Willem Hofland (1889-1938)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien februari 2020)

 


 

[1] Willem Hofland, geb. Panaroekan (Afd. Sitoebondo, Res. Besoeki) 21.01.1889, ingenieur civiele techniek Delft 1920, ingenieur tweede klasse (ben. 1925), buitengewoon lector TH Bandoeng (1935-), overl. Batavia 22.10.1938, tr. Sawah-Loento (Sumatra’s Westkust) 01.05.1922 Augustine Marie Elizabeth Schlüter, geb. Den Helder 11.08.1900, d.v. Heinrich Carl August Schlüter (1861-1920) en Augustine Marie Elizabeth Knottnerus (1867-1900).

 

[2] Johan Hofland, geb. Soerabaja 19.02.1854, contr. 2e kl. BB op Java (1883), resident van Batavia en Madioen, RNL, overl. ’s-Gravenhage 25.12.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 28.12.1940; tr. 2e Soerabaja 14.01.1893|c| Gerardina Monteban (1863-1954), jongere zuster van Cornelia; tr. 1e Soerabaja 16.06.1883|b|
[3] Cornelia Monteban, geb. Dirksland 06.11.1858, overl. Panaroekan (Afd. Sitoebondo, Res. Besoeki) 29.01.1890|d|.

Uit het huwelijk met Cornelia:

1.                   Cornelia Hermina Hofland, geb. Soerabaja 13.04.1884|e|, tr. Batavia 09.03.1907|j| Egbert Diederik Kunst, geb. Stad Almelo 05.08.1873, inspecteur boswezen in Ned.-Indië, OON, overl. Zwolle 18.11.1946|i|, crem. Velsen (Westerveld) 22.11.1946, z.v. Herman Hendrik Kunst, koopman, en Margaretha Chefina Jansen.

2.                   Willem Robert Hofland, geb. Soerabaja 13.01.1886, overl. Djember (Res. Besoeki) 05.11.1886|h|.

3.                   Johan Adriaan Hofland, geb. Djember (Res. Besoeki) 05.04.1887|f|, tr. M. Steulet. [Genčve 1940]

4.                   Willem Hofland, geb. Panaroekan (Afd. Sitoebondo, Res. Besoeki) 21.01.1889|a|; volgt [1].

Uit het huwelijk met Gerardina:

5.                   Everdina Hofland, geb. Arnhem 04.10.1894|k|, tr. Robert B. Fenton, geb. Kings Norton (Engeland) ca. 1902, overl Semarang 25.03.1945.

6.                   Jeanne Leonie Hofland, geb. Temanggoeng (Res. Kedoe) 05.05.1902|m|, overl. Temanggoen (Res. Kedoe) 15.01.1903|n|.

7.                   Karel Reinout Hofland, geb. Pati (Res. Semarang) 17.07.1904|g|, chemiker (1935), octrooi-technicus (1960), overl. Eindhoven 01.01.1960, tr. Eindhoven 01.07.1937 Margarete Frieda Walter, geb. Tillendorf (D) 22.04.1907|l|, overl. voor 1960, d.v. Johann Hermann Walter en Marie Auguste Dihsmit.

 

Noten: |a| RA 1890 p.318; |b| RA 1884 p.210; |c| RA 1894 p.299; |d| RA 1891 p.397; |e| RA 1885 p.245; |f| RA 1888 p.290; |g| RA 1905 p.53; |h| RA 1888 p.350; |i| ook overl.akte Zwollerkerspel 1946 no.98; |j| RA 1908 p.4; |k| per abuis geb. Temanggoeng (Kedoe) (De Indische Navorscher, jrg.20 (2007), p.45); |l| geb. 23.09 (De Indische Navorscher, jrg. 20 (2007), p.46); |m| RA 1903 p.63; |n| RA 1904 p.129.

 

[4] Pieter William Hofland, geb. 02.02.1831|aa|, administrateur Marine Etablissement, overl. Soerabaja 01.08.1900|a|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 04.08.1900, tr. Soerabaja 25.11.1854|b|

[5] Harmientje van Keulven, geb. 19.12.1823|ab|, overl. Soerabaja 25.02.1891|e|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh); tr. 1e Soerabaja 17.08.1839|f| Johannes George Wilhelm Ortlieb, diaken te Soerabaja (1840,1842), klerk tevens havenmeester te Pontianak (Westkust van Borneo) (1843,1845), klerk tevens pakhuismeester te Pontianak (Westkust van Borneo) (ben.1845, vermeld 1846), secretaris en thesaurier van de Commissie van Weldadigheid (1847,1848), commies tevens secretaris en fiscaal bij de landraad, tevens waarnemend vendumeester, Adsistent-Residentie Pontianak (1848), overl. Batavia 19.01.1851|g|.

Uit het huwelijk Orlieb-van Keulven:

1.                   Charles Vital Ortlieb, geb. Soerabaja 18.08.1840|h|, overl. Soerabaja 20.02.1883|j|, tr. Soerabaja 03.10.1868|i| Maria Elisabeth Hupperts, geb. Bandjermasin (Res. Zuid- en Oosterafdeling van Borneo) 06.12.1850|k|, overl. Soerabaja 12.06.1940, d.v. Johan Godfried Hupperts en Francisca Theodora Wien.

2.                   Johanna Maria Hermina Ortlieb, geb. Soerabaja 12.03.1842, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 24.05.1891|t|, tr. Soerabaja 16.06.1866|u| Johannes Fredrik Willem Winterberg, geb. 08.07.1838, hoofdonderwijzer, overl. Bandoeng 27.10.1921|v|, begr. 29.10.1921.
     JFWW tr. 1e 1865 Arjaantje Monteban (1836-1865).

3.                   Henriëtte Emilia Ortlieb, geb. Pontianak (Res. Westkust van Borneo) 18.08.1844|l|, overl. Pontianak (Res. Westkust van Borneo) 20.12.1844|p|.

4.                   Willem Albert Ortlieb, geb. Pontianak (Res. Westkust van Borneo) 21.11.1845|m|, overl. Soerabaja 18.08.1890|s|.

5.                   Emelie Henriette Ortlieb, geb. Pontianak 16.04.1848|n|, overl. Soerabaja 08.02.1863|r|.

6.                   Louisa Augusta Ortlieb, geb. Pontianak (Res. Westerafdeling van Borneo) 25.06.1850|o|, overl. Soerabaja 29.09.1852|q|.

Voorkind:

7.                   Johan Hofland, geb. Soerabaja 19.02.1854; volgt [2].

Uit het huwelijk Hofland-van Keulven:

8.                   Josephina Carolina Hofland, geb. Soerabaja 19.08.1856|d|, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1931, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 14.01.1931, tr. Soerabaja 20.01.1879|w| Victor Kobler, geb. Neurausspitz (Oostenrijk) {?} ca. 1849, dr., officier van gezondheid 1e klasse bij het leger in N.-I., overl. ’s-Gravenhage 05.04.1905, z.v. Max Kobler en Julie Bruck.

9.                   George Lodewijk Hofland, geb. Soerabaja 20.07.1858, gep. president der wees- en boedelkamer te Padang, overl. ’s-Gravenhage 24.01.1938, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 28.01.1938, tr. Soerabaja 06.12.1882 Johanna Quirina Augustina Loth, geb. Soerabaja 01.12.1860|x|, overl. ’s-Gravenhage 24.08.1942, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Nieuw Eykenduynen) 27.08.1942.
Uit dit huwelijk: Hermine Adrienne Hofland (1894-1992), tr. Johannes de Quant (1893-1975), lector Bandoeng.

 

Noten: |a| RA 1901 p.487 & Soerabaiasch handelsblad 03.08.1900; |b| RA 1856 p.470 & De Oostpost 06.12.1854; |c| De Oostpost 06.12.1854; |d| RA 1857 p.514 & De Oostpost 28.08.1856; |e| Soerabaiasch Handelsblad 28.02.1891 & RA 1892 p.398 (per abuis met de toevoeging k.); |f| RA 1840 p.240 (bruid van Kuelven) & Javasche courant 28.08.1839; |g| RA 1852 p.433; |h| RA 1841 p.266; |i| RA 1870 p.183 (bruid Huppers); |j| RA 1884 p.319; |k| RA 1852 p.425; |l| RA 1845 p.295; |m| RA 1847 p.352; |n| RA 1849 p.383; |o| RA 1851 p.418; |p| RA 1846 p.379; |q| RA 1854 p.485; |r| RA 1864 p.98; |s| RA 1891 p.388; |t| RA 1892 p.386; |u| RA 1867 p.12; |v| RA 1923 p.154; |w| RA 1880 p.215; |x| RA 1862 p.43 (Austina).

 

|aa||ab| grafzerk Begraafplaats Peneleh  te Soerabaja (Bronnenpublikaties van de IGV, dl.10, p.143).

 

[6] Cornelis Monteban, geb. Nieuwpoort 16.10.1834, overl. Brielle 23.06.1878|a|, tr. Brielle 26.09.1857

[7] Cornelia Comijs, geb. Brielle 10.08.1833, overl. Dirksland 01.03.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Monteban, geb. Dirksland 06.11.1858; volgt [3].

2.                   Leendert Monteban, geb. Dirksland 28.12.1859, onderwijzer te Breda (01.01.1890), onderwijzer der derde klasse met akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer te Djember (ben. 22.09.1890), onderwijzer der tweede klasse te Banjoemas (ben. 11.06.1892, vermeld 1896), overl. Banjoemas (Res. Banjoemas) 16.11.1896|c|.

3.                   Wilhelmina Monteban, geb. Dirksland 02.02.1861, overl. Renkum 08.10.1943, tr. Deurne en Liessel 20.12.1887 Jan Reindert Cornelis Reesink, geb. Zutphen 24.02.1852, overl. Wolfheze (Renkum) 08.03.1929, z.v. Willem Jan Reesink, loodgieter, en Elisabeth Johanna Janssen.

4.                   Gerardina Monteban, geb. Dirksland 13.10.1863, hulponderwijzeres met akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres te Besoeki (ben. 16.05.1890), onderwijzeres der tweede klasse te Kediri (ben. 19.03.1892|b|), overl. ’s-Gravenhage 03.07.1954, tr. 1893 Johan Hofland (1854-1940).
     JH tr. 1e 1883 Cornelia Monteban (1858-1890), oudere zuster van Gerardina.

5.                   Adriana Wiggerdina Monteban, geb. Dirksland 06.05.1870, hulponderwijzeres met akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres te Palembang (ben. 24.10.1895), onderwijzeres der  tweede klasse te Magelang (ben. 20.04.1898), met verlof (10.04.1905), overl. ’s-Gravenhage 10.05.1956, tr. Arnhem 15.01.1908 David Stibbe, geb. Kampen 30.12.1867, arts, officier van gezondheid 1e klassse (1909,1911), overl. Rotterdam 25.12.1933, z.v. Godard Stibbe, commissionair, en Kaatje de Wilde.

6.                   Maria Johanna Adriana Monteban, geb. Dirksland 25.05.1873, overl. Brielle 16.09.1878.

 

Noten: |a| ook overl.akte Dirksland 1878 no.25; |b| ‘af te voeren’, RA 1893, lijst van verbeteringen en aanvullingen, p.xxvi; |c| RA 1898 p.449 (annotatie: overleden te Koetoardjo).

 

[8] Hofland

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter William Hofland, geb. Soerabaja 02.02.1831; volgt [4].

 

[10] Jan Albert van Keulven, geb. Winterswijk 12.08.1781, ged. Winterswijk 19.08.1781|q|, rademaker (1813), aangesteld als ‘wielenmakers meesterknecht’ bij de Constructiewinkel te Soerabaja 1815|p|, wagenmaker te Soerabaja (1817), baas bij de smid- en bankwerken van de Constructiewinkel te Soerabaja (1828), overl. Soerabaja 17.03.1848|j|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh)|s|; tr. 1e Wageningen 02.10.1813 Janna Loo, ged. Wageningen 08.10.1789, dienstmeid (1813), d.v. Christiaan Loo, looiersknecht, en Martje den Branden; tr. 2e Soerabaja ca. 1819|e|

[11] Aaltje Heuseman, overl. Soerabaja 17.12.1843|l|.

Uit het huwelijk van Kulven-Loo:

1.                   Willem te Kulve, geb. Wageningen 23.12.1813.

2.                   Christiaan Leendert, geb. xx.09.1815|t|.

Uit het huwelijk van Keulven-Heuseman:

3.                   Willem Hendrik van Keulven, geb. Soerabaja 09.01.1820|b|, overl. Soerabaja 07.02.1820|g|.

4.                   Harmientje van Keulven, geb. Soerabaja ca. 1821|a| of 19.12.1823; volgt [5].

5.                   * Hendrik Willem van Keulven, geb. Soerabaja ca. 1822|c|, kwekeling bij de Gouvernements Lagere School te Soerabaja (1839,1841), ondermeester derde rang (1844,1845), vierde onderwijzer derde rang (1847,1850), onderwijzer voor het lager onderwijs bij de particulier school te Toeban (1857,1860), tr. Soerabaja 20.01.1847|f| Maria Elisabeth Meijer, overl. Soerabaja 20.06.1913|m|.

6.                   J.M.J. van Keulven, overl. Soerabaja 14.11.1826|h|.

7.                   Johanna Fransiena van Keulven, overl. Soerabaja 25.08.1829|i|.

8.                   Gerardus Jacobus van Keulven, geb. Soerabaja 21.05.1833|d|, overl. Soerabaja 25.12.1865|k|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 26.12.1865

9.                   * Christiaan van Keulven, geb. Soerabaja 03.07.1834, overl. Soerabaja 14.05.1869.

10.               * Willem Fredrik van Keulven, geb. Soerabaja 24.08.1837, overl. Soerabaja 24.10.1837.

 

Noten: |a| RA 1822 (moeder Heureman); |b| RA 1821 (moeder Henseman); |c| RA 1823; |d| RA 1834 p.214; |e| RA 1820 (bruid Heuseman); |f| RA 1848 p.330; |g| RA 1821; |h| RA 1827 p.201; |i| RA 1830 p.230; |j| RA 1849 p.410 (Jan Aalbert); |k| RA 1867 p.98; |l| RA 1845 p.317 (Altien Henseman); |m| RA 1914 p.146; |n| grafzerk Begraafplaats Peneleh  te Soerabaja (Bronnenpublikaties van de IGV, dl.10, p.143); |p| Jan Albert van Kulven, tekent met J.A. van Kuelven, contract Amsterdam 23.10.1815 (L.M. van der Hoeven, “Het personeel van de constructiewinkel te Soerabaja 1815-1824”, De Indische Navorscher 15 (2002), p.110); |q| vader te Kulve, dopeling Jan Aelbert; |s| Jan Aalbert van Keulven, geb. 1782 (grafzerk Begraafplaats Peneleh  te Soerabaja, Bronnenpublikaties van de IGV, dl.11, p.62); |t| niet gevonden in tienjarentafel geboorten Amsterdam 1813-1822.

 

[12] Gerret Monteban, geb. Nieuwpoort 03.09.1812, broodbakker (1853), binnenvader, overl. Brielle 01.05.1881, tr. Nieuwpoort 25.05.1833

[13] Cornelia van der Graaf, geb. Krimpen aan den IJssel ca. 1811, binnenmoeder, overl. Brielle 18.09.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Monteban, geb. Nieuwpoort 24.11.1833, overl. Nieuwpoort 25.04.1835|f|.

2.                   Cornelis Monteban, geb. Nieuwpoort 16.10.1834|a|; volgt [6].

3.                   Arjaantje Monteban, geb. Nieuwpoort 27.03.1836, overl. Soerabaja 24.09.1865|e|, tr. 1e Nieuwpoort 11.09.1856 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 03.12.1864) Cornelis Zijp, geb. Groot-Ammers 16.08.1833 (akte), timmerman, overl. Rotterdam 26.07.1874, z.v. Jan Zijp en Alida Ravestein; tr. 2e Rembang 19.05.1865|d| Johannes Fredrik Willem Winterberg, geb. 08.07.1838, hoofdonderwijzer, overl. Bandoeng 27.10.1921|g|, begr. 29.10.1921.
     CZ tr. 2e Oudewater 07.08.1867 Cornelia Montijn, geb. Oudewater 20.12.1839, dienstbode (1867), overl. Rotterdam 14.03.1905, d.v. Samuel Justus Montijn en Anna Sophia Lazonder.
     CM tr. 2e Rotterdam 18.07.1877 Anthonij Padmos, geb. Zierikzee 01.08.1847, z.v. Cornelis Padmos en Elizabeth Ornée.
     JFWW tr. 2e Soerabaja 16.06.1866|c| Johanna Maria Hermina Ortlieb (1842-1891).

4.                   Wiggerina Monteban, geb. Nieuwpoort 11.01.1838, overl. Ede 29.06.1892|b|, tr. Brielle 30.08.1860 Hendrik Dirk Hubertus van Zeijl, geb. Arnhem 25.02.1827, muziekmeester, muziekonderwijzer, overl. Arnhem 26.06.1873, z.v. Hendrik Dirk van Zeijl en Gerritje van Harderwijk.

 

Noten: |a| moeder van de Graaf (geb.akte Nieuwpoort 1834 no.17); |b| ook overl.akte Arnhem 1892 no.841; |c| RA 1867 p.12; |d| RA 1866 p.12; |e| RA 1866 p.107; |f| vader Govert; |g| RA 1923 p.154.

 

[14] Leendert Comijs, geb. Brielle 08.01.1797, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 10.01.1797, overl. Vierpolders 27.09.1884; tr. 1e Brielle 06.03.1822|c| Jannetje Droogendijk, geb. ca. 1804, overl. Brielle 25.04.1827, d.v. Leendert Pietersz Droogendijk en Maartje Langendoen; tr. 2e Brielle 05.06.1828

[15] Willemina Langendoen, geb. Brielle 12.10.1802, overl. Oostvoorne 30.12.1888|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Droogendijk Comijs, geb. Brielle 06.11.1822, overl. Brielle 07.11.1822.

2.                   Maartje Comijs, geb. Brielle 29.09.1824, overl. Brielle 06.11.1885, tr. Brielle 14.05.1845 Leendert Jacobus Rademaker, geb. Brielle 22.06.1824, overl. Brielle 05.12.1900, z.v. Lucas Rademaker en Cornelia Oprel.

3.                   Neeltje Comijs, geb. Brielle 20.03.1827, overl. Brielle 25.03.1827.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

4.                   Neeltje Langendoen, later Comijs, geb. Brielle 21.02.1828, overl. Brielle 18.03.1895, tr. Brielle 03.07.1850 Pieter Veenenbos, geb. Brielle 20.03.1825, overl. Brielle 20.06.1881, z.v. Jan Veenenbos en Pietertje Wildenboer.

Uit dit huwelijk:

5.                   Leendert Comijs, geb. Brielle 01.02.1831, overl. Brielle 18.10.1831.

6.                   Leendert Comijs, geb. Brielle 10.08.1833, overl. Oostvoorne 15.11.1914, tr. Nieuwenhoorn 23.10.1864 Jaapje Spoon, geb. Nieuwenhoorn 19.05.1839, overl. Rotterdam 05.10.1906|b|, d.v. Arij Spoon en Maria van der Poel.

7.                   Cornelia Comijs, geb. Brielle 10.08.1833; volgt [7].

8.                   Deliana Comijs, geb. Brielle 26.10.1838, overl. Brielle 06.03.1839.

9.                   Deliana Commijs, geb. Brielle 08.02.1840, overl. Vierpolders 05.09.1915, tr. Brielle 05.09.1861 Johannes Klem, geb. Fijnaart 10.12.1838, overl. Vierpolders 18.03.1901, z.v. Johannes Klem en Maaijke Kloet.

10.               Arend Comijs, geb. Brielle 29.05.1843, overl. 1927, begr. Fair Lawn Cemetery (Fair Lawn, Bergen County, New Jersey, USA)|d|, tr. Dirksland 09.08.1867 Arendje Neeltje Roodzant, geb. Dirksland 01.05.1843, overl. 1904, begr. Fair Lawn Cemetery (Fair Lawn, Bergen County, d.v. Kornelis Roodzant en Maatje Zaaijer.
– AC, ANR en kinderen (jongste geboren 1884) emigreren in 1893  naar de USA.

 

Noten: |a| ook overl.akte Brielle 1889 no.4; |b| ook overl.akte Oostvoorne 1906 no.20; |c| bruidegom Commijs (huw.akte Brielle 1822 no.6); |d| Comys.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Wessel te Kulve, w.s. geb. 1729|b|, uit Woold, overl. Winterswijk 18.07.1789, begr. Winterswijk 21.07.1789|a|; otr. 1e Winterswijk 07.09.1765, tr. Winterswijk 29.09.1765 Geertjen te Kulve, uit Woold, overl. Winterswijk 02.08.1774, begr. Winterswijk 04.08.1774, d.v. Hendrik te Kulve; otr. Winterswijk 29.04.1775, tr. Winterswijk 21.05.1775

[21] Berndina Rauwerdink, geb. Woold, ged. Winterswijk 27.11.1743, overl. Winterswijk 20.11.1822, d.v. Teunis Rauwerdink en Enneken Slotboom; otr. 2e Winterswijk 30.01.1790, tr. Winterswijk 29.02.1790 Harmen Cobus, uit Woold, z.v. Geert Cobus.

Uit het huwelijk te Kulve-te Kulve:

1.                   Aeltjen te Kulve, geb. Woold, ged. Winterswijk 12.03.1766, overl. Bredevoort (Aalten) 14.04.1842, otr. Winterswijk 23.06.1792, tr. Winterswijk 08.07.1792 Garret Jan Koks, geb. ca. 1761, uit Barlo onder Aalten, overl. Aalten 02.11.1834 en 1855, z.v. Jan Berend Koks.

2.                   Anna Catharina te Kulve, ged. Winterswijk 21.06.1767.

3.                   Willemine te Kulve, geb. Woold, ged. Winterswijk 30.10.1768, overl. Winterswijk 16.03.1855, otr. Winterswijk 29.03.1794, tr. Winterswijk 21.04.1794 Hendrik Rauwerdink, geb. Woold, ged. Winterswijk 22.02.1767, landbouwer, overl. Winterswijk 13.09.1820, z.v. Hendrik Jan Rauwerdink en Aaltjen Lammers.

–             kind, overl. Winterswijk 12.12.1769, begr. Winterswijk 14.12.1769.

4.                   Hinders te Kulve, ged. Winterswijk 27.10.1771.

                     kind, overl. Winterswijk 15.12.1771, begr. Winterswijk 17.12.1771.

5.                   Elske te Kulve, geb. Winterswijk 15.11.1772, ged. Winterswijk 22.11.1772.

                    dochter, overl. Winterswijk 29.03.1781, begr. Winterswijk 31.03.1781.

Uit het huwelijk te Kulve-Rauwerdink:

6.                   Garrijt Jan te Kulve, geb. Winterswijk 07.12.1776, ged. Winterswijk 15.12.1776, landbouwer, overl. Winterswijk 04.08.1829, otr. 1e Winterswijk 03.11.1810, tr. Winterswijk 25.11.1810 Willemina Roerdink Veldboom, geb. Woold 07.10.1786, ged. Winterswijk 15.10.1786, overl. Winterswijk 02.06.1816, d.v. Geert Roerdink Veldboom, landbouwer, en Hinders Oonk; tr. 2e Winterswijk 04.09.1816 Aleida Rauwerdink, geb. Winterswijk 27.09.1781, ged. Winterswijk 05.10.1781, overl. Woold (Winterswijk) 06.11.1858, d.v. Berend Willem Rauwerdink, landbouwer, en Hinders Rauwerdink.

7.                   Jan Aelbert te Kulve, geb. Winterswijk 12.08.1781, ged. Winterswijk 19.08.1781; volgt [10].

8.                   Teunes te Culve, geb. Winterswijk 29.01.1785, ged. Winterswijk 13.02.1785.
= w.s. kind, overl. Winterswijk 23.03.1785, overl. Winterswijk 25.03.1785.

9.                   Cristijna te Culve, geb. Winterswijk 28.08.1786, ged. Winterswijk 03.09.1786.
= w.s. kind, overl. Winterswijk 15.12.1786, begr. Winterswijk 16.12.1786.

 

Noten: |a| te Culve; |b| kandidaat: Wessel, ged. Winterswijk 29.05.1729, z.v. Keupe te Kulve.

 

[22] Heuseman

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Heuseman; volgt [11].

 

[24] Hermanus Monteban, geb. Sliedrecht ca. 1762, overl. Nieuwpoort 07.06.1852|c|, tr.

[25] Ariaantje Teeuw, geb. Sliedrecht xx.10.1772, overl. Nieuwpoort 16.06.1853|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Adriana/Adriaantje):

1.                   Jacoba Monteban, geb. ca. 1793/1794, overl. Meerkerk 20.09.1859, tr. 1e Nieuwpoort 04.02.1814 Jan Hoejenbos, ook Hoeijenbos, geb. ca. 1791, overl. (‘van zijn vaartuig is overboord gevallen en verdronken nabij’) Hardinxveld najaar 1829|b|, z.v. Klaas Hoejenbos en Maria Burggraaf; tr. 2e Meerkerk 25.03.1831 Aalbert den Boer, geb. Groot-Ammers ca. 1806, overl. Rotterdam 30.09.1853, z.v. Arie den Boer en Adriana Kloot.

2.                   Corstiaan Monteban, geb. ca. 1797, overl. Nieuwpoort 04.03.1863, tr. Nieuwpoort 18.07.1817 Adriana Bode, geb. ca. 1788, overl. Nieuwpoort 01.06.1868, d.v. Jan Bode en Maggeltje Verzee.

3.                   Willem Monteban, geb. Nieuwpoort ca. 1805, overl. Nieuwpoort 17.10.1887, tr. Nieuwpoort 18.06.1830 Dirkje van Woerkom, geb. Goudriaan ca. 1802, overl. Nieuwpoort 10.06.1869, d.v. Pieter van Woerkom en Pietertje Bezemer.

4.                   Cornelis Monteban, geb. Nieuwpoort ca. 1807, tr. 1e Schoonhoven 17.05.1835 Christina Maria Kuijlenburg, geb. Schoonhoven 14.09.1803, overl. Schoonhoven 31.12.1870, d.v. Cornelis Kuijlenburg en Johanna Maria Ratelband; tr. 2e Schoonhoven 28.10.1874 Adriana Maria Keller, geb. Schoonhoven 21.03.1816, overl. Lochem 19.06.1889, d.v. Johan Pieter Cornelis Keller en Kaatje van Erkel.
     AMK tr. 1e Schoonhoven 20.11.1836 Cornelis Kuijlenburg, geb. Schoonhoven 07.03.1805, overl. Schoonhoven 02.01.1857, z.v. Cornelis Kuijlenburg en Johanna Maria Ratelband.

5.                   Johannes Monteban, geb. ca. 1809/1810, overl. Noordeloos 17.08.1855, tr. 1e Nieuwpoort 25.09.1830 Annigje Stout, geb. Langerak ca. 1811, overl. Nieuwpoort 25.10.1851, d.v. Willem Stout en Maaijgje van Kooten; tr. 2e Meerkerk 30.07.1852 Jannigje de Vos, geb. Meerkerk 14.09.1823, overl. Rotterdam 24.12.1911, d.v. Huibert de Vos en Willemina van Rodenburg.
     JdV tr. 2e Alblasserdam 03.08.1860 Cent van Schelven, geb. Poortugaal 01|05.07.1812, timmerman, overl. Alblasserdam 08.03.1887, z.v. Izaak van Schelven en Jannetje van der Burg.
     – Het ouderpaar van Schelven-van der Burg vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.

     CvS tr. 1e Vlissingen 01.03.1837 Dina van der Wall, ook van de Wal, geb. Dordrecht ca. 1808, overl. Alblasserdam 31.07.1857, d.v. Pieter van der Wall en Jenneke Schotel.

6.                   Gerret Monteban, geb. Nieuwpoort 03.09.1812; volgt [12].

7.                   Jacob Monteban, geb.Nieuwpoort 26.02.1818, overl. Nieuwpoort 28.01.1820.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen harer ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte Nieuwpoort 1853 no.4); |b| overleden verklaard bij vonnis Rechtbank van eerste aanleg te Gorinchem 11.12.1830 (suppl.akte Hardinxveld 19.03.1831 no.1a); |c| ‘zijnde de namen zijner ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte Nieuwpoort 1852 no.6).

 

[26] Cornelis van der Graaf, geb. ca. 1792, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 16.10.1852, z.v. Cornelis van der Graaf en Cornelia Kortlever; tr.

[27] Wiggerina Opschoor, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1786, overl. Krimpen aan de Lek 27.11.1880|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van der Graaf, geb. Krimpen aan den IJssel ca. 1811; volgt [13].

2.                   Adriana van der Graaf, geb. Ouderkerk aan den IJssel 04.08.1812, overl. Ouderkerk aan den IJssel 16.08.1849, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 20.03.1833 Bruin Visser, geb. Capelle aan den IJssel 06.10.1808, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 10.02.1881, z.v. Teunis Visser en Lena Stout.
     BV tr. 2e Krimpen aan den IJssel 03.04.1858 Wilhelmina Kreuk, geb. Rotterdam 03.07.1814, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 01.02.1894, d.v. Adrianus Kreuk en Elisabeth Edeling.
     WK tr. 1e Nieuwerkerk aan den IJssel 30.12.1837 Teunis Zaal, geb. Haastrecht 05.03.1812, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 03.11.1848, d.v. Jan Zaal en Jannigje Wingelaar.

3.                   Maria van der Graaf, geb. Ouderkerk aan den IJssel 14.06.1814, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 15.01.1889, tr. Ouderkerk aan den IJssel 19.03.1836 Teunis Terlouw, geb. Gouderak 27.08.1811, arbeider, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 16.05.1889, z.v. Teunis Terlouw en Neeltje Kersbergen.

4.                   Wiggert van der Graaf, geb. Ouderkerk aan den IJssel 17.01.1816, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 29.07.1901, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 27.07.1850 Alida van Rij, geb. Ouderkerk aan den IJssel 02.01.1828, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 10.11.1919, d.v. Leendert van Rij en Johanna van Es.

5.                   Cornelis van der Graaf, geb. Krimpen aan den IJssel ca. 1818, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 10.11.1847 Maria Kleijman, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 04.10.1825, d.v. Hendrik Kleijman en Mijntje Trouwborst.

6.                   Hendrik van der Graaf, geb. Krimpen aan den IJssel ca. 1820, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 12.12.1847 Johanna van Koten, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1810, d.v. Michiel van Koten en Johanna Maria Schoonderwoerd.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Krimpen aan de Lek 1880 no.34).

 

[28] Leendert Comijs, geb. ca. 1753, voerman (1828), overl. Brielle 26.01.1838, z.v. Willem Comijs en Trijntje Luijendijk; tr.

[29] Deliana de Gruijter, overl. Brielle 30.10.1804.

Uit dit huwelijk (moeder ook Diliane, ook de Gruiter):

1.                   Leendert Comijs, ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 29.08.1781, w.s. jonggestorven.

2.                   Neeltje Comijs, geb. ca. 1783, overl. Brielle 05.01.1826, tr. Frans Roderkerk, geb. ca. 1783, overl. Brielle 22.12.1844, z.v. Meindert Roderkerk en Krijntje van Baatem.

3.                   Willemina Catharina Comijs, ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 04.09.1785, overl. Brielle 13.03.1832.

4.                   Leendert Comijs, ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 22.04.1787, w.s. jonggestorven.

5.                   Cornelis Comijs, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 23.11.1788.

6.                   Cornelia Comijs, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 10.02.1790.

7.                   Maartje Comijs, ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 31.07.1791, w.s. jonggestorven.

8.                   Leendert Comijs, geb. Brielle 12.02.1794, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 14.02.1794, w.s. jonggestorven.

9.                   Leendert Comijs, geb. Brielle 08.01.1797, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 10.01.1797; volgt [14].

10.               Maartje Comijs, geb. Brielle 22.08.1800, ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 27.08.1800.

 

[30] Arij Langendoen, geb. ca. 1768, arbeider (1828), overl. Brielle 18.03.1836, z.v. Arij Langendoen en Anna Jans Vingerling; tr.

[31] Cornelia Boere, geb. ca. 1769, overl. Brielle 06.09.1837, d.v. Willem Janszn Boere en Adriana van Hulst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arij Langendoen, geb. Oostvoorne ca. 1793, overl. Brielle 17.02.1850, tr. Brielle 16.05.1815 Leentje van Wijngaarden, geb. Sliedrecht ca. 1792, d.v. Willem van Wijngaarden en Anna de Bruin.

2.                   Annetje Langendoen, geb. Oostvoorne ca. 1796, overl. Brielle 04.12.1832, tr. Brielle 13.06.1819 Adrianus Kleijn, ook Klein, geb. Brielle 15.10.1795, ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 18.10.1795, overl. Brielle 16.06.1852, z.v. Hendrik Kleijn en Maria Mulder.
     AK tr. 2e Brielle 02.05.1833 Crijntje Boutkan, geb. Rockanje 04.02.1794, overl. Brielle 10.04.1838, d.v. Jacob Boutkan en Hilletje Barendrecht; tr. 3e Brielle 28.05.1838 Jannetje Vermeulen, geb. Oostvoorne 25.06.1802, overl. Brielle 22.01.1848, d.v. Hendrik Jansz Vermeulen en Arendje Kuit; tr. 4e Brielle 05.04.1848 Jannetje van Marion, geb. Brielle 10.01.1812, overl. Brielle 19.12.1851, d.v. Lambrecht van Marion en Pietertje den Haan.
     JV tr. 1e Brielle 18.06.1828 Willem Struijk, geb. Pernis 06.11.1798, overl. Vierpolders 16.12.1836, z.v. Teunis Struijk en Lena Reijne.
     JvM tr. 1e Brielle 13.02.1835 Johannes Cornelis Vlugter, geb. Brielle 21.04.1810,
ged. Brielle (ndg) 06.06.1810, arbeider, overl. Brielle 12.12.1844, z.v. Thomas Cornelis Vlugter en Maria van der Tuijn (1786-1844)
     – Johannes Cornelis Vlugter en Jannetje van Marion zijn kwartieren [8]/[9] in de kwartierstaat van Hugo Vlugter (1903-1978), hoogleraar Bandoeng, en Johannes Cornelis Vlugter (1905-1991), hoogleraar Twente.

3.                   Willem Langendoen, geb. Brielle 19.09.1798, ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 26.09.1798, w.s. jonggestorven.

4.                   Ariaantje Langendoen, geb. Brielle 23.12.1800, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 28.12.1800, overl. Brielle 17.12.1825.

5.                   Willemina Langendoen, geb. Brielle 12.10.1802; volgt [15].

6.                   Willem Langendoen, geb. Brielle 13.05.1806, overl. Brielle 04.08.1833, tr. 1e Brielle 27.03.1828 Willemina de Bruijn, ook de Bruin, geb. Rockanje 20.09.1804, overl. Brielle 11.05.1828, d.v. Jan Jansz de Bruijn en Lena Roskam; tr. 2e Rozenburg 17.11.1830 Arendje van Dijk, geb. ca. 1805/1806, overl. Rozenburg 16.01.1874 (no.3), d.v. Jan Pieterszn van Dijk en Elizabeth Schuitman.

7.                   Maartinus Langendoen, geb. Brielle 25.09.1809, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 04.10.1809, w.s. jonggestorven.

8.                   Martinus Langendoen, ook Marinus, geb. Brielle 29.11.1811, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 01.12.1811, overl. Brielle 08.09.1814.

9.                   Maartje Langendoen, geb. Brielle 29.11.1811, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 01.12.1811, overl. Brielle 22.08.1814.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren