Charles Prosper Wolff Schoemaker (1882-1949)

Richard Leonard Arnold Schoemaker (1886-1942)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2019)

 


 

[1.a] Charles Prosper Wolff Schoemaker, geb. Banjoebiroe (Res. Semarang) 25.07.1882, tweede luitenant der genie van het Ned.Indisch Leger (1917), hoogleraar Bandoeng (1922-1939), RNL 1938, overl. (‘na een langdurig ziekbed’) Bandoeng 22.05.1949, begr. Bandoeng (Pandoekerkhof), tr. 1e Nijmegen 27.01.1906|a| Lucie Hofstede, geb. ’s-Gravenhage 07.02.1885, d.v. Joseph Hofstede (1833-1920), gep.kolonel hoofd-intendant Oost-Indisch Leger (1885), RNL, en Maria Johanna Paulina Jacobs (1859-1946); tr. 2e Bandoeng 05.04.1923|b| N. van Oppen.
– Werk in Bandoeng: Jaarbeurs * Villa Isola

– Levensberichten CPWS: en.wikipedia * id.wikipedia (met foto) * nl.wikipedia

 

Noten: |a| ‘huwelijk met de handschoen’, de bruidegom (C.P. Schoemaker) woont te Tjimahi en is vertegenwoordigd door August Christiaan Sanches {zijn (aanstaande) zwager} (huw.akte Nijmegen 1906 no.19); |b| De Preanger-bode 05.04.1923.

 

[1.b] Richard Leonard Arnold Schoemaker, geb. Roermond 05.10.1886, luit. der Genie O.I.L. & cand. bouwk. ingr (jun1912)|d|, bouwkundig ingenieur & 1e luit. der Genie der O.I.L. (jul1912)|e|, hoogleraar Bandoeng (1920-1924), hoogleraar Delft (1924-), Duitse gevangenschap 02.05.1941, overl. Sachsenhausen 03.05.1942|a||b||g||h|, verloofd Rijswijk (ZH) 05.06.1912|c|, tr. Rijswijk (ZH) 02.07.1912|f| Nelly Huijsman, geb. Batavia 25.10.1889, overl. na 1949, d.v. Jan Christiaan Huijsman (ca.1856-) en Johanna Carolina Wijnmalen (ca.1858-).
– Levensberichten RLAS: en.wikipedia * id.wikipedia (met foto), * nl.wikipedia

 

Noten: |a| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |b| overl. Amersfoort (Erelijst van Gevallenen 1940-1945); |c||d| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 06.06.1912; |e| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 03.07.1912; |f| bruidegom tweede luitenant der genie van het Indische Leger (huw.akte Rijswijk 1912 no.32); |g| geen plaats vermeld (overl.akte Delft 18.08.1942 no.452); |h| geen plaats vermeld in de annonce van de familie (Delftsche courant 08.05.1942).

 

[2] Jan Prosper Schoemaker, geb. Willem I (Java, NOI) 12.07.1852, tweede luitenant (1877), eerste luitenant (1886), gep. majoor O.I.L. (1918), RON met de zwaarden, overl. ’s-Gravenhage 23.02.1918, begr. Nijmegen (Bpl. Rustoord) 27.02.1918, tr. Roermond 05.09.1877
[3] Josephine Charlotta Wilhelmina Wolff, geb. Batavia 24.06.1859, overl. Amersfoort 09.02.1944|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Susanna Arnolda Schoemaker, geb. Padang (Res. Padangsche Benedenlanden) 16.07.1880|b|, overl. Amersfoort 11.05.1944, tr. voor 1918 August Christiaan Sanches, geb. Amsterdam 08.07.1874, civiel ingenieur, spoorwegingenieur (1917), afdelingschef bij de Nederlandse Spoorwegen, overl. Amersfoort 08.05.1926, z.v. Daniel Jean Sanches (-1912) en Alida Apfeld. [Haarlem 1918]

2.                   Charles Prosper Schoenmaker, later Wolff Schoemaker, geb. Banjoebiroe (Res. Semarang) 25.07.1882|c|; volgt [1.a].
In 1919 diende hij aan de regering een verzoek in tot naamsverandering door het toevoegen van de achternaam van zijn moeder, Wolff. In 1921 kreeg hij officieel toestemming om zijn naam te veranderen in Wolff Schoemaker. Dit werd in Nederlands-Indië meer gedaan ter verhoging van de status om de positie in de gecompliceerde Indische standensamenleving te verbeteren.” – nl.wikipedia {jan’18}

3.                   Richard Leonard Arnold Schoemaker, geb. Roermond 05.10.1886; volgt [1.b].

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1944 no.110; |b| RA 1881 p.284 & Het nieuws van den dag 06.09.1880; |c| RA 1883 p.267 (Ambarawa) & huw.akte Nijmegen 1906 no.19 (Banjoebiroe).

 

[4] Jan Francies Schoemaker, overl. Batavia 10.05.1856|b|, tr. Semarang 25.09.1851|a|

[5] Arnolda Brouwer, geb. Gorinchem 24.03.1827, overl. Maastricht 03.10.1904; tr. 2e Soerabaja 10.10.1857|c| Leonardus Adrianus Hoogenstraaten, geb. Leiden 26.10.1812, gep. Oost-Indisch ambtenaar (1866), overl. Roermond 11.03.1893, z.v. Jan Hoogenstraaten en Maria Johanna Geerloff.

Uit het huwelijk Schoemaker-Brouwer:

1.                   Jan Prosper Schoemaker, geb. Willem I (NOI) 12.07.1852; volgt [2].

Uit het huwelijk Hoogenstraaten-Brouwer:

2.                   Franciscus Josephus Marie Hoogenstraaten, geb. Leiden 16.06.1866, overl. Leiden 10.06.1867.

3.                   Josephus Johannes Maria Hoogenstraaten, geb. Leiden 22.10.1868.

4.                   Christianus Ludovicus Jacobus Hoogenstraaten, geb. Roermond 27.02.1871, overl. na 1932, tr. Afd. Beneden-Langkat (Res. Oostkust van Sumatra) 27.08.1898|d| Marie Cornelie Camille Joffroy, overl. na 1932.

 

Noten: |a| RA 1852 p.389; |b| RA 1857 p.538; |c| RA 1859 p.561; |d| RA 1900 p.351.

 

[6] Joseph Wolff, majoor der O.I. Cavalerie, overl. voor 1873, tr. Salitaga (Res. Semarang) 04.12.1855|a|

[7] Susanna Charlotta Clarenbach, geb. Semarang ca. 1834|b|, overl. Roermond 10.01.1873|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederika Josephina Susanna Charlotta Wolff, geb. Batavia 15.11.1856|c|, overl. Batavia 21.11.1856|d|.

2.                   Josephine Charlotta Wilhelmina Wolff, geb. Batavia 24.06.1859; volgt [3].

3.                   Dochter Wolff, overl. na 1873|e|.

 

Noten: |a| RA 1857 p.486; |b| RA 1835 p.183; |c| RA 1857 p.500; |d| RA 1857 p.541; |e| ‘tot droefheid harer beide jeugdige dochters’ (annonce 1873, collectie CBG); |f| oud 38 jaar (overl.akte Roermond 1873 no.3).

 

[8] Schoemaker.

[9] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Francies Schoemaker; volgt [4].

 

[10] Johannes Brouwer, geb. Amsterdam 18.01.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.01.1802, geweermaker der 3e klasse bij de eerste compagnie artillerie werklieden (1822,1823), geweermaker (1824,1828), tr. Delft 23.07.1823

[11] Maria van Loenen, ged. Wateringen 10.02.1803, dienstbode (1822).

Voorkind:

1.                   Johanna Maria Brouwer, geb. Delft 26.11.1822|a|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Leendert Brouwer, geb. Gorinchem 14.06.1824.

3.                   Pieter Johannes Brouwer, geb. Gorinchem 27.08.1825.

4.                   Arnolda Brouwer, geb. Gorinchem 24.03.1827|b|; volgt [5].

5.                   Maria Catharina Brouwer, geb. Gorinchem 26.08.1828, overl. Gorinchem 20.01.1829.

 

Noten: |a| aangifte door JB ‘verklarende vader van het kind te zijn’ (geb.akte Delft 1822 no.493); |b| moeder van Loene (geb.akte Gorinchem 1827 no.59).

 

[12] Wolff.

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Wolff; volgt [6].

 

[14] Pieter Arnold Clarenbach, militair, overl. Soerakarta 23.11.1869, tr. Semarang 1823|a|

[15] Wilhelmina Frederika von Wolzogen, overl. Soerakarta 15.05.1871|i|; tr. 1e voor 1821 Fredrik Bot, overl. voor 10.10.1821.

Uit het huwelijk Bot-von Wolzogen:

1.                   Carolina Fredrika Johanna Bot, geb. Semarang 10.10.1821|h|.

Uit het huwelijk Clarenbach-von Wolzogen:

2.                   Rosette Wilhelmina Clarenbach, geb. Semarang ca. 1824|b|, w.s. overl. Salatiga (Res. Semarang) 04.04.1881|k|.

3.                   kind, overl. Semarang 04.12.1826|c|.

4.                   Johanna Elisabeth Clarenbach, geb. Semarang 14.01.1829|d|, w.s. overl. Semarang 04.01.1865|m|.

5.                   Pieter Arnold Clarenbach, geb. Kediri ca. 1832|n|, overl. Soerakarta 10.01.1872.

6.                   Susanna Charlotta Clarenbach, geb. Semarang ca. 1834; volgt [7].

7.                   Alexander Wilhelm Clarenbach, geb. Semarang 06.04.1837|e|, w.s. overl. Salatiga (Res. Semarang) 05.05.1900|l|.

8.                   Frans Carl Clarenbach, geb. Semarang 21.04.1840|f|, overl. Semarang 07.11.1840|g|.

 

Noten: |a| RA 1824 p.149 (bruidweduwe wijlen F. Bor’); |b| RA 1825 p.160; |c| RA 1827 p.186; |d| RA 1830 p.177; |e| RA 1838 p.237; |f| RA 1841 p.257; |g| RA 1841 p.289; |h| RA 1822; |i| RA 1872 p.291; |k| RA 1882 p.316; |l| RA 1901 p.481; |m| RA 1866 p.84; |n| RA 1833 p.237.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Pieter Johannes Brouwer, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 02.04.1805, z.v. Jan Brouwer (-1801) en Gerritje Stoltenzeel (-1809); tr.

[21] Johanna Binnevelt, overl. Paramaribo 03.05.1820, d.v. Johannes Binnevelt en Johanna Maria Zwanenburg (-1806).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Brouwer, geb. Amsterdam 18.01.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.01.1802|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| vader Pieter.

 

[22] Leonardus van Loenen, Leendert, geb. Wateringen ca. 1768/1769/1772, ‘journalier’ (1813), arbeider (1815,1817), aschman (1819,1820), arbeider (1823), aschgaarder (1828), aschman (1831), overl. Delft 17.10.1831|c|, z.v. Willem van Loenen en Maria Heijdra; tr.

[23] Joanna Lammers, Johanna, geb. Wateringen ca. 1777/1779/1780, water- en vuurverkoopster (1838), overl. Delft 09.02.1841|d|, d.v. Dirk Lammers, logementhouder, en Anna Maria Einhaus.

Uit dit huwelijk (vader ook van Loene):

1.                   Maria van Loenen, ged. Wateringen 10.02.1803; volgt [11].

2.                   Anna Maria van Loenen, ged. Delft (parochie St.Joseph) 16.10.1804, tr. Delft 27.08.1828 Gerrit Collé, geb. Culemborg 26.12.1802, geweermaker, z.v. Joseph Collé en Christina van Panwijk.

3.                   Wilhelmus van Loenen, ged. Delft (parochie St.Joseph) 24.04.1807, fuselier bij de eerste compagnie, derde bataillon, zevende regiment infanterie, overl. Breda 02.12.1845|a|.

4.                   Gerardus van Loenen, ged. Delft (parochie St.Joseph) 05.01.1809, soldaat (1852), overl. Medemblik 23.10.1852|e|.

5.                   Theodorus van Loenen, ged. Delft (parochie St.Joseph) 15.03.1811|b|, werkman, overl. Stoppeldijk 04.05.1884, tr. Stoppeldijk 15.06.1838 Maria Jacoba Pieters, geb. Stoppeldijk 28.08.1813|f|, werkvrouw, overl. Stoppeldijk 17.11.1880, d.v. Judith Pieters.

6.                   Catharina van Loene, geb. Delft 14.05.1813, overl. Rotterdam 30.06.1894, tr. Delft 20.05.1835 Johan Filip Koenraad Schwaebe, ged. Rotterdam 21.09.1806, boekverkoper, overl. Rotterdam 20.01.1885, z.v. Hendrik Schwaebe en Hendrina van der Velden.

7.                   Nardus van Loenen, geb. Delft 03.07.1815, overl. Delft 12.11.1819.

8.                   Gerardus van Loenen, geb. Delft 30.07.1817, geweermaker (1845), gepensioneerd werkman van ’s Rijks geweerwinkel (1872), overl. Delft 16.03.1872, tr. Delft 31.12.1845 Agatha Francisca van der Hoeven, geb. Delft 05.03.1824, overl. Delft 13.12.1899, d.v. Leendert van der Hoeven, winkelier (1824), tapper (1845), en Elisabeth Kunen.

9.                   Johannes Gerardus van Loenen, geb. Delft 11.03.1819, overl. na 1838.

10.               Leonardus van Loenen, geb. Delft 13.12.1820, overl. Rotterdam 23.11.1875, tr. Rotterdam 14.06.1854 Anna Maria van Schaik, geb. Delft 20.01.1825, overl. Rotterdam 09.11.1873, d.v. Cornelis van Schaik, kabinetwerker, en Dina Kunen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1845 no.490a; |b| vader Wilhelmus Leonardus van Loene; |c| oud 63 jaar; |d| oud 62 jaar; |e| ook overl.akte Delft 1852 no.515a; |f| Marie Jacqueline.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Clarenbach.

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Arnold Clarenbach; volgt [14].

 

[30] von Wolzogen.

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Frederika von Wolzogen; volgt [15].

 


Literatuur

– Meer details over [1.a] Charles Prosper Wolff Schoemaker, [1.b] Richard Leonard Arnold Schoemaker, [3] Josephine Wolff, [6] Joseph Wolff, en verdere voorzaten in:

R.G. de Neve, «De matrilineaire afstammelingen van de vrije inlandse vrouw Sintes», De Indische Navorscher jrg.13 (2000) pp.110-131 i.h.b. pp.122-123.


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren