Alexander Rijken (1933-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Alexander Rijken, Lex, geb. Garoet 09.10.1933, eindexamen HBS-B, ingenieur technische natuurkunde Delft 1962|a|, werkzaam bij KSLA te Amsterdam (1962-1964) en bij Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrn. N.V. te IJmuiden (1964-1977), hoogleraar Twente (1977-), overl. ’s-Gravenhage 30.04.2020.

 

Noten: |a| De Volkskrant 03.02.1962 (A. Rijken, Den Haag).

 

[2] Herman Emile Rijken, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 08.01.1904, adsp. ambt. 4e kl. I.U.A. te Weltevreden (1930,1932), ambt. 4e kl. I.U.A. te Garoet (1934) en Cheribon (1938), ambt. 3e kl. I.U.A. te Cheribon (1941), overl. Batoe (Res. Malang) 14.02.1942|a|, tr. Garoet 09.11.1932|b|

[3] Cornélie Marie Agatha Vreedenburgh, Olly, geb. Batavia 20.12.1910, overl. ’s-Gravenhage 02.04.1998, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen).

Uit dit huwelijk:

1.                   Alexander Rijken, geb. Garoet 09.10.1933; volgt [1].

2.                   zoon.

3.                   dochter.

 

Noten: |a| geb. Emmahaven, Padang, moeder Elize Emelie; |b| stamkaarten Oost-Indische ambtenaren, Ministerie van Koloniën (Nationaal Archief).

 

[4] Alphonse Francois Rijken, geb. Afd. Toeban (Res. Rembang) 29.12.1861, ontvanger in- en uitvoerrechten te Rembang (ben. 13.10.1888, vermeld 1894), verificateur 2e kl. I.U.R. (1903), overl. Semarang 31.10.1912, tr. Rembang 03.05.1892|a|

[5] Eliza Emilia Bastiaans, geb. Rembang 26.04.1870, overl. Kediri 20.11.1933|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alphonse Francois Rijken, geb. Rembang 13.01.1894.
= w.s. Alphonse Francois Rijken, overl. Semarang 31.10.1912.

2.                   Wilhelmina Paulina Elize Ina Henriette Rijken, Ina, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 22.01.1902, overl. Pasoeroean 16.03.1946, verloofd Semarang 04.11.1920, tr. Semarang 04.01.1922 Alexander Godert Wethmar, geb. Makasser (Res. Celebes en Onderhorigheden) 14.09.1893|c|, l.i.. [Kediri 1933]

3.                   Herman Emile Rijken, geb. Emmahaven (Padang, Res. Sumatra’s Westkust) 08.01.1904|d|; volgt [2].

 

Noten: |a| bruid Elize E. (Bataviaasch nieuwsblad 13.05.1892); |b| E.E., oud 66 jaar (>geb.ca.1867) (annonce collectie CBG); |c| RA 1895 p.387 (Withmar); |d| Bataviaasch nieuwsblad 16.01.1904.

 

[6] Cornelis Gijsbert Vreedenburgh, geb. Lambaroe 20.05.1883, adjunct com. P.T. te Weltevreden (1911), overl. ’s-Gravenhage 11.03.1958, tr. Batavia 04.12.1908

[7] Marie Eugenie Elize Willemsen, geb. Tjiandoer 29.05.1887, overl. ’s-Gravenhage 21.12.1956|b|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 24.12.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eleonore Espérance Vreedenburgh, geb. Batavia 21.04.1909, overl. na 1960, tr. Soerabaja 03.02.1937 Jan Maurits Wollrabe, geb. Djakarta ca. 1900, fabriekarbeider, overl. Hellendoorn 15.06.1960, z.v. Maurits Emil Wollrabe en Christine Eveline van Hemert.

2.                   Cornelie Marie Agatha Vreedenburgh, geb. Batavia 20.12.1910|a|; volgt [3].

3.                   Cornelis Vreedenburgh, geb. Batavia 04.09.1912.

4.                   Gijsbert Vreedenburgh, geb. Batavia 08.08.1916.

 

Noten: |a| Vreedenburg (RA 1912 p.43); |b| M.E.Elise (annonce collectie CBG).

 

[8] Dirk Charles Rijken, geb. Semarang 12.04.1834, agent der Samarangsche wees- en boedelkamer in Afdeling Toeban (Rembang) (1861), tr. Afd. Toeban (Res. Rembang) 01.12.1860

[9] Wilhelmina Jeannetta Toorop, w.s. geb. Semarang 27.04.1846|a|, overl. na 1922.

– DCR woont Krawang (1859), Afd. Toeban (Rembang) (1861), Madioen (1863), Afd. Toeban (Rembang) (1864), Ledok (1871,1875).

Uit dit huwelijk:

1.                   Alphonse Francois Rijken, geb. Afd. Toeban (Res. Rembang) 29.12.1861; volgt [4].

2.                   *Henri August Rijken, geb. Afd. Toeban (Rembang) 11.03.1863, overl. Afd. Toeban (Rembang) 10.05.1863.

3.                   Theodore Jeannette Rijken, geb. Ledok (Res. Bagelen) 18.04.1867|b||c|, overl. Deventer 05.02.1952|d|, tr. 1e Soerabaja 28.08.1895|h| Gustav Hodissen, overl. Soerabaja 01.07.1908; tr. 2e Soerabaja 03.08.1911 Pieter Leonard Soumokil, overl. voor 1952.
     PLS tr. 1e Soerabaja 31.10.1901 de Inlandsche Christenvrouw Helena Karolina Wilhelmina Endoh.

4.                   Johannes Frederik Rijken, geb. Ledok (Res. Bagelen) 28.06.1869, overl. 02.11.1922|f|.

5.                   Petronella Bernardina Rijken, geb. Birit (Klaten), Solo of Soerakarta 26.09.1872|g|.

6.                   Frits Pieter Rijken, geb. Semarang 22.05.1875.

 

Noten: |a| RA 1847 p.330 (Wilhelmina Jeannette); |b| RA 1868 p.53; |c| geb. Wonosobo (overl.akte Deventer 1952 no.65); |d| ook overl.akte Markelo 1962 no.7; |e| Het Vaderland 10.07.1875; |f| annonce gedateerd Soerabaja / Ngoro (Djombang) 05.11.1922 van zijn moeder en twee kinderen (collectie CBG); |g| Birit (Klatten) (annonce v/d familie, De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 30.09.1872), Solo (burgerlijke stand te Solo van 1 t/m 31 October, De locomotief 04.11.1872), Soerakarta (RA 1874 p.245); |h| RA 1896 p.296 & Soerabaijasch nieuwsblad 14.09.1895 (bruidegom Hovissen, bruid H.J. Rijken) & De locomotief 17.09.1895 (bruidegom Hodissen, bruid Th.J.).

 

[10] Hermanus Bastiaans of Johan Robert Bastiaans 

[11] NN

– Er is een Hermanus Bastiaans, inwoner van Rembang (1870), overl. Rembang 20.10.1888.

– Er is een Hermanus Bastiaans, geb. Deventer 27.06.1828.

– Er is een Johan Robert Bastiaans, geb. Semarang ca. 1833|d|, inwoner van Rembang (1870), overl. Rembang 14.08.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eliza Emilia Bastiaans, geb. Rembang 26.04.1870|a|; volgt [5].

2.                   Walther Michel Bastiaans, ook Walter Michiel, geb. Rembang 26.04.1870|b|, overl. Bandoeng 07.02.1915, tr. Djokjakarta 25.09.1890 Jeanette Arenstine Godschalk, ook Jeanette Arenstiene, geb. Semarang 10.04.1872, overl. Bandoeng 30.09.1930.

3.                   Nicolaas William Bastiaans, geb. Rembang 26.04.1870|c|, tr. Rembang 01.03.1888|e| Johanna Charlotta Elisabeth de Graaf, ook de Graaff, w.s. geb. Probolinggo 20.08.1859, w.s. overl. Grisee 12.05.1917.
     JCEdG tr. 1e Toeban (Res. Rembang) 20.08.1886 Matheus Joseph Leveaux, overl. Rembang 11.11.1886.

 

Noten: |a| RA 1871 p. 214 (Eliza Emila, erkenning); |b||c| RA 1871 p.214 (erkenning); |d| RA 1834 p.204 (geen datum vermeld).

 

[12] Cornelis Vreedenburgh, geb. Rotterdam 09.08.1845, opzichter bij de Waterstaat (1891), Oost-Indisch ambtenaar met verlof (1901), overl. ’s-Gravenhage 03.10.1917, tr. Kotta-Radja 10.10.1882|g|

[13] Espérance Eleonora Brouwer, geb. Koetoardjo 15.04.1863, overl. ’s-Gravenhage 28.11.1959.

Uit dit huwelijk (moeder ook Espérance Eleonore):

1.                   Cornelis Gijsbert Vreedenburgh, geb. Lambaroe 20.05.1883; volgt [6].

2.                   Leopold Cornelis Vreedenburgh, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 03.07.1884, sergeant der infanterie (1908), tr. Soerabaja 21.10.1921 Louise Henriette Adelaide Hellemans, geb. Soerabaja 09.06.1894, overl. Maastricht 02.06.1968, d.v. Felix Hellemans en Johanna Wilhelmina Elisabeth de Grave.
     LHAH tr. 2e Soerabaja 24.02.1937 Gerard Christoffels.
     GC tr. 1e Soerabaja 02.11.1928 (echtsch. Soerabaja 25.06.1932) Helena Sophia Kempees.

3.                   Maria Elisabeth Vreedenburgh, geb. Kajoe Tanam (Res. Sumatra’s Westkust) 28.03.1886|b||c|, overl. ’s-Gravenhage 06.01.1971, tr. ’s-Gravenhage 13.02.1908 Pieter George Donleben, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 13.08.1882, boekhouder bij een houtaankapmaatchappij te Semarang (1908), overl. Meester Cornelis 27.07.1945, begr. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, z.v. Arie Donleben en Egbertina Maria Johanna van Nooijen.

4.                   Agatha Wilhelmina Vreedenburgh, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 27.01.1888, overl. na 1961, tr. Probolinggo 16.11.1916 Henri Jacques Prins, geb. Probolinggo 13.11.1884, overl. ’s-Gravenhage 15.08.1961, z.v. Albertus Prins en Johanna Eleonora Kniphorst.

5.                   Jan Vreedenburgh, geb. Beverwijk 17.12.1891, administrateur, overl. Haarlem 15.05.1956, tr. voor 1930 Maria Hubertina Henrietta Cox.

6.                   Wilhelm Vreedenburgh, geb. Pekalongan 24.06.1894, Oost-Indisch ambtenaar wonende te Pagar Alam (Sumatra) (1926), Oost-Indisch administratief ambtenaar (1933), overl. Tjimahi 22.03.1945, begr. Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi, tr. 1e ’s-Gravenhage 23.03.1926 (echtsch. voor 1933|e|) Maria Hubertina Henrietta Cox, geb. Roermond 19.01.1900, d.v. Frans Joseph Cox en Petronella Juliana Wijnen; tr. 2e ’s-Gravenhage 07.06.1933 Auguste Dorette Marie Schmidt, geb. Stadthagen|d| 14.09.1899, d.v. Wilhelm Schmidt en Marie Biesterfeld.
     MHHC tr. 1e (echtsch. vonnis Oberlandesgericht Hamm 09.10.1929) Wilhelm Dieckheuer.

7.                   Louis Marinus Vreedenburgh, geb. ’s-Gravenhage 28.08.1901, overl. Amsterdam 08.02.1964, tr. Batavia 25.10.1926|f| Elisabeth Roovers, geb. Amsterdam 14.01.1904, d.v. Pieter Jacob Roovers en Cornelia Koster. [Andijk 1966]

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Jacob Dienske, oud 44 jaar (huw.akte ’s-Gravenhage 1908 no.285); |b| RA 1888 p.305; |c| bruid geb. Soengei Boeloek (huw.akte ’s-Gravenhage 1908 no.285); |d| destijds in Schaumburg-Lippe, nu in Landkreis Schaumburg, Bundesland Niedersachsen; |e| geen aantekening op de akte (huw.akte ’s-Gravenhage 1926 no.247); |f| tr. 25.05 (RoosjeRoos) of 26.05 (Archiefkaart Stadsarchief Amsterdam); |g| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 31.10.1882.

 

[14] Henri Everdinus Bart Willemsen, geb. Soerabaja 24.12.1850, opzichter der eerste klasse bij de Exploitatie Westerlijnen (ben. 19.09.1884), overl. Meester Cornelis (Res. Batavia) 04.01.1905, tr. Ambarawa (Res. Semarang) 18.01.1875

[15] Elize Johanna Wolff, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 09.01.1851, overl. Batavia xx.07.1934|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Everdinus Bart Willemsen, geb. Klaten (Res. Soerakarta) 10.05.1879, overl. ’s-Gravenhage 20.07.1958, tr. Djokjakarta 05.06.1902 Ambrosina Theresia Birzak, geb. Djokjakarta 05.06.1880, overl. na 1958.

2.                   Anna Beata Henriette Willemsen, geb. Soekaboemi 13.09.1884, tr. Batavia 12.08.1911 John Lionel Dixon, geb. Soerabaija 02.04.1885, overl. Batavia 04.08.1917.

3.                   Marie Eugenie Elize Willemsen, geb. Tjiandjoer (Res. Preanger Regentschappen) 29.05.1887; volgt [7].

4.                   Justus Leopoldus Willemsen, geb. Buitenzorg (Res. Batavia) 18.06.1893, overl. na 1934.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 26.07.1934 (geen datum en geen plaats overlijden vermeld; sterfhuis a/d Chaulanweg No.1 (w.s. Batavia)).

 

[16] Johannes Frederik Rijken, overl. Semarang 13.05.1868, tr.

[17] NN

– Indische carričre JFR: boekhouder des kerkenraads te Semarang (1833,1835), ambtenaar ter beschikking van den gouverneur, belast met de administratie van het postwezen te Padang (Res. Sumatra’s Westkust) (1838,1839), administrateur der tweede klasse bij de tinmijn te Koba (Banka) (1840),waarnd. postkommies bij de Afd. Salatiga (1844,1847), agent der Samarangsche wees- en boedelkamer in de Afd. Salatiga (1850,1855), zoutverkoop-pakhuismeester te Salatiga (1855,1856) en te Semarang (1857,1859), ouderling te Afd. Salatiga (1855,1857).

– JFR woont Semarang (1830,1837), Padang (1838,1840), Afd. Salatiga (1845,1852), Semarang (1857,1867).

– Er is een Johannes Frederik Rijken, overl. voor 1870, tr. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 15.01.1846 Maria Francina Toorop, overl. Semarang 05.06.1870; uit dit huwelijk: Johannes Frederik Rijken, geb. Salatiga 02.10.1848, ged. Salatiga 15.07.1849 (Bronnenpublicatie IGV dl.04 p.15); Willem Claudius Rijken, geb. Salatiga 11.05.1850, ged. Salatiga 29.06.1850 (Bronnenpublicatie IGV dl.04 p.30).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonij Christoffel Rijken, geb. Semarang ca. 1833|a|, overl. Buitenzorg (Batavia) 05.12.1895, tr. 1e Semarang 26.04.1854 Anna Frederika Geertruida Lugtman, geb. Semarang 09.04.1836, overl. Padang 03.06.1868; tr. 2e Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 07.06.1869 Louisa Messerschmidt, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 20.06.1851, overl. Batavia 04.09.1876; tr. 3e Buitenzorg (Res. Batavia) 21.08.1890 Carolina Paul, overl. na 1895.

2.                   *Frans Willem Rijken, geb. Semarang ca. 1834|b|, overl. Semarang 11.06.1836.

3.                   Dirk Charles Rijken, geb. Semarang 12.04.1834|c|; volgt [8].

4.                   *Francina Dorothea Rijken, geb. Semarang 22.04.1836, overl. Semarang 05.09.1837.

5.                   *Maria Piternella/Pieternella Charlotte Rijken, geb. Semarang 12.07.1836, overl. Semarang 04.02.1885, tr. Semarang 24.02.1859 Francois Fredrik/Frederik Rapp, geb. Semarang 02.06.1832, overl. Militair Hospitaal te Semarang 24.01.1888, z.v. Fredrik/Frederik Rapp (ca.1805-1863) en NN.
Uit dit huwelijk: John Arie Fredrik Rijken Rapp, overl. Semarang 01.12.1904, tr. Semarang 12.04.1884 Anna Louisa von Winckelmann, overl. Kendal (Res. Semarang) 29.08.1898.

6.                   *Wilhelmina Pieternella/Piternella Rijken, geb. Semarang 06.04.1840, tr. Semarang 21.07.1859 Napoleon Eugene Anatole Ghislain de Vicq de Cumptich, geb. Batavia 15.08.1839, overl. Pekalongan 06.05.1906.

 

Noten: |a| RA 1834 p.203 (geen datum vermeld); |b| RA 1835 p.183 (geen datum vermeld); |c| RA 1836 p.195.

 

[18] *Johannes Bernardus Toorop, woont Pekalongan (1843), secretaris en boekhouder van het Vendu-departement te Semarang (1844,1846), pakhuismeester te Paradessie (Hoofd-depot van de Zoutadministratie te Rembang) (1847,1851), tr. Tegal ca. 1841|b|

[19] Emilia Marij Beaver.

– Er is een Johannes Bernardus Toorop, overl. Pekalongan 28.01.1852.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emilie Louisa Mariana Toorop, geb. Pekalongan 02.01.1842, overl. Soerabaja 17.09.1904|c|.

2.                   Wilhelmina Jeannette Toorop, geb. Semarang 27.04.1846|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| RA 1847 p.330 jo RA 1846 p.240 (JBT inwoner van Samarang); |b| RA 1842 no.244 (geen datum vermeld); |c| Emelia Louise Mariane (RA 1906 p.108).

 

[20] Bastiaans

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Bastiaans; volgt [10].

 

[22] NN

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   NN; volgt [11].

 

[24] Cornelis Gijsbert Vreedenburgh, geb. Rotterdam 03.08.1817, timmerman (1885), overl. Rotterdam 30.12.1885, z.v. Cornelis Vreedenburgh (1777-1833) en Maria van Oosterhout (1785-1851); tr. Rotterdam 06.11.1844

[25] Maria Elizabeth Verkaaik, geb. Rotterdam 10.05.1819, overl. Rotterdam 21.05.1894, d.v. Goose Verkaaik (1785-1852) en Elizabeth Toele (1783-1825).
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Cornelis Gijsbert Jan Vreedenburgh (1895-1975), hoogleraar Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Vreedenburgh, geb. Rotterdam 09.08.1845; volgt [12].

2.                   Goos Jacobus Vreedenburgh, geb. Rotterdam 27.08.1847, overl. Rotterdam 25.08.1855.

3.                   Maria Elizabeth Vreedenburgh, geb. Rotterdam 29.10.1850, overl. voor 1882, tr. Rotterdam 19.11.1879 Hendrik Jan Marcus Kieskamp, geb. Rotterdam 07.01.1848, overl. Rotterdam 07.02.1903, z.v. Abraham Kieskamp en Anna Clasina Leenders.
     HJMK tr. 1e Rotterdam 08.04.1874 Gerritje Cornelia Donker, geb. Rotterdam 30.01.1851, overl. Rotterdam 16.03.1875, d.v. Johannes Donker en Neeltje van den Akker; tr. 3e Rotterdam 17.05.1882 Geertruida Anna Bakker, geb. Rotterdam 16.07.1856, overl. Rotterdam 01.04.1923, d.v. Schristoffel Bakker en Cornelia Maria Verhagen.

4.                   Agatha Wilhelmina Vreedenburgh, geb. Rotterdam 01.05.1854, overl. Rotterdam 26.06.1895, tr. Rotterdam 09.11.1881 Abraham Vermeulen, geb. Dirksland 09.12.1856, overl. Rotterdam 01.01.1938, z.v. Daniel Poortvliet Vermeulen en Cornelia Olree.

5.                   Elizabeth Hendrika Vreedenburgh, geb. Rotterdam 11.08.1858, overl. ’s-Gravenhage 16.06.1928, tr. Rotterdam 18.02.1885|a| Job van Pernis, geb. Spijkenisse 19.04.1857, opzichter 3e klasse (ben. 27.04.1883), standplaats Semarang (1884), Kedoe (1885,1888), overl. Bennekom 11.09.1948, begr. Bennekom (Alg.Bpl.) 14.09.1948, z.v. Adrianus van Pernis, werkman, en Merrigje Oprel.

6.                   Jan Vreedenburgh, geb. Rotterdam 05.08.1862, architect, overl. ’s-Gravenhage 12.06.1933|d|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 15.06.1933, tr. Blora (Res. Rembang) 24.08.1892 Louise Constance Emelie Hornung, geb. Blora (Res. Rembang) 04.03.1870, overl. ’s-Gravenhage 27.03.1943, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.03.1943.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Cornelis Gijsbert Jan Vreedenburgh (1895-1975), hoogleraar Bandoeng.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, opzichter bij de waterstaat te Magelang, vertegenwoordigd door Jacob van Pernis, 41 jaar, metselaar (huw.akte Rotterdam 1885 fol.a067v).

 

[26] Arnoldus Frederikus Brouwer, geb. Soerabaja ca. 1823|a|, overl. Batavia 19.04.1881, tr. Banjoemas 13.06.1849

[27] Louise Mathilde von Gonzenbach, geb. Semarang ca. 1831|b|, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 09.12.1881|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Espérance Eleonora Brouwer, geb. Koetoardjo 15.04.1863; volgt [13].

2.                   *Esperance Mathilda Brouwer, geb. Afdn Poerworedjo en Koetoardjo (Res. Bagelen) 25.01.1868, overl. Karanganjar (Res. Bagelen) 31.05.1894.

 

Noten: |a| RA 1824 p.159 (Arnoldus Fredricus, geen datum vermeld); |b| RA 1832 p.212 (geen datum vermeld); |c| RA 1883 p.320 (van Gonzenbach).

 

[28] Gerrit Willemsen, eerste luitenant (ben. 30.04.1848), RMWO 4e klasse, overl. Soerabaja 05.01.1856, tr. Soerabaja 01.09.1848

[29] Anna Beata Henrietta Halwachs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Everdinus Bart Willemsen, geb. Soerabaja 24.12.1850|a|; volgt [14].

 

Noten: |a| RA 1852 no.412 jo RA 1852 p.336 (Gerrit Willemsen, inwoner van Soerabaja).

 

[30] Wolff

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elize Johanna Wolff, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 09.01.1851|a||b|; volgt [15].

 

Noten: |a| RA 1868 p.42 (erkenning) (RoosjeRoos); |b| RA 1853 p.438 (Eliese Johanna Wolff, geb. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 09.01.1851) (RoosjeRoos).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren