Pieter Jacob van Albada (1905-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovese hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien februari 2020)

 


 

[1] Pieter Jacob van Albada, Piet, geb. Groningen 05.09.1905, examen HBS-B te Harlingen 1923, doctoraal wis- en natuurkunde (hoofdvak wiskunde) Leiden 1933|a|, promotie Utrecht 13.06.1955|b|, wetenschappelijk hoofdmedewerker TH Eindhoven (1958-1970), overl. Oosterbeek 13.10.1997, tr. Leiden 01.03.1933 Lucia Catharina Joustra, Lucie, geb. Boeloeh Awar (Res. Oostkust van Sumatra) 20.03.1903|e|, overl. Nuenen 17.06.1985, crem. Utrecht (Daelwijck) 20.06.1985, d.v. Meint Joustra (1871-1926), zendeling, en Hendrika Velds.
– 1953: “Drs. P.J. [van] Albada, hoofdberoepsassistent aan de technische faculteit in Bandung, gerekend vanaf 1 Augustus naast deze functie benoemd tot docent in de natuurkunde aan de wis- en natuurkundige faculteit in Bandung.”|c|
– 2001: “Kort nadat Indonesië onafhankelijk was geworden, trad hij [PJvA] in dienst van de nieuwe republiek. Van 1951 tot 1958 was hij hoogleraar wiskunde, zowel aan de Technische Faculteit van de Universiteit van Indonesië als aan de pedagogische faculteit van de Universiteit Padjajaran (beide in Bandung). Tijdens een verlofperiode in Nederland (1955) promoveerde hij ...”|d|

Noten: |a| Leidsche Courant 19.12.1933; |b| proefschrift: Integral relations in alternative coordinate rings; promotor: H. Freudenthal (1905-1990); |c| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 22.09.1953; |d| Ed de Moor, «Het kistje van Albada», in: De Nieuwe Wiskrant jrg.21 no.2 (december 2001), pp.32-43 i.h.b. p.33; |e| Medan (RA 1904 p.88).

 

[2] Bruno Lieuwes van Albada, geb. Sint Maarten 11.07.1863, officier van gezondheid eerste klasse (1899), overl. Amersfoort 11.06.1937, begr., tr. ’s-Gravenhage 13.04.1899
[3] jkvr. Johanna Antonia van Rappard, geb. Breda 17.10.1872, overl. Amersfoort 14.06.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Bruno van Albada, geb. Hellevoetsluis 09.09.1900, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1923, oud-ing. N.V. Ned. Spoorwegen (1971), tr. Utrecht 15.09.1932 Elisabeth IJttje Reitsma, geb. Sneek 12.12.1907, d.v. Gerard Willem Reitsma en Trijntje van der Weij.

2.                   Pieter Jacob van Albada, geb. Groningen 05.09.1905; volgt [1].

3.                   Henriette Antonia van Albada, geb. Den Helder 11.02.1907.

4.                   Lieuwe Evert Willem van Albada, geb. Den Helder 10.09.1908, overl. Stiens 24.08.1982, begr. Jelsum 27.08.1982,  tr. D.A. Jensma, geb. 13.02.1910, overl. 30.12.1991.

5.                   Gale Bruno van Albada, geb. Amsterdam 28.03.1912, promotie Amsterdam UvA 31.10.1945|a|, hoogleraar-dircteur van de Bosscha Sterrenwacht te Lembang, hoogleraar Amsterdam UvA (1959-1972), overl. Amsterdam 18.12.1972, crem. Velsen (Westerveld) 22.12.1972.

6.                   Marius van Albada, geb. Rotterdam 25.04.1915, ingenieur, hoogleraar Wageningen, overl. Wageningen 17.03.1984, crem. Arnhem (Moscowa), tr. G.W.L. de Haan.

 

Noten: |a| proefschrift: Een onderzoek van lijnintensiteiten in eenige sterspectra van het tweede type; promotor: J. Clay (1882-1955).

 

[4] Nicolaas van Albada, geb. Workum 28.01.1835, hoofdonderwijzer (1862), hoofd ener school (1899), overl. Amsterdam 24.05.1917|a|, tr. Utingeradeel 29.08.1862

[5] Johanna Christina Beth, geb. Groesbeek 21.02.1836, overl. Epe 04.03.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bruno Lieuwes van Albada, geb. Sint Maarten 11.07.1863; volgt [2].

2.                   Zwaantje Sara Catharina van Albada, geb. Sint Maarten 24.11.1864, overl. Amersfoort 16.06.1942, tr. Epe 29.03.1904 Jacob Blaauboer, geb. Sint Maarten 19.06.1869, apotheker, overl. Utrecht 30.03.1945, z.v. Jan Jacobszn Blaauboer, makelaar, en Grietje Schermerhorn.

3.                   Lieuwe Evert Willem van Albada, geb. Sint Maarten xx.04.1866, overl. Sint Maarten 27.04.1866.

4.                   Lieuwe Evert Willem van Albada, geb. Sint Maarten 14.04.1868, eerste luitenant der Infanterie (1899,1904), overl. Haarlem 14.12.1955, tr. 1e Rheden 25.03.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 27.04.1928, ingeschr. Rheden 07.06.1928) Johanna Wilhelmina Feddes, geb. Arnhem 11.05.1876, overl. Utrecht 06.09.1954, d.v. Adrianus Feddes, kapitein-kwartiermeester, en Anna Elisabeth Geertruida Büchler; tr. 2e Johanna Maria Paijens.

 

Noten: |a| overl.akte Epe 15.08.1917 no.124.

 

[6] Willem Frederik ridder Rappard, later van Rappard, geb. Amsterdam 04.01.1846, officier bij de artillerie (1871), eerste luitenant (1872), kapitein der veldartillerie (1888), luitenant-kolonel (1899), kolonel van het tweede Regiment Vestingartillerie (1901), gepensioneerd luitenant-generaal (1933), Minister van Oorlog (1907-1908), RNL, overl. ’s-Gravenhage 22.05.1913, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 26.05.1913, tr. Delft 27.07.1871

[7] Petronella Jacoba du Marchie Sarvaas, geb. Koudekerk 24.11.1843, overl. ’s-Gravenhage 18.01.1933, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 21.01.1933.
– “Bij Koninklijk Besluit van 29.11.1886 no.36 is aan Willem Frederik ridder Rappard toestemming verleend bij zijn geslachtsnaam het woord van toe voegen met dien gevolge dat hij metr zijne wettige afstammelingen voortaan den naam zal dragen van van Rappard.”|a|

– Levensbericht WFvR: nl.wikipedia *  Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Antonia van Rappard, geb. Breda 17.10.1872; volgt [3].

2.                   Hendrika Antonia van Rappard, geb. Breda 19.10.1874, overl. Beverwijk 06.03.1959, tr. Amsterdam 05.09.1901 jhr. Marinus Rappard, geb. Buitenzorg (Res. Batavia) 26.10.1869, ingenieur bij de marine, overl. Haarlem 01.02.1940, z.v. jhr. Josias Cornelis Rappard en Cornelia Nicolina Tromp.

3.                   Marius van Rappard, geb. ’s-Gravenhage 17.11.1876, tweede luitenant der artillerie (1901), tr. ’s-Gravenhage 13.08.1901 Jacqueline Arnoldine van Kesteren, geb. Amsterdam 13.08.1878, d.v. Carel Otto van Kesteren, luitenant-generaal inspecteur van het Wapen der Infanterie (1901), en Alida Maria de Jonge Oudraat.

4.                   van Rappard, geb. ’s-Gravenhage 03.04.1880, overl. ’s-Gravenhage 06.05.1880.

5.                   Joan Michiel van Rappard, geb. ’s-Gravenhage 04.09.1882, eerste luitenant (1912), overl. Naarden 04.12.1958, tr. Zwolle 19.06.1912 Nina Jordaan, geb. Breda 27.09.1886, overl. Bussum 25.06.1961, d.v. Albert Frederik Wilhelm Jordaan, inspecteur der registratie (1886),  en Eskelina Hinke Bakker.

6.                   Willem Frederik van Rappard, geb. ’s-Gravenhage 14.07.1888, arts, overl. ’s-Gravenhage 25.01.1965, begr. 28.01.1965, tr. Amsterdam 09.12.1913 Jeanne Pauline Frederique van de Stadt, geb. Amsterdam 04.06.1890, overl. na 1969.

 

Noten: |a| kanttekening (geb.akte Delft 1872 no.412).

 

[8] Bruno Lieuwes van Albada, geb. Maastricht ca. 1793, schoolonderwijzer/onderwijzer der jeugd (1825,1852), hoofdonderwijzer der jeugd (1858), gepensioneerd hoofdonderwijzer (1862), overl. Workum 26.01.1877|a|; tr. 1e Leeuwarden 18.12.1814 Baukje Rienks de Vries, geb. Leeuwarden ca. 1790/1792, naaister (1814), overl. Oudebildtzijl (Het Bildt) 10.10.1824, d.v. Rienk de Vries, koster van de Galileërkerk (1814), en Janneke Ammama; tr. 2e Het Bildt 13.02.1825

[9] IJtje Annes Zijlstra, geb. Nieuwe Zijl // Oudebildtzijl ca. 1802, overl. Workum 16.11.1879.

Uit het huwelijk van Albada-Zijlstra:

1.                   Baukje van Albada, geb. Workun 20.10.1825, overl. Bolsward 23.12.1880.

2.                   Catharina van Albada, geb. Workum 20.02.1827, overl. Workum 27.04.1830.

3.                   Lieuwe van Albada, geb. Workum 14.12.1828, ondermeester, overl. Bolsward 16.12.1893, tr. Oostzaan 08.08.1852 Elsje van der Lelij, geb. Oostzaan ca. 1826, overl. Bolsward 29.09.1905, d.v. Jacob van der Lelij en Trijntje Sijmonsz.

4.                   Anne van Albada, geb. Workum 18.05.1831, onderwijzer, overl. na 1868, tr. Oostzaan 16.06.1859 Dieuwertje Kuiper, geb. Oostzaan ca. 1831, overl. na 1868, d.v. Jacob Kuiper, winkelier, en Klaasje van Zijl.

5.                   Katharina van Albada, geb. Workum 01.04.1833, overl. Tzum (Franekeradeel) 17.03.1864, tr. Workum 19.09.1858 Frederik Jansen, geb. Leeuwarden 23.10.1811, ondermeester (1832), schoolonderwijzer (1835), onderwijzer der jeugd (1844), hoofdonderwijzer der jeugd (1858), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.04.1872, z.v. Jan Frederik Jansen, zadelmaker, en Marijke Sipkes.
     FJ tr. 1e Het Bildt 27.09.1832 Reinsche Pieters Post, geb. Sint Jacobiparochie ca. 1809/1810, overl. Schraard (Wonseradeel) 18.03.1834, d.v. Pieter Pieters Post en Aafje Gerrits; tr. 2e Leeuwarderadeel 09.05.1835 Sjoukje Zetstra, geb. Huizum 09.06.1812, overl. Bozum (Baarderadeel) 01.05.1843, d.v. Rijkkele Zetstra en Dieuwke Snoek; tr. 3e Leeuwarden 25.05.1844 Trijntje Ferwerda, geb. Leeuwarden 20.10.1817, overl. Tzum (Franekeradeel) 13.12.1854, d.v. Salomon Ferwerda (ca.1793-1863), commies-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg (1817), ubstituut-griffier bij het provinciaal gerechtshof (1863), en Aafke Gerbenzon.

6.                   Nicolaas van Albada, geb. Workum 28.01.1835; volgt [4].

7.                   Jetske van Albada, geb. Workum 28.02.1837, overl. Workum 12.09.1882.

8.                   Aukje van Albada, geb. Workum 16.03.1839, overl. Haarlem 22.04.1920|b|.

9.                   Hendrika Sijbregta van Albada, geb. Workum 28.10.1841, overl. ’s-Gravenhage 30.05.1915, tr. Zwartsluis 08.05.1869 Johannes Troost, geb. Zwartsluis 21.05.1843, makelaar in turf (1869), fabrikant (1910), overl. ’s-Gravenhage 04.03.1916, z.v. Johannes Troost, makelaar in turf, en Geertje Jans Veldman.

 

Noten: |a| moeder per abuis Poot (overl.akte Workum 1877 no.10); |b| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1920 no.1763.

 

[10] Evert Willem Beth, ged. Amsterdam (Westerkerk) 19.04.1776, teerkoper (1825), rentenier (1832,1836), landbouwer (1837), overl. Groesbeek 21.04.1859; otr. 1e Amsterdam 01.09.1797 Lijsbeth der Kinderen, geb. (Oostzaandam) ca. 1778, overl. (‘aan een langzaam verval van krachten’) Amsterdam 21.08.1817; tr. 2e Amsterdam 29.07.1825|a|

[11] Zwaantje Sijlvester, ged. Bierum 28.02.1796, overl. Sint Maarten 26.08.1870.

Uit het huwelijk Beth-der Kinderen:

1.                   Johanna Jacoba Beth, geb. Amsterdam 21.03.1798|b|, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.04.1798, overl. Amsterdam 25.11.1837, tr. Amsterdam 30.06.1819 Jan Korthals, geb. Amsterdam 28.09.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.10.1797, grutter, handelaar in scheepsprovisiën, overl. Amsterdam 16.11.1863, z.v. Jan Evertsz Korthals, koopman, en Anna van der Zee.
     JK tr. 2e Nieuwer-Amstel 22.07.1841 Henrietta Elisabeth Raatzer, geb. Amsterdam 16.10.1806, ged. Amsterdam (Westerkerk) 31.10.1806, overl. Amsterdam 06.09.1862, d.v. Gerrit Raatzer en Henrietta Muller.
     HER tr. 1e Amsterdam 08.06.1827 Johannes Romijn, geb. Amsterdam 12.01.1804, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.01.1804, makelaar, overl. tussen 1834 en 1841, z.v. Paulus Romijn, makelaar, en Geertruij de Clercq.

2.                   Geertruijda Elisabeth Beth, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 08.03.1799.

3.                   Justus Willem Beth, geb. Amsterdam 20.07.1800, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 08.08.1800, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 06.01.1806.

4.                   Anna Maria Beth, geb. Amsterdam 28.11.1801, ged. Amsterdam  (Noorderkerk) 23.12.1801, tr. Amsterdam 08.06.1825 Georg Lodewijk Hasseleij, geb. Amsterdam 15.10.1800, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24.10.1800, wijnkoper, z.v. Georg Lodelijk Hasseleij, wijnkoper, en Willemina Sanders.

5.                   Meindert Beth, geb. Amsterdam 26.04.1803, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.05.1803.

6.                   levenloos kind, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 18.05.1805.

7.                   Justus Willem Beth, geb. Amsterdam 07.08.1807, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 28.08.1807, overl. Arnhem 28.07.1849|c|, tr. ’s-Hertogenbosch 19.06.1846 Cornelia van Wanrooij, geb. ’s-Hertogenbosch 27.05.1823, overl. ’s-Hertogenbosch 08.03.1895, d.v. Cornelius Joannes van Wanrooij en Wilhelmina van Hussen.
     CvW tr. 2e ’s-Hertogenbosch 21.11.1863 Petrus Ritmeijer, geb. ’s-Hertogenbosch 30.08.1825, overl. ’s-Hertogenbosch 03.01.1892, z.v. Christianus Ritmeijer en Jacoba Oldenburg.

8.                   Cornelia Wilhelmina Beth, geb. Amsterdam 25.10.1809, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 22.11.1809, tr. Sassenheim 09.07.1846 Pierre van der Sloot, geb. ca. 1797, grondeigenaar, z.v. Nicolas van der Sloot en Jeanne Catharina Goester.

9.                   Elisabeth Beth, geb. Amsterdam 28.10.1810, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 21.11.1810.

Kinderen van Zwaantje erkend bij het huwelijk in 1825:

10.               Evert Willem Sijlvester, later Beth, geb. Amsterdam 25.01.1821 (zie Bijlage B).

11.               Jacob Willem Sijlvester, later Beth, geb. Amsterdam 02.12.1823, overl. Groesbeek 04.01.1850.

Uit het huwelijk Beth-Sijlvester:

12.               Maria Theresia Beth, geb. Amsterdam 16.09.1825, koopvrouw (1885), overl. Nijmegen 03.06.1885, tr. ’s-Hertogenbosch 05.02.1879 Johannes de Kloe, geb. Dussen 23.06.1842, overl. Zierikzee 23.02.1884, z.v. Jan de Kloe en Christina Truren.

13.               Johannes Bernadus Willem Beth, geb. Beek (Ubbergen) 29.05.1829, verpleegde (1877), overl. Gesticht Ommerschans (Stad Ommen) 08.06.1877|d|.

14.               Sara Catharina Beth, geb. Beek (Ubbergen) 07.07.1830, overl. Roermond 04.12.1862, tr. Groesbeek 29.05.1850 Henricus Hubertus Vreijdenberger, geb. Maastricht 03.12.1823, rijksambtenaar, overl. Peij  (Echt) 20.06.1896, z.v. Martinus Vreijdenberger en Maria Theresia Slousen.
     HHV tr. 2e Echt 14.03.1864 Clara Cecilia Greijn, geb. Sittard 20.09.1839, overl. Peij (Echt) 09.04.1907, d.v. Paul Godfried Greijn, herbergier, en Maria Elisabeth Jacobina Paques.

15.               Theodora Wilhelmina Beth, geb. Beek (Ubbergen) 04.02.1832.

16.               Johanna Christina Beth, geb. Groesbeek 21.02.1836; volgt [5].

17.               Carel Willem Beth, geb. Groesbeek 13.11.1837, overl. Nijmegen 04.03.1904, tr. Maassluis 09.12.1866 Martina Roem, geb. Maassluis 08.01.1840, overl. Rotterdam 03.03.1888, d.v. David Roem en Neeltje van der Knaap.

 

Noten: |a| bruid oud 39 jaar (huw.akte Amsterdam 1825 reg.4 fol.118); |b| geb. 20.03 (annonce collectie CBG); |c| per abuis e.v. Wilhelmina van Wanrooij, correctie uit 1863 in de kantlijn (overl.akte Arnhem 1849 no.441); |d| ook overl.akte Nijmegen 1877 no.338.

 

[12] Kornelis Konrad Rappard, geb. Amsterdam 24.02.1811, ged. Amsterdam (Remonstrantse Kerk) 31.03.1811, commissionair (1839), overl. Amsterdam 27.11.1851, tr. Amsterdam 10.10.1839

[13] Johanna Antonia Dijkers, geb. Amsterdam 08.01.1813, muziekonderwijzeres (1851), overl. ’s-Gravenhage 21.12.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Conrad Hendrik Adam Rappard, geb. Amsterdam 10.01.1841, geëmployeerde Nederlandsche Handelsmaatschappij, tr. Amsterdam 06.07.1871 Geertruida Gerardina Boeke, geb. Amsterdam ca. 1835, overl. ’s-Gravenhage 08.12.1926, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 11.12.1926, d.v. Jan Boeke en Jennij de Stoppelaar Blijdestein.

2.                   Elisabeth Louise Rappard, geb. Amsterdam 28.04.1843, tr. Amsterdam 22.10.1868 Jacob van der Pot, geb. Leiden 28.12.1844, fabrikant, z.v. Combertus Willem van der Pot (1813-1891), dominee, predikant te Leiden (1844,1849) en Rotterdam (1868), en Joanna Jacoba Heemskerk.
– Een jongere broer van Jacob is Barend van der Pot, geb. Leiden 13.12.1849, overl. Zeist 18.09.1932, tr. Rotterdam 17.08.1876 Johanna Gosewina de Voogt, geb. Amsterdam 01.05.1854, overl. Zeist 16.01.1928, d.v. Johannes Everhardus de Voogt en Johanna van Linden van den Heuvell; uit dit huwelijk: Combertus Willem van der Pot, geb. Zevenbergen 25.01.1880, hoogleraar Groningen (1921-1950), RNL, CON, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1960, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 29.06.1960; levensbericht CWvdP: nl.wikipedia * KNAW|b|

3.                   Willem Frederik Rappard, geb. Amsterdam 04.01.1846; volgt [6].

4.                   Lodewijk Rappard, geb. Amsterdam 23.01.1848, overl. Amsterdam 19.02.1849.

5.                   Joan Michiel Rappard, geb. Amsterdam 18.01.1850, inspecteur der Deli maatschappij te Medan (1888), mede-administrateur der Deli maatschappij (1893), overl. Leiden 14.06.1893, tr. Leiden 03.05.1888|a| Jacoba Maria van Bemmelen, geb. Groningen 07.01.1864, overl. na 1893, d.v. Jacob Maarten van Bemmelen (1830-1911), hoogleraar Leiden (1874-1901), en Maria Boeke.
– Levensbericht JMvB: nl.wikipedia * Leiden * KNAW

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, bruidegom vertegenwoordigd door Willem Fredrik ridder van Rappard {broer}, toestemming bij KB 02.05.1888 no.3 (huw.akte Leiden 1888 no.89); |b| volgens deze publicatie overl. 26.06.

 

[14] Gidion Jan du Marchie Sarvaas, geb. Leerdam 16.02.1796, ged. Leerdam 20.03.1796, overl. Amsterdam 26.11.1879; tr. 1e Maarsseveen 09.04.1823 Catharina Christina Bastert, geb. ca. 1791, overl. Maarssen 18.02.1836, d.v. Nicolaas Bastert en Jacoba Cornelia Moltzer; tr. 2e Leer|b| 08.10.1839|a|

[15] Hendrika Anthonia Mulder,

ged. Maarssen 24.03.1811, overl. Amsterdam 17.08.1880, d.v. Johannes Lucas Mulder en Hendrika Bakhove.

Uit het huwelijk du Marchie Sarvaas-Bastert:

1.                   Jan Dumarchie Sarvaas, geb. Amsterdam 24.06.1835, dominee, predikant te Ilpendam, Nijmegen, ’s-Graveland, overl. voor 1895, tr. Amsterdam 07.06.1860|c| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.12.1872, ingeschr. Amsterdam 31.01.1873) Philippine Meier, geb. Amsterdam 30.01.1834, overl. na 1895, d.v. Heinrich Bernhard Meier en Catharina Elzer.

Uit het huwelijk du Marchie Sarvaas-Mulder (voorkind?):

2.                   Hendrika Antonia du Marchie Sarvaas, geb. Amsterdam ca. 1838, overl. Laren (NH) 02.03.1921, tr. Amsterdam 26.06.1862|d| Johannes Kluijtenaar, geb. Amsterdam 27.11.1826, koopman, overl. Baarn 26.09.1893, z.v. Jan Adriaan Kluijtenaar, koopman, en Aaltje Elisabeth Lastdrager.

Uit het huwelijk du Marchie Sarvaas-Mulder:

3.                   Catharina Jacoba Diderika du Marchie Sarvaas, geb. Koudekerk 22.12.1841, overl. Apeldoorn 22.04.1935, tr. Delft 28.02.1868 Philip Jacob te Winkel, geb. Arnhem 16.01.1843, eerste luitenant der artillerie (1868), z.v. Philip Jacob te Winkel (ca.1811-1882), griffier ter secretarie te Arnhem (1868), en Maria Elisabeth Juta.

4.                   Petronella Jacoba du Marchie Sarvaas, geb. Koudekerk 24.11.1843; volgt [7].

5.                   Adriana Maria du Marchie Sarvaas, geb. Koudekerk 01.12.1845, overl. ’s-Hertogenbosch 01.07.1893, tr. 1e Delft 25.07.1872 jhr. Johan de Jong van Beek en Donk, geb. Woerden 16.03.1840, luitenant ter zee tweede klasse (1872), overl. Den Helder 23.07.1873, z.v. jhr. Benjamin de Jong van Beek en Donk, luitenant-kolonel der genie, en Johanna Alberta van der Colff; tr. 2e Delft 23.10.1879 Christiaan Johannes de Jong van Beek en Donk, geb. Breda 12.08.1847, ingenieur bij de waterstaat, overl. Arnhem 02.10.1912, jongere broer van Johan.

6.                   Gidion Jan du Marchie Sarvaas, geb. Koudekerk 27.12.1847, overl. Amsterdam 09.11.1897, tr. Oudewater 16.09.1874 Maria Johanna Verploegh, geb. Oudewater 15.04.1850, d.v. Henri Verploegh en Geertruida Mulder.

7.                   Maria Margaretha du Marchie Sarvaas, geb. Leiden 30.08.1849, overl. Leiden 14.11.1849.

8.                   Marius du Marchie Sarvaas, geb. Leiden 25.04.1851, overl. Leiden 13.03.1852.

 

Noten: |a| ingeschreven huwelijksattestatie (huw.akte Amsterdam 15.06.1853 reg.5 fol.64); |b| destijds in Königreich Hannover, nu Kreisstadt in de Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |c| bruidegom in akte Dumarchie Sarvaas, tekent met du Marchie Sarvaas, moeder v/d bruidegom Henrica Antonia Mulder (huw.akte Amsterdam 1860 reg.5 fol.63v); |d| bruid oud 24 jaar, in akte Dumarchie Sarvaas, tekent met du Marchie Sarvaas, moeder v/d bruid Henrica Antonia Mulder (huw.akte Amsterdam 1862 reg.6 fol.1).

 

[16] Lieuwe Bruno van Albada, geb. Leeuwarden ca. 1765, ingek.lidmaat Leeuwarden 1796 (van Maastricht), soldaat bij de tweede compagnie eerste bataillon infanterie landmilitie in garnizoen te ’s-Gravenhage (1814), boekdrukker (1824,1846), overl. Leeuwarden 16.12.1846, z.v. Bruno Lieuwes van Albada en Siebrigje Hendriks (zie Bijlage A); tr. 2e Leeuwarden 18.07.1824 Lemke Dirks van Oosten, geb. Leeuwarden ca. 1779/1780, overl. Heerenveen (Schoterland) 12.08.1847|a|, d.v. Dirk Jans van Oosten en Sijtske Johannes; otr. 1e Harlingen 13.03.1790 (att. aan ‘elders’ 28.03.1790)

[17] Jetske Poort, geb. ca. 1767, ingek.lidmaat Leeuwarden 1795 (van Maastricht), breidster (1813), overl. Leeuwarden 31.01.1813|b|.

     LDvO tr. 1e voor 1807 Jacobus Uitting, ook van Uiting/Uitting, geb. Leeuwarden ca. 1781, gepensioneerd sergeant (1821), overl. Leeuwarden 03.01.1821, z.v. Jacobus Uitting en Catharina Wijds.

Uit het huwelijk van Albada-Poort (vader bij de dopen Leeuwarden 1791-1803 Lieuwe Bruno):

1.                   Hendrica, geb. Leeuwarden 03.02.1791, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 06.03.1791.

2.                   Bruno Lieuwes van Albada, geb. Maastricht ca. 1793; volgt [8].

3.                   Claas, geb. Leeuwarden 09.03.1797, ged. Leeuwarden 02.04.1797.

4.                   Hendrica, geb. Leeuwarden 02.06.1799, ged. Leeuwarden 16.06.1799.

5.                   Sijbrigje van Albada, geb. Leeuwarden 04.06.1803, ged. Leeuwarden 19.06.1803, overl. Hasselt 14.11.1855, tr. Het Bildt 28.04.1825 Paulus Zubli, geb. Haarlem ca. 1798, ontvanger der directe belastingen (1825), rijksontvanger (1847), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 10.01.1847, z.v. Abraham Zubli en Wilhelmina Johanna de Clercq.

6.                   Hendrica Cornelia van Albada, ged. Leeuwarden 02.02.1806.

 

Noten: |a| Lamkje; |b| geen ouders vermeld, geen plaats geboorte vermeld, e.v. Lieuwe Bruno (overl.akte Leeuwarden 1813 no.50).

 

[18] Anne Dirks Zijlstra, geb. Vrouwenparochie ca. 1772, schuitenvoerder (1814,1824), schipper (1825,1830), schuitenvoerder (1831), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 23.02.1831, z.v. Dirk Annes Zijlstra en Aukje Reinders van der Plaats; tr.

[19] Trijntje Klazes Bouma, geb. Vrouwenparochie ca. 1775, overl. ‘in het schip te’ Vrouwenparochie (Het Bildt) 22.01.1838, d.v. Anne{?} Teunis Bouma en IJtje Klazes de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aukje Zijlstra, geb. Vrouwenparochie/Oudebeldtszijl ca. 1797/1798, naaister (1824), overl. Leeuwarderadeel 03.04.1830, tr. Het Bildt 09.05.1824 Wijbren Foppes Plantinga, geb. Stiens ca. 1795/1796, boerenknecht (1824), gardenier (1830), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 10.06.1839, z.v. Foppe Wijbrand Plantinga, guardenier, en Wijtske Harmens.
     WFP tr. 2e Leeuwarderadeel 24.05.1832 Dieuwke Kornelis Zijlstra, geb. Hallum ca. 1786, overl.Hallum ( Ferwerderadeel) 17.12.1837, guardeniersche, d.v. Kornelis Pieters Zijlstra en Lijsbeth Rienks Geldertsma.

2.                   IJtje Annes Zijlstra, geb. Nieuwebildtszijl ca. 1802; volgt [9].

3.                   Grietje Zijlstra, geb. Vrouwenparochie ca. 1809, dienstmeid (1838), overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 12.09.1896, tr. Het Bildt 26.04.1838 Folkert Teunis Wassenaar, geb. Vrouwenparochie ca. 1807, werkman, overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 08.02.1865, z.v. Teunis Minnes Wassenaar, werkman, en Hijke Folkerts Bouma.

4.                   Dirk Zijlstra, geb. Vrouwenparochie 14.10.1814, overl. Vrouwenparochie 28.10.1814.

5.                   Dirk Zijlstra, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 02.11.1817, schipper, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 17.11.1885, tr. 1e Het Bildt 07.05.1840 Grijtje Douwes Bekius, geb. Sint Annaparochie 20.06.1813, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 02.11.1865, d.v. Douwe Alderts Bekius, gardenier, en Sijtske Doekes Siderius; tr. 2e Het Bildt 08.02.1866 Maijke Hoekstra, geb. Vrouwenparochie 08.03.1814, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 10.09.1893, d.v. Pijtter Tijssen Hoekstra, gardenier, en Akke Sijmens Sipma.
     MH tr. 1e Het Bildt 31.05.1838 Fedde Benedictus van der Feen, geb. Leeuwarden ca. 1804, ondermeester (1838), onderwijzer (1851), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 27.08.1851, z.v. Pieter van der Feen en Grietje Cornelis Sijtses.

 

[20] Justus Willem Beth, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 14.04.1748, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 16.09.1783, z.v. Jacob Beth en Cornelia Post; otr. Amsterdam 02.07.1773

[21] Johanna Catharina van Bergen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.10.1756, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.05.1784, d.v. Evert van Bergen en Sara Nanning.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Cornelia Beth, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.02.1775, overl. na 1829, otr. Amsterdam 07.04.1796 Jan Everwijn Herman Hubert, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraanse Kerk) 31.01.1773|a|, overl. voor 1822, z.v. Arnold Jan Hubert en Cornelia Elizabeth Haakman.

2.                   Evert Willem Beth, ged. Amsterdam (Westerkerk) 19.04.1776; volgt [10].

3.                   Sara Susanna Beth, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.11.1777, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 07.05.1778.

4.                   Jacob Beth, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 12.05.1779, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 07.09.1779.

 

Noten: |a| dopeling John Everwine Herman.

 

[22] Fokke Sijlvester, absent (1825), overl. voor 1870, tr.

[23] Mietje Poszet // Maria Theresia Poucet, overl. voor 1825.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantje Sijlvester, ged. Bierum 28.02.1796; volgt [11].

 

[24] Conrad Hendrik Adam Rappard, geb. Millingen 02.06.1776, makelaar (1839,1852), overl. Amsterdam 14.03.1855, z.v. Johan Bernhard Jodocus Theodorus Rappard (ca. 1746-1825), tol- en licent-ontvanger te Zevenaar, en Anna Maria Sanderson (-1810); otr. Amsterdam 22.10.1802 (op att. van Loenen)

[25] Kornelia van Leeuwen, geb. ca. 1777, overl. (aan ‘eene borstkwaal, die haar meermalen had bedreigd [] na eenige maanden lijdens’) Amsterdam 19.05.1826.

Uit dit huwelijk (‘zeven, meest nog jonge kinderen’ in 1826):

1.                   Johan Bernhard Jodocus Theodorus Rappard, geb. Amsterdam 28.10.1805, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 10.11.1805|a|, makelaar (1839,1852).

2.                   Alida Josina Rappard, geb. Amsterdam 25.01.1807, ged. Amsterdam (Remonstrantse Kerk) 18.02.1807.

3.                   Alida Josina Rappard, geb. Amsterdam 02.03.1808, ged. Amsterdam (Remonstrantse Kerk) 17.04.1808.

4.                   Louisa Engelberdina Marieanne Rappard, geb. Amsterdam 28.04.1809, ged. Amsterdam (Remonstrantse Kerk) 11.06.1809|b|.

5.                   Kornelis Konrad Rappard, geb. Amsterdam 24.02.1811, ged. Amsterdam (Remonstrantse Kerk) 31.03.1811; volgt [12].

6.                   Pieter Fredrik Rappard, geb. Amsterdam 02.07.1814, zeeman, overl. Amsterdam 05.11.1876, tr. Amsterdam 30.09.1852 Fokkien Roemers, geb. Groningen 07.03.1813, overl. Amsterdam 17.06.1895, d.v. Hindrik Roemers, hovenier, en Geertien Aaldering.

7.                   Johanna Henrietta Catharina Rappard, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. ’s-Gravenhage 05.12.1909, tr. Amsterdam 26.05.1842 Jan Herman de Ridder, geb. Culemborg 23.01.1816, predikant te Boskoop (1842), overl. ’s-Gravenhage 06.01.1893, z.v. Cornelis de Ridder, ontvanger der indirecte belastingen en notaris, en Margaritha van Leeuwen.

 

Noten: |a| get. Johan Bernhard Jodocus Theodorus Rappard {opa} en Anna Maria Rapperd geboren Sanderson {oma}; |b| get. Johan Bernhard Jodocus Theodorus Rappard {opa} en Anna Maria Rappard geboren Sanderson {oma}.

 

[26] Lodewijk Dijkers, geb. St. Eustatius ca. 1776, overl. voor 1838, otr. Amsterdam 24.12.1802

[27] Elisabeth Meijse, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.05.1780, overl. Amsterdam 06.10.1850, d.v. Daniel Meijse en Helena de Roos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Dijkers, geb. Amsterdam 15.04.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24.04.1803.

2.                   Sara Helena Dijkers, geb. Amsterdam 27.10.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 02.11.1804, overl. Nieuwer-Amstel 27.07.1878.

3.                   Elisabeth Louise Dijkers, geb. Amsterdam 07.04.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.04.1806, begr. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 09.08.1808.

4.                   Gustaaf Fredrik Wilhelm Dijkers, geb. Amsterdam 25.08.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.09.1807, zeeman (1838), overl. Wageningen 06.12.1857, tr. Amsterdam 28.06.1838 Jacomina Angenesa Wickemeijer, ook Jacomina Angeneta/Angenisa/Angenisca, geb. Amsterdam 29.05.1804, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 08.06.1804, overl. Wageningen 07.02.1875, d.v. Willem Wickemeijer en Maria Elisabeth Meijse.
     JAW tr. 1e Amsterdam 29.07.1829 Gerrit Evert Euwe, geb. Amsterdam 14.12.1805, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.12.1805, zeeman (1829), stuurman (1831), overl. Middelburg 19.03.1831, z.v. Hendrik Euwe, scheepstimmerman, en Hendrina Hubeek.

5.                   Joan Machiel Dijkers, geb. Amsterdam 09.02.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 26.02.1809, commissionair, tr. Amsterdam 06.07.1848 Maria Margareta Keijser, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 05.04.1799, d.v. Jan Frederik Keijser en Johanna Kleijn.
     MMK tr. 1e Nigtevecht 16.06.1819 Willem de Joode, geb. Amsterdam 12.09.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.09.1798, overl. voor 1848, z.v. Willem de Joode en Catharina Alida de Roever.

6.                   Lodewijk Dijkers, geb. Amsterdam 09.02.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1811, fuselier bij de eerste kompagnie, reserve bataillon, van de tiende afdeling infanterie (1832), overl. (in het militair hospitaal te) Bergen op Zoom 13.05.1832.

7.                   Johanna Antonia Dijkers, geb. Amsterdam 08.01.1813; volgt [13].

 

[28] Gidion Jan Langerak du Marchie Sarvaas, geb. ca. 1761, overl. Utrecht 03.05.1814, otr. Amsterdam 22.12.1785

[29] Maria Tuijte, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 05.10.1766, overl. Utrecht 18.01.1838, d.v. Pieter Tuijte en Margreta van der Meulen.    

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Maria du Marchie Sarvaas, geb. Amsterdam (Noorderkerk) 22.11.1786, overl. Utrecht 06.12.1856, tr. voor 1808 Willem George Fredrik van Sorgen, ged. Utrecht (Buurkerk) 07.07.1781|a|, overl. Utrecht 11.01.1847, z.v. David van Sorgen, mr., en Adriana Amelia van Gils.

2.                   Helena Amelia du Marchie Sarvaas, geb. Antwerpen ca. 1790, overl. Utrecht 21.04.1864, tr. Utrecht 23.04.1818 Cornelis Maurits van Eelde, ged. Utrecht 15.05.1791, overl. Breukelen-Sint Pieters 17.11.1858, z.v. Johannes Antonie van Eelde en Clara Rijnborgh van Cleeff.

3.                   Gideon Jan du Marchie Servaas, geb. Leerdam 16.02.1796, ged. Leerdam 20.03.1796; volgt [14].

4.                   Margaretha du Marchie Sarvaas, ged. Utrecht 03.03.1799, overl. Amsterdam 20.09.1833, tr. Utrecht 03.09.1818 Henrikus van Voorthuijsen, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 29.03.1795, overl. na 1833, z.v. Evert van Voorthuijsen en Geesje Smit.

5.                   Petronella Jacoba du Marchie Sarvaas, geb. Utrecht ca. 1801/1802, overl. Utrecht 05.10.1858, tr. 1e Utrecht 20.02.1824  Aegidius de Wit, geb. Zierikzee ca. 1800/1801, overl. Utrecht 02.11.1826, z.v. Johannes de Wit en Maria Sophia Knops; tr. 2e Utrecht 04.02.1836 Johannes Ferdinand Elzer, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 29.03.1786, z.v. Hendrik Elzer en Regina Amalia Schultz.
     JFE or. 1e Amsterdam 09.01.1807 Adriana Scheltes, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.01.1787, overl. voor 1836, d.v. Maria Hagens.

6.                   Jan Jacob du Marchie Sarvaas, ged. Utrecht 20.03.1803, begr. Utrecht 11.04.1803.

7.                   Catharina Jacoba du Marchie Sarvaas, ged. Utrecht 24.04.1805, overl. Utrecht 01.07.1869, tr. Utrecht 30.10.1834 Dirk de Bonvoust Beeckman, ged. Utrecht 07.08.1796, overl. Utrecht 06.10.1853, z.v. Martinus Henricus Beeckman en Sara Hendrina de Bonvoust.

 

Noten: |a| getuige Willem George Fredrik, ‘Prince van Oranje en Nassauw etc.’ (inv.16 fol.234).

 

[30] Johannes Lucas Mulder, geb. Harmelen ca. 1778/1779/1781, schoolonderwijzer, organist en koster, overl. (‘aan eene hevige zenuwziekte’) Maarssen 18.10.1831, z.v. Johannes Lucas Mulder en Adriana Haas; tr. 2e Maarssen 26.08.1826 Margareta Laurier, vondeling, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 09.11.1796|d|, overl. na 1858; otr. 2e Amsterdam 27.04.1804, tr. Maarssen (gerecht) 21.05.1804

[31] Hendrica Bakhoven, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 10.10.1779, overl. Maarssen 28.10.1822, d.v. Jan Bakhoven en Hendrika Koppelmans.

     ML tr. 2e Maarssen 08.02.1840 Hermanus van Erkum, ged. Maarssen 12.09.1773, z.v. Cornelis van Erkum en Elizabet van Amerongen.

Uit het huwelijk Mulder-Bakhoven:

1.                   Johanna Maria Hendrica Mulder, ged. Maarssen 02.11.1806, overl. Maarssen 21.01.1846, tr. Maarssen 06.03.1824 Mattheus Doesburg, ged. Montfoort 02.09.1802, onderwijzer der jeugd, overl. Maarssen 11.02.1836, z.v. Willem Doesburg, bouwman, en Gerrigje van Oost.

2.                   Johannes Lucas Mulder, ged. Maarssen 29.01.1809, stuurman (1841), commies rijksbelastingen (1862), overl. Apeldoorn 16.01.1862|b|, tr. Apeldoorn 23.04.1841 Debora Berendina Bertel, geb. Vlissingen 05.09.1818, overl. Groenlo 21.10.1859, d.v. Leendert Bertel, pruikmaker, en Hendrica Francina Moggestorm.

3.                   Hendrica Antonia Mulder, ged. Maarssen 24.03.1811; volgt [15].

4.                   Magdalena Deliana Mulder, geb. Maarssen 31.12.1812, dienstbaar (1842), overl. Breukelen-Nijenrode 15.05.1853, tr. Amsterdam 11.05.1842 Hendrik Klijn, geb. Amsterdam 14.11.1813, leerlooier (1842), z.v. Abraham Klijn, leerlooier, en Antje Balster.

5.                   Johanna Berendina Mulder, geb. Maarssen 24.12.1814.

6.                   Matthijs Mulder, geb. Maarssen 15.05.1816, opzichter bij de centraal spoorweg-maatschappij|a| (1881), overl. Zwolle 10.03.1881, tr. ’s-Gravenhage 27.07.1842 Johanna Catharina de Graaff, geb. Purmerend ca. 1816, overl. Purmerend 01.02.1895, d.v. Pieter de Graaff en Maria Brunus.

7.                   Geertruida Mulder, geb. Maarssen 18.09.1818, overl. Oudewater 28.10.1852, tr. Amsterdam 25.09.1845 Hendrik Verploegh, Henri, geb. Amsterdam 25.12.1811, rijksontvanger, z.v. Hendricus Verploegh en Maria Elisabeth van Buuren.

8.                   Barend Muler, geb. Maarssen 13.01.1821.

Uit het huwelijk Mulder-Laurier:

9.                   Adriana Louiza Mulder, geb. Maarssen 12.12.1826, tr. Amsterdam 31.05.1854 Jacobus Mulder, geb. Utrecht 13.10.1831, zilversmidsknecht, z.v. Johannes Mulder, schilder, en Petronella van Hassel.

10.                David Petrus Mulder, geb. Maarssen 06.06.1828, smid, overl. Zwolle 01.06.1907, tr. Groningen 23.05.1858 Fransina Wasscher, geb. Aduard 26.05.1832, dienstmeid (1858), overl. Zwolle 09.01.1918, d.v. Arend Jakobs Wasscher, timmerman, en Catharina Franciscus Lasthuis.

11.                Johanna Lukretia Mulder, geb. Maarssen 18.06.1830, overl. Zutphen 22.06.1874|c|, tr. Maarssen 05.09.1856 Gerrit Eppen, geb. Maarssen 21.04.1831, overl. Maarsseveen 13.05.1863, z.v. Rijk Eppen en Gerritje Verhoef.

 

Noten: |a| Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS); |b| ook overl.akte Eibergen 1862 no.11; |c| ook overl.akte Groningen 22.06.1874; |d| als nummer 13 van 20 kinderen gedoopt op verzoek van de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis, get. Pieter Walland.

 


Bijlage A

 

[32] Bruno Lieuwes van Albada, begr. 23.11.1788|a|, tr.

[33] Siebrigje Hendriks, overl. 11.04.1806|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Lieuwe Bruno van Albada, geb. Leeuwarden ca. 1765; volgt [16].

3.                   Hendrik Bruno van Albada, geb. Leeuwarden ca. 1769, overl. Leeuwarden 28.08.1846, tr. 1e Tjitske Geerts; tr. 2e Etje Feikes Faber.

4.                   Judikje Bruno van Albada, geb. ca. 1771, overl. 31.12.1807, begr. Leeuwarden 02.01.1808, tr. Leeuwarden (Galileërkerk) 14.06.1795 Johannes Pietersen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 31.01.1766, onderwijzer (1817), schoolmeester (1820), schoolonderwijzer (1823), overl. Leeuwarden 08.05.1823, z.v. Jacobus Pietersen en Anna Groddek.
     JP otr. 2e Leeuwarden 28.04.1809 Anna Catharina van Hagen, geb. ca. 1766, overl. Leeuwarden 17.01.1817; tr. 3e Leeuwarden 01.11.1817 Hendrikje Schreinhout, geb. ca. 1788, dienstmaagd (1817), overl. Leeuwarden 21.10.1859, d.v. Johannes Nicolaas Schreinhout en Jeltje Hendriks.

5.                  

 

Noten: |a||b| huw.akte Leeuwarden 1823 fol.153 (bruidegom kleinzoon Hermanus Jacobus Pietersen).

 


Bijlage B

 

Evert Willem Beth, geb. Amsterdam 25.01.1821, ambtenaar bij de in- en uitgaande rechten (1848), verificateur (1877), tr. ’s-Gravenhage 24.06.1846 Cornelia Petronella Kok, geb. ’s-Gravenhage ca. 1819, naaister (1846), d.v. Leendert Albertus Kok en Johanna Hers;

uit dit huwelijk o.a.:

 

Evert Willem Beth, geb. Ooij (Ubbergen) 16.08.1848, commies verificateur (1877), rijksontvanger (1907), tr. Kruiningen 24.10.1877 Anthonina Maatje Polderman, geb. Krabbendijke 05.03.1858, d.v. Hermanus Johannes Eliza Polderman en Adriana Bliek, herbergierster (1877);
uit dit huwelijk o.a.:

 

Hermanus Johannes Elisa Beth, geb. Roosendaal en Nispen 05.07.1880, doctoraal Amsterdam UvA 1904, promotie Amsterdam UvA 04.11.1910|a|, leraar HBS (1907), overl. Amersfoort 06.02.1952, tr. Hilligje de Groot, geb. Kampen ca. 1882, d.v. Jan de Groot, metselaar, en Aaltje Treep;

uit dit huwelijk o.a.:

 

Evert Willem Beth, geb. Stad Almelo 07.07.1908, promotie Utrecht 22.11.1935|b|, hoogleraar Amsterdam UvA (1946-1964), overl. Amsterdam 12.04.1964.
– Levensbericht EWB: nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Schommelingen om een evenwichtsstand bij het bestaan eener eenvoudige lineaire relatie tusschen de reciproke waarden der perioden, met toepassing op de beweging, zonder wrijving, van een zwaar punt op den bodem eener vaas; promotor: D.J. Korteweg (1848-1941); |b| proefschrift: Rede en aanschouwing in de wiskunde.

 


Legenda

Sint Maarten = Sint Maarten (NH)


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren