekent met Swierstra, vader v/d bruidegom Swierstra (huw.akte Baarderadeel 1818 no.24); |c| Feijkens.

 

[36] Sijbren Sijbrens Schuurmans, geb. Friens ca. 1790, boer/landbouwer, ingek.lidmaat Rauwerd 21.06.1847, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 01.12.1874, z.v. Sijbren Wouters Schuurmans en Grietje Sijbrands; tr. Rauwerderhem 25.05.1817

[37] Getje Alberts Stiensma, geb. Roordahuizum ca. 1796, landbouwster, aang.lidmaat Boksum 03.05.1818 (naar Roordahuizum 15.08.1846), ingek.lidmaat Rauwerd 21.06.1847, overl. tussen 1853 en 1874, d.v. Albert Geerts Stienstra en Geeltje Tetmans Harsta.

Uit dit huwelijk (moeder ook Geertje):

1.                   ...

2.                   Sijtze Schuurmans, geb. Boksum (Menaldumadeel) 11.02.1818.

3.                   Geeltje Schuurmans, geb. Boksum (Menaldumadeel) 26.05.1821, overl. Weidum (Baarderadeel) 15.11.1863, tr. Rauwerderhem 15.05.1853 Feike Jellema, geb. Beers (Baarderadeel) 27.10.1819, landbouwer, overl. Weidum (Baarderadeel) 27.02.1858, z.v. Willem Feijkes Jellema, landbouwer, en Antje Rutgers Fopma.
Uit dit huwelijk: Sijbren Feikes Jellema (1857-1924), tr. Baarderadeel 14.05.1881 Gettje Schuurmans (1855-1930), d.v. Sijbren Sijbrens Schuurmans en Petronella Catharina Durks Kalma.

4.                   Sijbren Schuurmans, geb. Boksum (Menaldumadeel) 19.08.1824; volgt [18].

5.                   Albertje Schuurmans, geb. Boksum (Menaldumadeel) 06.12.1827.

6.                   Rinske Schuurmans, geb. Boksum (Menaldumadeel) 01.08.1831, van boerenbedrijf (1852), overl. Mantgum (Baarderadeel) 18.12.1913, tr. Rauwerderhem 09.05.1852 Jacobus Everhardus Penninga, geb. Schillaard ca. 1831, van boerenbedrijf (1852), overl. Mantgum (Baarderadeel) 16.10.1857, z.v. Everhardus Jacobus Penninga en Ynskjen Theunis Bootsma.

7.                   Eeke Schuurmans, geb. Boksum (Menaldumadeel) 17.12.1835, overl. Roordahuizum (Idaarderadeel) 24.11.1846.

 

[64] Johannes Piers Swierstra, geb. Mantgum ca. 1763, boer te Mantgum onder Jorwerd, overl. Jorwerd (Baarderadeel) 16.03.1845, z.v. Pier Tjerks en Aafke N|a|; tr.

[65] Gertje Barteles Gardenier, geb. Wirdum ca. 1761/1763, boerin, overl. Jorwerd (Baarderadeel) 13.02.1850|b|.

Uit dit huwelijk (acht kinderen in 1813|c|):

1.                   Pier Swierstra, geb. Mantgum ca. 1788, landbouwer, overl. Engelum (Menaldumadeel) 07.06.1874, tr. Rauwerd 13.08.1811 (att. van Mantgum) Johanna Martens, geb. Hempens, landbouwster, overl. Engelum (Manaldumadeel) 10.01.1879, d.v. Marten Wopkes en Kroesje Dirks Vlietstra.

2.                   Bartele Swierstra, geb. Jorwerd 09.08.1789; volgt [32].

3.                   Gelbrig Swierstra, geb. Jorwerd ca. 1791, overl. Mantgum (Baarderadeel) 21.12.1877, tr. Baarderadeel) 28.11.1818 Klaas Jacobs Boorsma, geb. Weidum ca. 1783, overl. Mantgum (Baarderadeel) 07.11.1859, z.v. Jacob Harmens en Lutske Wijbes Tuininga.

4.                   Tjerk Swierstra, geb. Jorwerd ca. 1792/1793, boerenknecht (1818), veehouder (1875), overl. Mantgum (Baarderadeel) 06.03.1875, tr. Baarderadeel 27.06.1829 Sibbeltje Wijbes Rispens, geb. Lutkewierum ca. 1793, overl. Mantgum (Baarderadeel) 15.03.1867, d.v. Wijbe Reinders Rispens en Hiltje Johanns Bootsma.

5.                   Aafke Swierstra, geb. Jorwerd ca. 1797, overl. Mantgum (Baarderadeel) 02.06.1859.

6.                   Nanne Swierstra, geb. Jorwerd ca. 1799, overl. Beers (Baarderadeel) 21.04.1876, tr. Baarderadeel 14.05.1831 Klara Tabes Koldijk, geb. Lions (Jorwerd) 25.05.1813, overl. Beers (Baarderadeel) 01.05.1876, d.v. Tabe Martens Koldijk en Klaaske Keimpes de Boer.

7.                   Pieter Swierstra, geb. Jorwerd ca. 1802, tr. 1e Baarderadeel 13.11.1830 Hinke Johannes Hofstra, geb. Oosterlittens ca. 1801, dienstmeid (1830), overl. Mantgum (Baarderadeel) 21.02.1831, d.v. Johannes Gerbens Hofstra, arbeider, en Grietje Roelofs; tr. 2e Baarderadeel 03.08.1833 Akke Jacobs Ferwerda, geb. Mantgum ca. 1810/1812, naaister (1833), aang.lidmaat Mantgum en Schillaard 30.03.1834, overl. Mantgum (Baarderadeel) 06.04.1845, d.v. Jacob Reinders Ferwerda, huisschilder, en Elbrig Lijkles.

8.                   Antje Swierstra, geb. Jorwerd 21.06.1805, overl. Oosterwierum (Baarderadeel) 20.04.1843, tr. Baarderadeel 04.09.1824 Auke Folkerts Postma, geb. Oosterwierum ca. 1801, bakker (1824,1847), boer (1869), overl. (Baarderadeel) 28.01.1869, z.v. Folkert Hanses Postma, schoenmaker, en Sijtske Hessels Wassenaar.
     AFP tr. 2e Baarderadeel 28.04.1847 Jeltje Tjerks Stellingwerf, geb. Jorwerd ca. 1800, overl. (Baarderadeel) 16.01.1865, d.v. Tjerk Jelles en Trijntje Sijbrens.

 

Noten: |a| ‘toenaam onbekend’ (overl.akte Baarderadeel 1845 no.28); |b| ‘zijnde de namen harer overleden ouders aan getuigen niet bekend’ (overl.akte Barradeel 1850 no.16); |c| Register van naamsaanneming, Jorwerd 12.07.1813.

 


terug